Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Zasady składania prac dyplomowych

zasady konstruowania prac dyplomowych

wzór strony tytułowej i stron początkowych pracy licencjackiej

Zarządzenie Rektora i Regulamin Antyplagiatowy

Ostateczny termin składania prac i innych wymaganych dokumentów 21 dni przed planowanym terminem obrony.

Praca może zostać przyjęta tylko wtedy, gdy student spełnia poniższe wymagania i składa jednocześnie niżej wymienione dokumenty:

 • indeks i kartę okresowych osiągnięć (Indeks i karta okresowych osiągnięć zawiera wszystkie wpisy, w tym ocenę za ostatni semestr seminarium dyplomowego)
 • dokumenty poświadczające odbycie wymaganych praktyk
 • wypełnioną kartę obiegową  Pobierz kartę obiegową
 • pracę dyplomową w 2 egzemplarzach: 1 egz. zbindowany, 1 egz. w oprawie granatowej, twardej z napisem “Praca licencjacka”
 • praca dyplomowa jest napisana czcionką Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza
 • podpisane dodatkowe (oprócz tych zawartych w pracy licencjackiej) oświadczenia pobierz dodatkowe oświadczenia
 • do pracy w twardej oprawie dołączona jest na płycie CD lub DVD cała praca licencjacka (zgodna z wersją papierową, z pominięciem oświadczeń autora i promotora)) zapisana w formacie odt, doc lub docx wraz z załącznikami

UWAGA:
Dołączane do pracy dyplomowej płyty powinny być zapakowane w kopertę papierową a nie opakowanie plastikowe.

Zasady składania prac dyplomowych na studiach podyplomowych

Wzór strony tytułowej w pracy dyplomowej na studiach podyplomowych

Praca może zostać przyjęta tylko wtedy, gdy słuchacz spełnia poniższe wymagania:

 • dostarczy indeks zawierający wpisy ocen wszystkich wymaganych zaliczeń i egzaminów
 • złoży pracę dyplomową w wersji papierowej, zbindowanej, w 1 egzemplarzu
 • praca zawiera oświadczenie autora pracy pobierz oświadczenie
 • zwróci książki do biblioteki
 • ma uregulowane czesne za studia
 • dostarczy dokumenty poświadczające odbycie wymaganych praktyk

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (licencjackiego)

Student jest dopuszczony do egzaminu dyplomowego jeśli spełnia wszystkie następujące warunki:

 • ma zdane egzaminy i uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów wymaganych planem studiów
 • ma zarejestrowane prawidłowo wszystkie oceny (tzn. oceny w indeksie i protokołach są zgodne),
 • ma wpisaną do indeksu i na właściwej karcie ocenę za ostatni semestr seminarium dyplomowego
 • ma uregulowane płatności (potwierdzone na Karcie Obiegowej)
 • złożył wszystkie wymagane dokumenty (patrz Zasady składania prac dyplomowych), w tym 4 identyczne fotografie o podanych wymiarach (45 na 65 mm)
 • ma zrobione rozliczenie całych studiów i policzoną średnią ze wszystkich uzyskanych ocen

Zarządzenie Rektora nr 1/2015/2016 w sprawie wznowienia studiów

Zarządzenie Rektora nr 1/2015/2016