ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ

 Cel studiów

Głównym celem dydaktycznym Studiów jest przekazanie uczestnikom procesu nauczania aktualnej wiedzy o istniejących problemach i uwarunkowaniach efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi oraz o potrzebach pożądanych zmian poszczególnych elementów systemu opieki zdrowotnej. Realizacje tego celu zakłada:

– zapoznanie z aktualną sytuacją systemu opieki zdrowotnej, jego otoczeniem, podsystemami i elementami, współzależnościami, celami i funkcjami;

– zapoznanie z metodyką analizy i oceny systemu organizacyjnego opieki zdrowotnej oraz z narzędziami analitycznymi;

– przekazanie analizy krytycznej o dotychczasowych próbach cząstkowego reformowania opieki zdrowotnej omówienie potrzeby zmian, ich celów oraz prognozowanego przebiegu;

– zapoznanie ze specyfiką zarządzania podmiotami leczniczymi;

– nabycie przez słuchaczy umiejętności zastosowania wybranych metod i narzędzi zarządzania;

– zwiększenie kompetencji menedżerskich (konceptualnych i interpersonalnych).

 

Adresaci STUDIÓW

Studia adresowane są do osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych oraz jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej, w tym w ośrodkach leczenia uzależnień oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk.

Studia dedykowane są również do osób zatrudnionych w firmach ubezpieczeniowych, Centrali i Oddziałach NFZ oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.

 Organizacja studiów

 Studia trwają dwa semestry – łącznie 245 godzin dydaktycznych
Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu. Kandydat na studia musi mieć ukończone co najmniej studia I stopnia (licencjat.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów – Organizacja i zarządzanie w opiece zdrowotnej

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

Moduł I – Regulacje prawne i problemy finansowania w systemie opieki zdrowotnej:

 • Analiza systemowa problemów w opiece zdrowotnej. Metodologia analizy i oceny, przegląd metod i narzędzi;
 • Finansowanie ochrony zdrowia – źródła finansowania, poziom, struktura i dynamika wydatków na ochronę zdrowia;
 • Metody płacenia usługodawcom;
 • Systemy ochrony zdrowia według źródeł finansowania – przegląd, charakterystyka, ocena,
 • Opieka zdrowotna jako sektor regulowany – przegląd wybranych uregulowań prawnych
 • Prawne formy działania podmiotów leczniczych – charakterystyka oraz implikacje dla finansowania i zarządzania;
 • Zawody medyczne – kompetencje, koordynacja działania, wymogi edukacyjne,
 • Odpowiedzialność prawna podmiotów działalności leczniczej oraz osób wykonujących zawody medyczne;
 • Zewnętrzne/zagraniczne źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce,   bazujące na środkach UE, przegląd i charakterystyka;
 • Problematyka aplikacji, monitorowania i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, bazujących na środkach UE;

Moduł II – Aktualne problemy polityki zdrowotnej oraz   reorganizacji i koordynacji w systemie opieki zdrowotnej:

 • Rola i miejsce sektora prywatnego w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych;
 • Mapy potrzeb zdrowotnych i ich wykorzystanie dla kształtowania pożądanej alokacji zakładów opieki zdrowotnej;
 • Aktualne kierunki polityki zdrowotnej w świetle problemów zdrowotnych (ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki starzenia się społeczeństwa),
 • Pożądane kierunki zmian w zakresie szpitalnictwa (profilowanie i koncentracja szpitali opieki krótkoterminowej, zasadnicza korekta sieci szpitali) oraz szpitali dziennych i długoterminowych, elementów medycyny ratunkowej (SOR, centra urazowe), a także kierunki zmian podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), zakładów opiekuńczo leczniczych oraz ośrodków opieki paliatywnej;
 • Współczesne wyzwania systemu profilaktyki i lecznictwa uzależnień;

Moduł III – Zarządzanie podmiotami leczniczymi – specyfika i nowoczesne metody zarządzania:

 • Zarządzanie jako układ funkcji, procesów i ról – specyfika organizacji usługowych;
 • Analiza strategiczna – cele i metody;
 • Lean management w zastosowaniu do opieki zdrowotnej;
 • Zapewnienie jakości w opiece zdrowotnej – systemy, instytucje, procedury, ocena efektów (licencjonowanie, akredytacja, ISO, TQM);
 • Biznes plany i zarządzanie projektem;
 • Zarządzanie finansowe w podmiocie leczniczym z elementami rachunkowości zarządczej;
 • Audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza i kontroling w podmiocie leczniczym;
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi – specyfika i funkcje;
 • Aktualne rozwiązania w zakresie zatrudnienia personelu;
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich. Skuteczne przywództwo negocjacje, mediacje i zarządzanie konfliktem  w praktyce menedżerskiej;

 EFEKTY KSZTAŁCENIA

 a/ w zakresie wiedzy – zwiększenie wiedzy słuchaczy na temat regulacji, organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej, przebiegu zmian i prób reform oraz ich wyników, znajomości metodologii analizy i oceny problemów opieki zdrowotnej,

b/ w zakresie umiejętności – rozszerzenie umiejętności analizowania i oceny systemów opieki zdrowotnej na różnych poziomach, a także nabycie umiejętności zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania, w tym analizy strategicznej, planowania, zarządzania operacyjnego, zarządzania jakością, zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze źródeł zagranicznych, zarządzania finansowego i kontrolingu jak również zarządzania zasobami ludzkimi,

c/ w zakresie postaw i motywacji – ugruntowanie postaw i motywacji, nakierowanych na rozwiązywanie problemów i kreatywność w poszukiwania rozwiązań zwiększających efektywność opieki zdrowotnej.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Dr Alicja Sobczak

Dr Andrzej Mądrala

Dr n. med. Maciej Murkowski

Dr Stanisław Kownacki

Dr Agata Smoleń

Dr Izabela Rydlewska-Liszkowska

Dr Włodzimierz Wieczorek

Lek. Andrzej Koronkiewicz,

Koordynacja: dr Alicja Sobczak, dr Maciej Murkowski

Warunki ukończenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • opracowanie i obrona pracy dyplomowej
 • zaliczenie przedmiotów

Zapisy:

 • Rekrutacja elektroniczna:
  https://collegiumverum.pl/studia-podyplomowe/
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  Collegium Verum ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Collegium Verum 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: Organizacja i zarządzanie w opiece zdrowotnej]

Koszt studiów: 2500,00 zł za semestr

Koordynacja merytoryczna: Dr Maciej Murkowski