Logopedia

logopedia

Logopedia

Kształcimy przyszłych logopedów na najwyższym poziomie zgodnie z Nowym Programem stworzonym przez doświadczonych neurologopedów.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców, praktykujących logopedów, w której skład wchodzą wybitni specjaliści z branży logopedycznej.

Organizujemy zajęcia praktyczne w renomowanych placówkach.

Studia przygotowują do pracy na stanowisku logopedy w poradniach, szpitalach, placówkach oświatowych, prywatnych gabinetach.

Absolwenci mają możliwość kształcenia na studiach specjalizacyjnych z zakresu neurologopedii i surdologopedii na naszej uczelni.

Najlepsi studenci otrzymują propozycje współpracy logopedycznej.

Studenci w ramach zajęć mają możliwość uzyskania certyfikatów podnoszących kwalifikacje.

Studia przygotowują do pracy z dziećmi m.in.: z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy, wadami wymowy, jak również z dorosłymi z trudnościami w zakresie komunikacji czy potrzebą kształcenia umiejętności z zakresu emisji głosu, dykcji.

Przebieg i organizacja studiów
 • Studia trwają 4 semestry.
 • Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych z Logopedii.
Program studiów

Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom podjęcie samodzielnej terapii zaburzeń mowy.

Medyczne Podstawy Logopedii:

 • Audiologia
 • Foniatria
 • Neurologia
 • Ortodoncja

Lingwistyczne Podstawy Logopedii:

 • Fonetyka i Fonologia
 • Semantyka
 • Morfologia
 • Składnia

Blok przedmiotów specjalistycznych:

 • Afazja
 • Dyzartria
 • Niedokształcenie Mowy Pochodzenia Korowego
 • Jąkanie
 • Zaburzenia mowy w Autyzmie
 • Dyslalia
 • Opóźniony Rozwój Mowy
 • Fonacja pozakrtaniowa
 • Mowa dzieci z rozszczepem
 • Oligofrenologopedia

Psychologiczne podstawy logopedii:

 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • Neuropsychologia
 • Psychologia kliniczna
 • Terapia zaburzeń emocjonalnych

Praca nad własnym głosem:

 • Emisja głosu i dykcja
 • Autokorekcja

Warsztat logopedy:

 • Diagnozowanie logopedyczne
 • Metody badań logopedycznych
 • Praktyki logopedyczne (hospitacyjne i uczestniczące) z zakresu badania i terapii wad wymowy, specjalistyczne oraz dyplomowe
Profil absolwenta

Absolwent Podyplomowych Studiów Logopedycznych ma wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie logopedii ogólnej.

Dysponuje umiejętnościami:

 • Diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej w zakresie zaburzeń mowy
 • Prowadzenia terapii logopedycznej (w tym przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii)
 • Udzielania porad rodzicom i nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.

Ponadto absolwenci studiów nabywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze komunikacji interpersonalnej, która podnosi skuteczność pracy i pozawala na przeprowadzenie warsztatu z zakresu komunikacji. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z komunikacji.

Dysponują umiejętnościami:

 • Zdolności słuchania i zadawania odpowiednich pytań
 • Wyczuwania uczuć i potrzeb pacjenta
 • Wyrażania poglądów w sposób zapewniający pacjentom bezpieczeństwo emocjonalne.
 • Stosowania odpowiednich metod motywacyjnych
Zasady kwalifikacji:
 • posiadanie dyplomu magistra studiów z zakresu pedagogiki, psychologii, polonistyki, dyplomu lekarza, farmaceuty, pielęgniarki bądź studiów aktorskich
 • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • prawidłowe warunki zgryzowe
 • prawidłowy słuch (badanie słuchu należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną)

 

Warunki ukończenia
 • Uczestnictwo w zajęciach programowych
 • Zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • Zaliczenie praktyk zawodowych
 • Napisanie i obrona pracy końcowej

Studia trwają cztery semestry.

Koszt studiów 1690 złotych za semestr

Opiekun kierunku:

mgr Katarzyna Świątkowska
tel. 513 198 892, k.swiatkowska@cognitus.pl

Rekrutacja

Informacje Rekrutacji