PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I UZALEŻNIEŃ DZIECI SZKOLNYCH

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I UZALEŻNIEŃ DZIECI SZKOLNYCH

Moduł/Kurs stanowi jednosemestralny (ok. 180 godzin) program realizowany jako fakultatywna kontynuacja studiów podyplomowych realizowanych w Collegium Verum.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Module, a nie będące słuchaczami innych studiów podyplomowych w Collegium Verum mogą w nim uczestniczyć i otrzymać zaświadczenie o ukończeniu jednosemestralnego kursu z zakresu profilaktyki.

Obejmuje on obszar wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwy dla realizatorów profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci w wieku szkolnym.

Ogólna charakterystyka

Moduł jest skierowany przede wszystkim do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę i rozwinąć kompetencje w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień, prowadzenia zajęć dydaktycznych wśród dzieci, budowania, realizacji i ewaluacji programów w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, m.in. agresji, przemocy w szkole, przemocy w Internecie, używania substancji i uzależnień chemicznych oraz behawioralnych.

Moduł daje uczestnikom wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:

epidemiologii używania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych oraz uzależnień czynnościowych; przyczyn i mechanizmów psychologicznych i społecznych zachowań ryzykownych, przemocowych, używania szkodliwego oraz uzależnień; rodzaju zaburzeń zachowania i psychicznych związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych oraz z uzależnieniami behawioralnymi; podstaw diagnostyki szkolnej; podstaw umiejętności tworzenia systemowego programu profilaktyki; spójnego łączenia działań profilaktycznych z działaniami szkoły i środowiska lokalnego; programów profilaktycznych, których skuteczność została udowodniona metodami naukowymi; współczynników oceny skuteczności programów profilaktyki; czynników społeczno-kulturowych promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej; prawnych i organizacyjnych podstaw profilaktyki.

Warunki ukończenia modułu:

Ukończenie modułu wiąże się z zaliczeniem ćwiczeń i wykładów.

Po ukończeniu Modułu studenci studiów podyplomowych  otrzymują:
– świadectwo ukończenia studiów na kierunku, który realizowali przez poprzednie semestry z rozszerzeniem o dodatkowy semestr oraz nazwy o dodatek: „z przygotowaniem z zakresu profilaktyki” i odpowiednio uzupełniony wykaz zrealizowanych przedmiotów.

LUB

Oddzielne zaświadczenie o ukończeniu kursy z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci szkolnych.

Koszt modułu:

1500 zł za semestr.

Program zakłada realizację zajęć w obszarach takich, jak:

  • wprowadzenie do profilaktyki szkolnej
  • umiejętności społeczne w pracy profilaktycznej
  • diagnoza profilaktyczna w szkole
  • czynniki chroniące i czynniki ryzyka
  • tworzenie i ewaluacja szkolnych programów profilaktycznych
  • specyfika profilaktyki uzależnień chemicznych
  • specyfika profilaktyki uzależnień behawioralnych
  • profilaktyka zachowań przemocowych i cyberprzemocy
  • plany oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych
  • profilaktyka w przypadku dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi