EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA Z DYDAKTYKĄ MONTESSORIAŃSKĄ W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA Z DYDAKTYKĄ MONTESSORIAŃSKĄ W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Collegium Verum zaprasza na nowe studia:

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA Z DYDAKTYKĄ MONTESSORI
W NAUCZANIU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Do zainteresowanych wdrażaniem zasad EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ do polskiego systemu oświaty.

Na studia zapraszamy zainteresowanych wdrażaniem do polskiego systemu oświaty zasad edukacji włączającej – dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, pedagogów, psychologów oraz –
przede wszystkim, nauczycieli zainteresowanych praktyczną realizacją kształcenia włączającego poprzez prowadzenie kształcenia specjalnego w oparciu o montessoriańską dydaktykę nauczania matematyki i języka polskiego.

Organizacja studiów i przebieg zajęć

Studia podyplomowe Edukacja włączająca z dydaktyką Montessori, trwają trzy semestry.

Program Studiów obejmuje 450 godzin dydaktycznych.  Ponadto: 120 godzin praktyk.
Zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (2/m-c)
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów: Specjalista ds. edukacji włączającej z dydaktyką Montessori.

Cel studiów
Studia przygotowują do realizacji zadań EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ z montessoriańską dydaktyką nauczania, prowadzonych z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  (SPE)
w warunkach kształcenia ogólnodostępnego.

Kwalifikacje:

Absolwent uzyskuje tytuł Specjalista edukacji włączającej z dydaktyką Montessori. Uzyskuje kompetencje do organizowania i prowadzenia działań inkluzyjnych w placówce oświatowej na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Możliwości zatrudnienia absolwentów studiów:

1) na stanowisku specjalisty edukacji włączającej w :

– przedszkolach ogólnodostępnych;

– szkołach ogólnodostępnych,

2) na stanowisku nauczyciela wspomagającego w:

– przedszkolach ogólnodostępnych
– w przedszkolach integracyjnych;

– szkołach ogólnodostępnych
– w szkołach integracyjnych;

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja włączająca z montessoriańską dydaktyką nauczania posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci. Posiada wiedzę o możliwościach oddziaływania edukacyjnego oraz o metodach oddziaływania rewalidacyjnego i rehabilitacyjnego.

Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent jest przygotowany do współorganizacji i współrealizacji kształcenia włączającego.
Posiada umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie kształcenia specjalnego obejmującego m.in. nauczanie matematyki, czytanie i pisanie w zakresie nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz do koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych.


Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: z niepełnosprawnością intelektualną i chorobą przewlekłą, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami zachowania, z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Program studiów – przykładowe moduły przedmiotów:


– pedagogika i dydaktyka specjalna;
– teoria edukacji inkluzyjnej i integracyjnej;
– strategie pro-inkluzyjne w edukacji;
– organizacja edukacji włączającej;
– programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej;
– podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami   edukacyjnymi;
– diagnostyka psychopedagogiczna;
– metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
– projektowanie indywidualnych programów edukacyjnych;
– praca  z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)
– elementy Pedagogiki Montessori
– dydaktyka nauczania czytania i pisania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
– dydaktyka nauczania matematyki uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
– metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji
– mediacje w edukacji;
– wybrane zagadnienia z prawa oświatowego.
– planowanie pracy terapeutycznej

Warunki ukończenia studiów

  • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
  • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
  • uzyskania pozytywnej oceny praktyk specjalistycznych
  • korzystanie z platformy edukacyjnej swpronline/moodle

 

Opłaty za studia należy wnosić na konto:
Collegium Verum:  93160011270003012283881001;
Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: INKLUZJA+MONTE]

Koszt studiów: 1800 zł za semestr
Kierownik studiów: mgr Jarosław Jordan
tel. 503 068 390
mail: jordan@montessori.pl