Zarządzanie w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej

pozostale kursy i studia podyplomowe

Zarządzanie w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej

CEL STUDIÓW

Celem kształcenia jest przygotowanie profesjonalnej kadry menedżerskiej do samodzielnego i nowoczesnego zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, na potrzeby reformowanej służby zdrowia, funkcjonowania, finansowania systemu opieki.

ADRESACI STUDIÓW

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych, zarządzających, bądź zamierzających realizować funkcje zarządcze w systemie służby zdrowia i pomocy społecznej, w tym także prywatnych placówek medycznych, samorządów, jako organów założycielskich oraz w instytucjach ubezpieczeniowych. Uczestnikami studiów mogą być wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem kompetencji i wiedzy w obszarze funkcjonowania i zarządzania podmiotami systemu służby zdrowia, na szczeblu na różnych szczeblach administracji.

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Kadrę naukową stanowić będą pracownicy naukowi związani ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin, a także specjaliści związani z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Krajowym Centrum ds. HIV/AIDS, oraz z wybranymi placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej w Warszawie.

KWALIFIKACJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów dają kompetencje do realizowania funkcji zawodowych takich, jak:

 • pracownik w jednostkach zarządczych i zarządzających w instytucjach służby zdrowia;
 • osoba realizująca programy ochrony zdrowia, lub kierująca zespołami realizującymi programy ochrony zdrowia;
 • pracownik działów metodycznych i organizacyjnych w placówkach i jednostkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej;
 • osoba pracująca w działach prewencji i promocji zdrowia w placówkach i jednostkach administracyjnych opieki zdrowotnej i w placówkach pomocy społecznej;
 • pracownik administracji państwowej, w samorządzie terytorialnym, którego działania odnoszą się do placówek i instytucji służby zdrowia i opieki społecznej;
 • pracownik instytucji ubezpieczeniowych w obszarze odnoszącym się do ochrony zdrowia i pomocy społecznej
PROGRAM STUDIÓW:

Ramowy program studiów obejmuje:

 • zagadnienia z dziedziny prawa, jak prawo konstytucyjne, administracyjne administracyjnego, finansowe, handlowe, medyczne w Polsce i UE, prawo samorządu terytorialnego, odpowiedzialność cywilna i karna.
 • zagadnienia związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia i instytucji pomocy społecznej, jak ochrona danych osobowych i system jakości, kontraktowanie świadczeń medycznych, prawno-organizacyjne podstawy funkcjonowania odnośnych podmiotów, finansowanie instytucji ochrony zdrowia i pomocy społecznej, zarządzanie finansami, modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej, praktyka zarządzania ochroną zdrowia przez jednostki samorządu terytorialnego, zamówienia publiczne, zarządzanie marketingowe i PR
 • Inne istotne zagadnienia dla problematyki, jak system polityki społecznej i jego instytucje, praca socjalna, system podatkowy, orzecznictwo medyczne w ubezpieczeniach społeczno i sądowo-medycznych, medycyna pracy, odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa, psychologia w zarządzaniu zespołami ludzkimi, czy prawa pacjenta
PRAKTYKI

Praktyki będą realizowane m.in. placówkach takich, jak Hospicjum Onkologiczne w Warszawie, ul. Pileckiego 5; Dom Lekarza Seniora w Warszawie, ul. Wołowska 139; Medicover, Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej; Krajowe Centrum ds. HIV/AIDS.

REALIZACJA PROGRAMU

Program zajęć zrealizowany będzie w trybie weekendowym (ok. 24 zjazdy), łącznie 3 semestry. Forma zajęć obejmuje wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • pozytywna ocena praktyk
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat
 • przedłożenie i obrona pracy projektowej, lub ustny egzamin końcowy jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych  lub napisanie i obrona pracy dyplomowej.
 WARUNKI PRZYJĘCIA

Ukończone studia licencjackie, lub wyższe magisterskie, lub ich odpowiednik; przyjęcia odbywają się bez postępowania kwalifikacyjnego – decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:

*       podanie do Rektora Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin,
*       odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych,
*       2 zdjęcia legitymacyjne,
*       kwestionariusz osobowy
*       wypis z dowodu osobistego

Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe: Zarządzane w placówkach służby zdrowia i pomocy społecznej należy kierować na adres

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie,

02-778 Warszawa, ul. M.Grzegorzewskiej 10

Tel/Fax: +48 22 644 07 97

Tel:+48 22 644 04 55 / email: swpr@swpr.edu.pl
TERMIN składania dokumentów: do 20 września 2014 r.

TERMIN rozpoczęcia studiów: październik 2014 r. (osoby przyjęte zostaną indywidualnie zawiadomione).

Koszt studiów to 1300 zł za semestr.