Specjalista psychoterapii uzależnień

psychoterapia uzaleznien swpr

Specjalista psychoterapii uzależnień

NOWE

COLLEGIUM VERUM

OTRZYMAŁO w 2019 r. REKOMENDACJĘ

DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DLA KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Zapraszamy do udziału w zajęciach specjalistycznego szkolenia

w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnień

w ramach studiów podyplomowych

Specjalista psychoterapii uzależnień

Studia przygotowują do egzaminu certyfikacyjnego Specjalisty psychoterapii uzależnień
i dają możliwość podjęcia pracy w placówkach leczniczych
zajmujących się terapią uzależnień.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT STUDIÓW PRZEKAŻEMY PAŃSTWU W NAJBLIŻSZYM CZASIE

– ZAPRASZAMY DO DOKONYWANIA REZERWACJI MIEJSC W GRUPIE

INFORMACJE OGÓLNE:

Kierownik studiów: Magdalena Smaś-Myszczyszyn

 

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020.

ZAPRASZAMY

Wśród wykładowców są między innymi::

Prof. dr hab. N. med. Marcin Wojnar; Dr Sławomir Jakima; ks. dr Marek Dziewiecki; dr Jolanta Celebucka, Magdalena Ilnicka oraz szereg kolejnych wykładowców z bogatym doświadczeniem terapeutycznym i dydaktycznym.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych w aspekcie wiedzy psychologicznej, klinicznej oraz oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W trakcie zajęć studenci uzyskają wiedzę i praktyczne kompetencje w zakresie:

 • metod terapeutycznych i umiejętnego ich stosowania;
 • samodzielnego opracowania i realizacji diagnozy;
 • opracowania planu terapeutycznego według indywidualnych potrzeb pacjenta;
 • przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych i profilaktycznych.

 

ADRESATAMI STUDIÓW SĄ

Studia podyplomowe w zakresie Specjalisty terapii uzależnień są adresowane do osób, które posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoby, które uzyskały tytuł magistra uzyskany w ramach studiów na kierunku: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Studia te zawierają dwa moduły i w zależności od określonych kryteriów, które spełniają studenci, program Studiów będzie obejmował pierwszy i drugi moduł lub wyłącznie drugi moduł.

KWALIFIKACJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Program zakłada przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w charakterze specjalisty psychoterapii uzależnień w systemie lecznictwa uzależnień. Program stanowi etap w procesie przygotowania do egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu Ministra Zdrowia. Jednocześnie realizowany program kształcenia poszerza kwalifikacje osób zatrudnionych, bądź aspirujących do pracy, w punktach konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, w charakterze familiologa, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni zdrowia psychicznego, pracownika socjalnego, kuratora rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pracownika klubów i świetlic środowiskowych.

 

PROGRAM STUDIÓW:

Ramowy program studiów obejmuje :

818 godzin zajęć wykładowych, warsztatowych, ćwiczeń i treningów psychologicznych

Program w ramach różnego rodzaju zajęć będzie omawiał zagadnienia takie jak:

 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychopatologii
 • Społeczne, kulturowe, ekonomiczne i prawne aspekty uzależnień
 • Klasyfikacja i charakterystyka uzależnień substancjalnych
 • Klasyfikacja i charakterystyka uzależnień behawioralnych
 • Struktura systemu pomocy osobom uzależnionym w Polsce
 • Medyczny aspekt używania substancji psychoaktywnych
 • Podstawowe teorie uzależnień
 • Podstawy profilaktyki uzależnień
 • Profilaktyka uzależnień w praktyce – zasoby i ograniczenia
 • Diagnoza nozologiczna uzależnienia
 • Diagnoza problemowa
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu terapeutycznego
 • Farmakoterapia w uzależnieniach
 • Terapia indywidualna w uzależnieniach
 • Opracowywanie indywidualnego programu terapeutycznego
 • Interwencja kryzysowa
 • Terapia grupowa w uzależnieniach
 • Metoda społeczności terapeutycznej
 • Terapia uzależnień behawioralnych
 • Podstawy terapii rodzin
 • Podstawy pracy z grupami specyficznymi
 • Wymiar duchowy terapii uzależnień
 • Metody zapobiegania nawrotom
 • Strategie ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych
 • Zespół wypalenia zawodowego
 • Tworzenie i prowadzenie zespołu terapeutycznego
 • Standardy etyczne terapeuty uzależnień
 • Ewaluacja programów terapeutycznych

 

REALIZACJA PROGRAMU

Program zajęć zrealizowany będzie w trybie weekendowym, w ramach zjazdów dwudniowych

(SOBOTA-NIEDZIELA – za wyjątkiem dwóch treningów psychologicznych), łącznie 4 semestry.

Forma zajęć dydaktycznych obejmuje wykłady, warsztaty, ćwiczenia, treningi.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • uczestnictwo w zajęciach programowych;
 • uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych (zaliczeń i egzaminów);
 • pozytywna ocena stażu i superwizji;
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat
 • przedłożenie i obrona pracy projektowej, lub ustny egzamin końcowy przed Komisją, jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • kwestionariusz do pobrania: http://www.swpr.edu.pl/informacje-rekrutacji/
 • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów, lub zaświadczenie z uczelni macierzystej o odbywaniu studiów na dwóch ostatnich latach studiów magisterskich (w sytuacji studiów jednolitych) lub o odbywaniu studiów na pierwszym lub drugim roku studiów 2 stopnia magisterskich uzupełniających;
 • dane z dowodu osobistego,
 • poświadczenie z placówki terapii uzależnień o zatrudnieniu, lub pracy w ramach umowy wolontariackiej. Student przedstawia poświadczenie na rozpoczęcie studiów, lub w późniejszym terminie, nie później jednak niż do końca drugiego semestru.
 • poświadczenie wniesienia bezzwrotnej (w przypadku rezygnacji) zaliczki 300 zł na poczet opat za Studia,
 • podpisany Regulamin Studiów podyplomowych w zakresie Specjalista terapii uzależnień Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie;
 • podpisana umowa (w 2 egzemplarzach);
 • podpisany pakiet informacyjny.

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe w zakresie Specjalista terapii uzależnień należy złożyć osobiście w Sekretariacie Uczelni, lub kierować na adres:

 

Collegium Verum,

02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10

tel. 226440797

 

Organizacja studiów – Dr Włodzimierz Wieczorek

Tel. kom.: 881-512-212

E-mail: terapiauzaleznien@swpr.pl

 

OPŁATY – informacje na temat kosztu studiów zostaną podane w najbliższym czasie

 

Rozmowa rekrutacyjna – 50 zł.

Semestr I – 2350 zł.

Semestr II – 2350 zł.

Semestr III – 2350 zł.

Semestr IV – 2350 zł.

Opłaty za staż kliniczny stanowić będą dodatkową opłatę, w wysokości 460 zł. na rzecz placówki terapeutycznej, w której staż będzie odbywany.

Opłaty za superwizję stanowić będą dodatkową opłatę, w wysokości 80 x 20 zł. na rzecz superwizora, który będzie prowadził superwizję.

Dla osób pracujących w placówkach lecznictwa uzależnień istnieje możliwość wnioskowania do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii o dofinansowanie jednego stażu i całości superwizji.

Opłaty za Studia można wnosić w Sekretariacie Uczelni za potwierdzeniem opłaty, lub przelewem na konto Uczelni:

rachunek bankowy: 93160011270003012283881001 BNP Paribas Bank Polska SA

 

Opiekun kierunku: dr Włodzimierz Wieczorek:

Tel. kom.: 881-512-212

E-mail: terapiauzaleznien@swpr.pl wlodek.m.wieczorek@gmail.com