Praktyki

Praktyki

WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK

Wymiar praktyki dla stacjonarnych i niestacjonarnych licencjackich studiów pierwszego stopnia za na kierunku Pedagogika trwa trzy miesiące (350 godzin). Za odbycie praktyki student otrzymuje 13 punktów ECTS, które są wliczane do nominalnej liczby 180 ECTS.

CELE PRAKTYK

 • praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w charakterze terapeuty
 • praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

MIEJSCE PRAKTYK

 • studenci specjalności terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych odbywają praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, centrach wczesnego wspomagania rozwoju, placówkach oświatowych, ośrodkach wczesnej interwencji i w ośrodkach terapii zajęciowej
 • studenci specjalności opiekuńczo-wychowawczej odbywają praktyki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych

FORMY PRAKTYK

 • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają praktykę pedagogiczną: – hospitacyjną (śródroczną), asystencką (po I roku nauki), nauczycielską na II roku nauki
 • na koloniach i obozach wypoczynkowych praktyka wychowawcza powinna trwać minimum tydzien.
 • praktyki wychowawcze na koloniach i obozach wypoczynkowych odbywają się po I lub II roku studiów
 • praktyki pedagogiczne w przedszkolach odbywają sie w terminach: hospitacyjna śródroczna w semestrze II, asystencka we wrześniu po I roku nauki, nauczycielska w styczniu na II roku studiów
 • praktyki pedagogiczne w szkołach podstawowych odbywają sie w następujących terminach: hospitacyjne po I roku nauki we wrześniu, asystenckie po II roku studiów we wrześniu, nauczycielskie na III roku nauki (w grudniu)
 • praktyki pedagogiczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych odbywają się według powyższych zasad

ZASADY ZALICZENIA PRAKTYK

 • szczegółowe zasady organizacji, dokumentowania i przebiegu praktyk pedagogicznych określają instrukcje praktyk pedagogicznych, opracowane przez opiekunów praktyk
 • instrukcje praktyk pedagogicznych podlegają zatwierdzeniu przez dziekana

UWAGA! Studenta odbywającego praktykę pedagogiczną obowiązuje posiadanie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na czas praktyki.

NADZÓR ORGANIZACYJNY NAD PRZEBIEGIEM PRAKTYK

Nadzór pedagogiczny nad przebiegiem praktyk na Wydziale Nauk Społecznych sprawuje Dziekan Wydziału, który jest odpowiedzialny za koordynację praktyk objętych programem studiów oraz Opiekun Praktyk. Zakres ich obowiązków obejmuje:

 • przygotowanie harmonogramu praktyk studenckich
 • opracowanie szczegółowych programów praktyk studenckich
 • po zakończeniu praktyk zaliczanie ich pod względem merytorycznym
 • zaliczenie praktyk, wpisy do indeksów i wypełnianie protokołów semestralnych

W strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych następujące osoby uczestniczą w procesie realizacji praktyk:

 • Dziekan  – dr Teresa Stankiewicz (nadzór nad systemem praktyk studenckich), tes.stankiewicz@gmail.com
 • Opiekun Praktyk – mgr Ewa Schumacher (przygotowanie i prowadzenie praktyk, udzielanie informacji, zaliczanie praktyk), schumi@sprjp2.edu.pl