Instytut Naukowo-Badawczy

Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie zgodnym z dziedzinami nauki będącymi specjalizacją Collegium Verum;

2) wspieranie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową;

3) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

4) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

5) rozwijanie współpracy naukowej poprzez prowadzenie projektów badawczych wspólnie z innymi instytucjami naukowymi;

6) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez Rektora Collegium Verum.

Powyższe zadania Instytut realizuje poprzez:

1) prowadzenie badań naukowych;

2) publikowanie wyników prac badawczych;

3) ochronę własnych oryginalnych rozwiązań (w kraju i za granicą);

4) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami naukowymi, jak również innymi podmiotami;

5) opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;

6) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe) w celu upowszechniania wyników badań;

7) dbałość o przestrzeganie standardów etycznych w nauce.

 

KIEROWNIK INSTYTUTU: dr hab. Martyna Deszczyńska e-mail: md_91@interia.eu

Instytut Naukowo-Badawczy Collegium Verum

Instytut jest wyodrębnioną jednostką naukową Collegium Verum,