Szkoła Mistrzów Metodyki

Co to jest?

Szkoła Mistrzów Metodyki to program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych i średnich, publicznych i niepublicznych, którego celem jest podniesienie kompetencji metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych zatrudnionej w placówkach kadry.

Szkoła Mistrzów Metodyki to możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia, którą posiadają nauczyciele akademiccy Collegium Verum, którzy będąc doświadczonymi metodykami, dyrektorami i wychowawcami w placówkach oświatowych wykształcili na naszych studiach podyplomowych kilka tysięcy nauczycieli

Dla Kogo?

Szkoła Mistrzów Metodyki to program dla szkół, które podobnie ja my zauważyły, że:

 • Dokonujące się coraz szybciej zmiany społeczne mają silne oddziaływanie na dzieci uczące się w szkołach.  Młodzi ludzie żyją w kulturze, w której obecne jest nasilone myślenie w kategoriach „ja”, tendencja do nadmiernego zajmowania się własną osobą, własnymi przeżyciami. Obecna jest kultura indywidualizmu, kultura wizerunku, nastąpiło przesunięcie od tożsamości–my do tożsamości-ja. Propagowany w mediach rozwój dotyczy przede wszystkim sfery zewnętrznej, a nie sfery wewnętrznej, duchowej człowieka. We współczesnej szkole dbającej o człowieka potrzebny jest nacisk na rozwój integralny.
 • Wiedza, którą nabyli nauczyciele kilka, kilkanaście lat temu z tej przyczyny staje się w dzisiejszych czasach niewystarczająca, nieadekwatna. Młodzi nauczyciele zaś kształceni są w przeważającej większości na studiach o charakterze teoretycznym, według nieaktualnych dawno programów.
 • Nowoczesne nauczenie powinno odpowiadać i kształtować nowe kompetencje przydatne w życiu społecznym i na rynku pracy. Niezwykle potrzebne jest ukształtowanie takich umiejętności jak: inteligencja społeczna i emocjonalna, umiejętność kształtowania relacji społecznych, umiejętność krytycznego myślenia, dbanie o dobro wspólne, bycie odpowiedzialnym, nauka solidarności, dbania o dobro innych. Nauczyciele powinni mieć wiedzę również o mechanizmach funkcjonowania nowych środków komunikacji, mediów społecznościowych, posiadać informacje o specyfice społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa konsumpcyjnego. Znajomość kontekstu życia, wyzwań przed jakim stoją współczesne młode pokolenia, może pozwolić na lepsze zrozumienie motywów, postaw i zachowań i jednocześnie na nie oddziaływać.
 • Wzrasta liczba dzieci z rozmaitymi deficytami. W niemal każdej klasie szkolnej znajdują się dzieci wymagające indywidualnego wsparcia ze strony nauczyciela.
 • Edukacja włączająca będąca odpowiedzią na zmieniające się potrzeby uczniów stanowi wyzwanie dla szkół, które z jednej strony nakazami zawartymi w aktach wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, muszą przyjąć dzieci ze specjalnymi potrzebami i umożliwić im edukację na miarę ich rozwoju i możliwości, z drugiej widoczny brak wiedzy zarówno z zakresu pedagogiki specjalnej jak i dydaktyki specjalnej wskazuje, że niemal niemożliwe jest obecnie sprostanie potrzebom zarówno dzieci jak i ich rodziców.
 • Ogromną trudnością dzisiejszej szkoły są kwestie wychowawcze. Relatywizm moralny, wielość różnych stylów życia, brak autorytetów, chaos informacyjny powodują, że dzisiejsi młodzi ludzie są zagubieni, podatni na wpływy, ulegają uzależnieniom behawioralnym różnego rodzaju również od gier i świata wirtualnego.  Z tego względu nauka podstawowych wartości moralnych, oraz wskazania dla nauczycieli jak nauczyć tych wartości dzieci, jest szczególnie potrzebna.

Oferta Szkoły Mistrzów Metodyki

Odpowiedzią na zidentyfikowane wyżej potrzeby oferujemy  zindywidualizowane wsparcie konkretnym szkołom i nauczycielom w zakresie:

 1. Diagnozowania potrzeb szkoły jako organizacji, potrzeb nauczycieli i potrzeb dzieci
 2. Nowoczesnej i efektywnej metodyki prowadzenia zajęć, w tym metoda badawcza, metoda projektu, metodyka nauczania zindywidualizowanego, pracy w grupach wielowiekowych, działań pro-inkluzyjnych, metod efektywnego uczenia się, dialogu motywującego, etc.
 3. Uczenia dzieci jak się uczyć, budowania ich samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych
 4. Efektywnego systemu oceniania
 5. Współpracy pomiędzy nauczycielami, dyrekcją i rodzicami poprzez budowanie wspólnoty szkolnej i wspólnoty lokalnej na rzecz pełnej inkluzji społecznej
 6. Metod wychowawczych, które wspomogą nauczyciela w jego relacjach z uczniami
 7. Rozwoju osobistego nauczycieli
 8. Organizacji oraz praktyki wprowadzania edukacji włączającej
 9. Organizacji i zarządzania szkołą
 10. Efektywnej ewaluacji szkoły oraz autoewaluacji nauczycieli

 

W Szkole Mistrzów Metodyki prowadzimy też praktyczne szkolenia dla niewielkich grup nauczycieli z zakresu:

 • metod pracy z dziećmi z dysfunkcjami
 • jak tworzyć przestrzeń terapeutyczną dla dzieci?
 • filozofia, logika i matematyka w przedszkolu
 • co robić aby dzieci nas słuchały?
 • jak skutecznie komunikować się z dziećmi?
 • metodyka pracy z dzieckiem zdolnym
 • jak pracować w grupie wielowiekowej?
 • czym jest indywidualizacja i jak ją stosować w szkole?
 • strategii współpracy z rodzicami
 • czym jest konflikt (z rodzicami i z dziećmi) i jak go rozwiązać?
 • budowania wizerunku nauczyciela
 • relacji i wychowania w szkole
 • teatr i drama w pracy z dziećmi
 • sztuka dla dzieci
 • przyroda dla dzieci
 • metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego

Indywidualny Program Wsparcia (IPW)

Oferowane wsparcie wdrażane będzie w szkole na podstawie Indywidualnego Programu Wsparcia (IPW), który obejmuje następujące działania:

 1. Zgłoszenie placówki do Szkoły Mistrzów Metodyki (SMM) poprzez rozmowę telefoniczną z Kierownikiem SMM dr Teresą Stankiewicz
 2. Podczas rozmowy nastąpi wstępne określenie problemów lub wyzwań przed którymi stoi placówka
 3. Analiza przypadku zgłoszonej placówki przez Zespół Ekspertów (ZE), którego efektem jest wskazanie najbardziej kompetentnego eksperta – Koordynatora IPW
 4. Pierwsza wizyta Koordynatora w szkole poświęcona na wywiad pogłębiony z dyrekcją, nauczycielami, organem prowadzącym, rodzicami i uczniami,
 5. Druga wizyta Koordynatora w szkole poświęcona na prezentację wstępnej oferty, dalszy – jeżeli potrzebny – wywiad z rodzicami i uczniami, analizę dokumentacji szkolnej (w zależności od zdiagnozowanych problemów/wyzwań)
 6. Określenie Indywidualnego Programu Wsparcia przez ZE pod przewodnictwem Koordynatora
 7. Wizyta eksperta w szkole poświęcona:
 • w przypadku problemów/wyzwań metodycznych:  obserwacji pracy nauczyciela, szkoleniu nauczyciela, przeprowadzeniu lekcji pokazowej, omówieniu zaleceń zawartych w IPW
 • w przypadku problemów/wyzwań organizacyjnych: omówieniu propozycji zawartych w IPW z dyrekcją, organem prowadzącym, radą pedagogiczną.

Zakładamy, że – w zależności od zdiagnozowanych problemów/wyzwań – w każdej szkole potrzebne będą średnio 3 wizyty różnych ekspertów spośród:

 • metodyka nauczania wczesnoszkolnego,
 • metodyka przedmiotów przyrodniczych,
 • metodyka przedmiotów humanistycznych,
 • metodyka przedmiotów plastyczno-technicznych,
 • metodyka nauczania języków obcych,
 • specjalisty ds. edukacji włączającej,
 • specjalisty ds. organizacji szkoły,
 • specjalisty ds. wychowawczych, współpracy z rodzicami i rozwoju osobistego nauczycieli
 1. Szkolenie nauczycieli z różnych placówek objętych wsparciem w siedzibie Szkoły Mistrzów Metodyki.
 2. Wdrażanie działań opisanych w IPW przy zdalnym wsparciu Koordynatora i ekspertów.
 3. Wizyta Koordynatora ewaluująca wdrożenie IPW na zakończenie programu.

Koszt udziału w Szkole Mistrzów Metodyki

Pierwsze 4 etapy Indywidualnego Programu Wsparcia określone obok są bezpłatne.

Po pierwszej wizycie Koordynatora IPW w szkole zostanie przedstawiona oferta cenowa, której podstawą będzie koszt godziny pracy:

 • członków Zespołu Ekspertów opracowujących IPW,
 • wizyt ekspertów w szkole,
 • ekspertów udzielających zdalnego wsparcia w etapie wdrażania IPW,
 • Koordynatora IPW podczas wizyty ewaluującej wdrożenie IPW.

Kontakt

Kierownik Szkoły Mistrzów Metodyki

dr Teresa Stankiewicz:

tel.: 669 044 967

e-mail: tes.stankiewicz@verum.edu.pl

Kadra Ekspertów

 • Dr Teresa Stankiewicz – dr nauk hum.(filozofia), Prorektor Collegium Verum, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Kierownik Studiów Podyplomowych, koordynator w projekcie “Z Małej Szkoły w Wielki Świat “ (ZMwWŚ-Partn). Członek Grupy Sterującej w projekcie “Wielka Mała Szkoła” (POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17). Wieloletni nauczyciel w szkołach podstawowych, Dyrektor dwóch przedszkoli;
 • Mgr Dorota Raczyńska – nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, współautorka wielu publikacji, wykładowca Collegium Verum, ekspert w projektach: “Z Małej Szkoły w Wielki Świat“, “Wielka Mała Szkoła”;
 • Dr Anna Potasińska – socjolog, specjalista analizy rynku pracy, pedagog, wykładowca SWPR, wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktyczno-naukowym (UKSW), nauczyciel w liceum, autorka publikacji naukowych z dziedziny socjologii zmiany społecznej, socjologii rodziny i socjologii pracy, posiadająca doświadczenie w prowadzeniu socjologicznych badań ilościowych i jakościowych, w 2014 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i wychowania;
 • dr Anna Banach – Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat z nauk przyrodniczych otrzymała także na tym Wydziale. W ciągu 24 lat pracy na U.W. a następnie 10 lat w Akademii Humanistycznej w Pułtusku opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu ekologii i edukacji ekologicznej oraz była promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich. Była kierownikiem, wykładowcą i autorką programów na podyplomowych studiach dla nauczycieli przyrody w Collegium Verum. Jednocześnie pracuje jako nauczyciel przyrody w szkole podstawowej. Od ponad 10 lat współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej jako rzeczoznawca podręczników szkolnych do biologii i przyrody. Swoją wiedzę i doświadczenie bardzo chętnie przekazuje dzieciom i dorosłym w różnych fundacjach i organizacjach społecznych.
 • mgr Violetta Gdańska –
 • dr Adam Rychlik –
 • mgr Anna Rodziewicz –
 • mgr Ewa Schumacher –

W ramach działalności Szkoły Mistrzów Metodyki powstanie:

 1. Baza wiedzy obejmująca studia poszczególnych przypadków wraz z rozwiązaniami dostępna w internecie dla wszystkich uczestników programu
 2. Coroczna konferencja metodyczna budująca sieć współpracy pomiędzy szkołami objętymi programem oraz potencjalnymi jego uczestnikami
 3. Studia podyplomowe dla Mistrzów Metodyki – osób, które będą pełniły funkcje ekspertów metodycznych w swoich szkołach i środowiskach lokalnych
 4. Publikacje metodyczne
 5. Zespół ds. opracowania koncepcji/modelu edukacji w Polsce