Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

pozostale kursy i studia podyplomowe

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Dwusemestralne studia podyplomowe Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją adresowane są zarówno do dotychczasowych pracowników archiwów państwowych, kościelnych, zakładowych, składnic akt – pragnących podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć stosowne uprawnienia, jak i do osób dotychczas nie związanych z archiwistyką, starających się zdobyć wiedzę i nowe umiejętności na potrzeby rynku pracy.
Zawód archiwisty, często jeszcze niedoceniany, ma szanse stać się w krótkim czasie jednym z najbardziej perspektywicznych na rynku pracy, ze względu na stale wzrastającą wagę informacji w dzisiejszym świecie. Stąd też nasze studia odbiegają od dotychczasowego modelu kształcenia archiwistów, jako pracowników przygotowanych głównie na potrzeby archiwów naukowych. Oprócz tradycyjnej wiedzy i umiejętności (z dużym naciskiem na praktyczną wiedzę przydatną w archiwum zakładowym), studenci zdobędą wiedzę z zakresu obiegu informacji, współczesnej kancelarii i elektronicznej archiwizacji danych.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:
 • Wstęp do archiwistyki.
 • Rozwój form kancelaryjnych
 • Historia ustroju i administracji ziem polskich
 • Prawo archiwalne
 • Podstawy informacji i zarządzania
 • Informacja naukowa
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Archiwoznawstwo
 • Metodyka kształtowania zasobu
 • Metodyka opracowania dokumentacji archiwalnej
 • Metodyka udostępniania zasobu
 • Kwalifikacja, porządkowanie i brakowanie dokumentacji – zajęcia praktyczne
 • Postępowanie z dokumentacją niejawną
 • Archiwizowanie dokumentacji nieaktowej (technicznej, geodezyjnej, kartograficznej, audiowizualnej)
 • Archiwum zakładowe i składnica akt
 • Archiwa kościelne
 • Przechowywanie i konserwacja archiwaliów
 • Standaryzacja opisu archiwalnego
 • Zarządzanie archiwami
 • Blok Informatyka archiwalna (m.in. archiwalne bazy danych, archiwizowanie dokumentacji elektronicznej itd.)
Organizacja zajęć
 • Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów – łącznie ponad 220 godzin dydaktycznych..
 • Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w dwudniowych sesjach – w soboty i niedziele, co dwa tygodnie
Formy zaliczenia studiów

Zaliczenie poszczególnych przedmiotów – ćwiczeń i wykładów, w formie ustalonej przez prowadzącego. Całość studiów kończy się przedstawieniem pracy dyplomowej.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów (posiadanie co najmniej stopnia licencjata).

Koszt studiów 1500 zł za semestr