Mikroszkoła

mikroszkoła SWPR

Mikroszkoła

Collegium Verum patronuje inicjatywie sieci MIKROSZKÓŁ:

Mikroszkoły to szkoły małe (16 osób w oddziale) obejmujące edukację początkową, czyli przedszkolną i wczesnoszkolną. Organem Prowadzącym jest Collegium Verum. Oferta szkoły skierowana jest głównie do rodziców, którzy w sprzeciwie wobec istniejącej edukacji, wybrali nauczanie domowe, oraz tych, którzy mają dzieci niepełnosprawne.

mikroszkoła SWPR
Wychowanie

W mikroszkole wychowujemy dzieci w nurcie realistycznej koncepcji wychowania, która polega na wszechstronnym, integralnym oraz humanistycznym i moralnym rozwoju człowieka na płaszczyźnie osobowej i wspólnotowej. Wychowanie takie obejmuje sferę intelektualną, uczuciowo-emocjonalną, duchową oraz fizyczną dziecka, a także relacje: z drugim człowiekiem i Bogiem.

Edukacja

W mikroszkole realizowana jest edukacja zindywidualizowana, w której każde dziecko ma możliwość pracy i nauki we właściwym sobie tempie i czasie. Sprzyja temu zastosowanie zróżnicowanych  metod pracy, które sprzyjają odkrywaniu talentów i zdolności, wspierają naturalną aktywność i zainteresowanie światem, pokazują jak się uczyć. Dzieci przebywają i pracują w grupie wielowiekowej. Edukację prowadzi jeden nauczyciel. Istnienie drugiego jest uzależnione od potrzeb danej szkoły.

Współpraca z otoczeniem

Mikroszkoła w miarę możliwości współpracuje z otoczeniem jak najszerzej. Przewidziany jest stały wolontariat osób starszych (babć i dziadków), uczniów wyższych etapów edukacyjnych: liceów, studiów. Ze względu na specyfikę szkoły i rozwiązania metodyczne, szkoła włącza się w działania edukacyjne (praktyki studenckie) i badawcze Collegium Verum.

Rodzice

Mikroszkoła angażuje rodziców nie tylko jako klientów szkoły, ale przede wszystkim współpracowników. Posiadają oni głos decyzyjny w kwestiach wychowawczych i edukacyjnych swoich dzieci. Współpracują z nauczycielem na wszystkich polach działania szkoły. Można powiedzieć, że szkołę współtworzą.

Dzieci niepełnosprawne

Mikroszkoła jest szkołą otwartą na dzieci niepełnosprawne. Idea wychowawcza szkoły i przyjęta metodyka, tworzą idealny klimat dla rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. U podstaw myślenia o niepełnosprawności leży edukacja włączająca, która wiąże w działaniach zarówno dzieci niepełnosprawne jak i pełnosprawne, buduje wspólnotę opartą na relacjach i poszanowaniu godności.

Mikroszkoła Collegium Verum

wpisuje się w szersze działania Uczelni skierowane do dzieci i rodziców. Na terenie Uczelni powstają dwie Poradnie:

  • jedna dla dzieci: Akademicka Pracownia Terapeutyczna, która oprócz zajęć ogólnorozwojowych, prowadzić będzie terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach Pracowni działać będzie Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna.
  • druga dla rodziców: Poradnia Rodzinna, pełniąca rolę wspomagającą, terapeutyczną i edukacyjną wobec dorosłych.

Dzięki tym działaniom, dzieci i rodzice będą mieli wsparcie i pomoc nie tylko na etapie edukacji, ale także w innych obszarach funkcjonowania.

Nauczyciele pracujący w mikroszkole otrzymają szkolenia, adekwatne do przyjętej idei wychowania i edukacji, wszelką pomoc i wsparcie pracowników uczelni, miejsce do prowadzenia badań, realizacji eksperymentu i innowacji pedagogicznych oraz przestrzeń dla własnego rozwoju.

Oferujemy wsparcie dla rodziców lub osób zainteresowanych założeniem Mikroszkoły. Wsparcie to jest udzielane w formie doradztwa we wszystkich aspektach zakładania i prowadzenia szkoły według wyżej opisanego modelu. Konsultacje są płatne  w wysokości 150 zł/godz.

Szczegółowych informacji udziela: dr Teresa Stankiewicz: tes.stankiewicz@gmail.com tel. 0 669 044 967

mikroszkoła SWPR