PAIDEIA

PAIDEIA

PAIDEIA
ROCZNIK

Rocznik „Paideia” stanowi kontynuację ZESZYTÓW NAUKOWYCH SZKOŁY WYŻSZEJ PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE – SERIA PEDAGOGICZNA. Jest pismem naukowym poświęconym problematyce filozofii wychowania i kształcenia, psychologii oraz zagadnień związanych z terapią filozoficzną.

Celem periodyku jest dyskusja na temat realistycznego wychowania, filozofii i teorii wychowania, psychologii i terapii. Tym samym jego zadaniem jest próba polemiki ze współczesną myślą pedagogiczną.  W periodyku porusza się tematy dotyczące wyzwań stojących przed współczesnym wychowaniem, ale również sięga do „skarbca” wiedzy i doświadczenia jakim jest grecka, rzymska i chrześcijańska paideia. Omawia się zatem zarówno problematykę założeń filozoficznych teorii wychowania i psychologii oraz podejmuje się interpretacji procesu kształtowania potencjalności człowieka, jego fizyczno-duchowego, egzystencjalnego i religijnego rozwoju, także na gruncie praktycznej edukacji.

Periodyk rozsyła się do wydawnictw bibliograficznych w Polsce, Biblioteki Narodowej oraz do ważniejszych bibliotek i ośrodków naukowych, które zajmują się badaniami z zakresu wychowania człowieka.

Autor przeprowadza jedną korektę swojego tekstu, zwykle pierwszą.
Autor otrzymuje jeden egzemplarz autorski pisma.
Rocznik „Paideia” jest również dostępny w wersji elektronicznej (e-book).
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu lub umieszczenia go w innym numerze.

Periodyk jest recenzowany przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych, rekrutujących się spoza środowiska SWPR. Recenzje są wykonywane zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015, poz. 2015) oraz wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, z uwzględnieniem etycznych reguł recenzowania.

Sposób przygotowania tekstu:

 1. W PAIDEI publikuje się teksty nie przekraczające 30 stron (znormalizowanego maszynopisu), ale nie mniejsze niż stron 15.
 2. Teksty powinny być wyedytowane w edytorze WORD MS Office (w formacie doc lub docx). Typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 12 pkt.; odstęp pomiędzy wierszami: 1,5 (również w przypisach); zaleca się stosowanie znormalizowanych marginesów, po 2,5cm.
 3. Tekst należy dostarczyć w wersji elektronicznej.
 4. Język publikacji: język polski lub języki kongresowe.
 5. Pierwszą stronę należy rozpocząć od imienia i nazwiska Autora (wyśrodkować). W przypisie dolnym korzystając z odsyłacza w formie przypisy nr 1 należy podać jednostkę afiliacyjną; e-mail (służbowy lub prywatny), ewentualnie nr ORCID.
 6. Od nowego wiersza, wyśrodkowany i pogrubiony tytuł pracy.
 7. Pod tytułem artykułu należy podać ponumerowane śródtytuły (kursywą).
 8. Artykuł winien otwierać abstrakt (do pół strony znormalizowanego maszynopisu). Pod nim słowa kluczowe w j. polskim.
 9. Tytułu śródtytułów powinny być po numerowe, pogubione, wyrównane do lewej.
 10. Artykuł zamyka wyśrodkowany tytuł w języku angielskim, angielski abstrakt i słowa kluczowe.
 11. Autorzy proszeni są o podanie swoich danych do wiadomości Redakcji (adres do korespondencji, telefon). Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię z podziałem na źródła i opracowania (o ile z tych pierwszych korzysta Autor).
 12. Tekst, w którym nie zastosowano się do zasad jego przygotowania, będzie odsyłany do Autora w celu poprawy.

 

Sposób cytowania:

 1. Zaleca się stosowanie przypisów na dole strony.
 2. W przypadku cytowania książki: inicjał imienia, nazwisko, tytuł pracy, wraz w podtytułem, miejsce i rok wydania (bez nazwy wydawnictwa), strony. Np. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999, s. 55.
 3. W przypadku cytowania artykuły z czasopisma: inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykuły kursywą, nazwa czasopisma w cudzysłowie, rocznik, numer oraz rok wydania w nawiasie, numery stron. Np. A. Andrzejuk, Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 77-104.
 4. W przypadku cytowania z pracy zbiorowej: inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykułu kursywą, znak ‘[w:]’, nazwa pracy zbiorowej, pod skrócie ‘red.’ inicjał imienia i nazwisko redaktora lub redaktorów, miejsce i rok wydania (bez nazwy wydawnictwa), strona. Np. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, [w:] Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 213-221.
 5. W przypadku cytowania pracy tłumaczonej na język polski: podać po skrócie ‘tłum.’ inicjał imienia i nazwisko tłumacza. Np. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. J. Kochanowicz, Kraków 2005. Nie stosuje się skrótów: tł. i przekł., lub innych.
 6. Cytowanie ze strony internetowej: inicjał imienia, nazwisko, tytuł pracy, nazwa strony internetowej wyróżniony cudzysłowem, w nawiasie kwadratowym litera ‘[w:]’ z dwukropkiem, adres strony internetowej, w nawiasie kwadratowym „stan z dn.” z datą pobrania. Np. D. Zalewski, Wady młodości, „Edukacja Klasyczna”, [w]: https://www.edukacja-klasyczna.pl/wady-mlodosci [stan z dn. 3.06.2023].
 7. W przypadku kolejnego cytowania tej samej pozycji należy stosować skrót ‘dz. cyt.’ umieszczony po inicjale imienia i nazwisku autora.
 8. Odwołanie do pozycji stosowanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym stosuje się słowo: „Tamże”.
 9. W przypadku następujących bezpośrednio po sobie odwołań do różnych prac tego samego autora stosuje się słowo: „Tenże”.
 10. Nie stosuje się łacińskich odpowiedników takich jak: op. cit., idem, ibidem.
 11. Przy cytowaniu źródeł (np. Platon, Arystoteles, Seneka, Tomasz z Akwinu, Biblia) zaleca się cytowanie tradycyjny, tj. numer księgi i numer wiersza. Np. Listy moralne do Lucyliusza, 16, 2.
 12. Przy cytowaniu aktów prawnych należy podać ich stronę internetową.

PROCEDURA RECENZOWANIA zgodna z wytycznymi MNiSW
Podstawowe zasady recenzowania publikacji w roczniku:
„Paideia”

 1. Do oceny artykułów publikowanych w czasopiśmie „Paideia” rekomendowani są recenzenci wyznaczani przez Radę Naukową Zeszytów.
 2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
 4. Przyjętym przez wydawnictwo rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Wszystkie publikacje są, przed wysłaniem do recenzenta, kodowane.
 5. Raz w roku publikowana jest na stronie czasopisma lista recenzentów (imię, nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja). Nazwiska recenzentów podawane są w kolejności alfabetycznej. Ponadto są zamieszczeni w periodyku, który był przez nich recenzowany.
 6. Z każdym z recenzentów podpisywana jest odrębna umowa regulująca zasady współpracy między recenzentem a wydawcą.
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji artykułu znajduje się na stronie rocznika.
 8. Wraz z opublikowaniem kolejnego numeru rocznika, umieszczane są na stronie rocznika, dla każdego artykułu oddzielnie, ich oceny.
 9. W roczniku „Paideia” stosuje się zasady etyczne dotyczące periodyków naukowych zgodne z wytycznymi COPE (Committe on Publication Ethic), obejmujące zarówno postępowanie Redakcji, Recenzentów oraz Autorów. Zob. https://publicationethics.org/
 10. Nadesłanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora, że jest to jego oryginalne opracowanie, że nie był wcześniej publikowane w części lub w całości oraz że w trakcie recenzji nie zostanie złożone do oceny w innym periodyku lub pracy monograficznej lub zbiorowej.
 11. Przypadki nierzetelności naukowej, szczególnie plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship będą ujawniane przez Redakcję.
 12. W przypadku przedruków należy podać miejsce pierwodruku.
 13. Autorzy są zobowiązani do zastosowania wytycznych dotyczących przygotowania tekstu do druku.

Prof. dr hab. Artur ANDRZEJUK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polski Uniwersytet na Uchodźctwie w Londynie (Wielka Brytania)

Prof. dr hab. Stanisław GAŁKOWSKI, Akademia Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie

Prof. dr hab. Mieczysław GOGACZ, emerytowany prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (członek honorowy)

Prof. dr hab. Henryk KIEREŚ, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Maria KULTAIEVA, Państwowy Uniwersytet w Charkowie (Ukraina)

Prof. dr hab. Natalia LOSEVA, Państwowy Uniwersytet w Doniecku, obecnie Uniwersytet w Winnicy (Ukraina)

Prof. dr hab. Władysław MISIAK, Uniwersytet Warszawski

Ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK SDB, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. doc. dr hab. Eva NANIŠTOVÁ, Pan-European University w Bratysławie (Słowacja)

Ks. prof. dr hab. Marian NOWAK, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Tomasz RUDOWSKi, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Marek BUDAJCZAK, prof. nadzw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Mariusz GIZOWSKI, prof. nadzw. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Dr hab. GODOŃ, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Barbara KIEREŚ, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

s. Dr hab. Maria OPIELA BDNP, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Doc dr hab. Andrej RAJSKÝ, prof. Trnavska Univerzita (Słowacja)

Dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Ks. dr hab. Tomasz STĘPIEŃ, prof. nadzw. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Sławomir SZTOBRYN, prof. nadzw. Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej

Dr hab. Marcin WASILEWSKI, prof. nadzw. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dr hab. Alicja ŻYWCZOK, prof. nadzw. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ks. dr hab. Kazimierz GRYŻENIA SDB, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Sławomira LISEWSKA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Dr Izabela RUTKOWSKA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Dr Anna SZUDRA-BARSZCZ, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Krzysztof KNYŻEWSKI, European Association for Security w Gdyni

Dr Joanna WOLF, Uniwersytet Wiedeński, (Austria)

 

Stan z dn. 6.08.2019

Dr hab. Mikołaj KRASNODĘBSKI, prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (redaktor naczelny, historia filozofii i edukacji, filozofia wychowania, redakcja językowa: j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński).

Dr Teresa STANKIEWICZ (zastępca redaktora naczelnego, filozofia, pedagogika, teologia, redakcja językowa: j. polski)

Dr Stefan SZARY (filozofia współczesna, redakcja językowa: j. niemiecki)

Dr Marek STANKIEWICZ (antropologia kulturowa, redakcja językowa: j. angielski)

Dr Grzegorz BACZEWSKI (etyka, bioetyka, redakcja językowa: greka, łacina, j. angielski, j. francuski, j. włoski, hiszpański)

Informacje dla autorów

PAIDEIA
ROCZNIK

Rocznik „Paideia” stanowi kontynuację ZESZYTÓW NAUKOWYCH SZKOŁY WYŻSZEJ PRZYMIERZA RODZIN W WARSZAWIE – SERIA PEDAGOGICZNA. Jest pismem naukowym poświęconym problematyce filozofii wychowania i kształcenia, psychologii oraz zagadnień związanych z terapią filozoficzną.

Celem periodyku jest dyskusja na temat realistycznego wychowania, filozofii i teorii wychowania, psychologii i terapii. Tym samym jego zadaniem jest próba polemiki ze współczesną myślą pedagogiczną.  W periodyku porusza się tematy dotyczące wyzwań stojących przed współczesnym wychowaniem, ale również sięga do „skarbca” wiedzy i doświadczenia jakim jest grecka, rzymska i chrześcijańska paideia. Omawia się zatem zarówno problematykę założeń filozoficznych teorii wychowania i psychologii oraz podejmuje się interpretacji procesu kształtowania potencjalności człowieka, jego fizyczno-duchowego, egzystencjalnego i religijnego rozwoju, także na gruncie praktycznej edukacji.

Periodyk rozsyła się do wydawnictw bibliograficznych w Polsce, Biblioteki Narodowej oraz do ważniejszych bibliotek i ośrodków naukowych, które zajmują się badaniami z zakresu wychowania człowieka.

Autor przeprowadza jedną korektę swojego tekstu, zwykle pierwszą.
Autor otrzymuje jeden egzemplarz autorski pisma.
Rocznik „Paideia” jest również dostępny w wersji elektronicznej (e-book).
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstu lub umieszczenia go w innym numerze.

Periodyk jest recenzowany przez dwóch samodzielnych pracowników naukowych, rekrutujących się spoza środowiska SWPR. Recenzje są wykonywane zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015, poz. 2015) oraz wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, z uwzględnieniem etycznych reguł recenzowania.

Sposób przygotowania tekstu:

 1. W PAIDEI publikuje się teksty nie przekraczające 30 stron (znormalizowanego maszynopisu), ale nie mniejsze niż stron 15.
 2. Teksty powinny być wyedytowane w edytorze WORD MS Office (w formacie doc lub docx). Typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 12 pkt.; odstęp pomiędzy wierszami: 1,5 (również w przypisach); zaleca się stosowanie znormalizowanych marginesów, po 2,5cm.
 3. Tekst należy dostarczyć w wersji elektronicznej.
 4. Język publikacji: język polski lub języki kongresowe.
 5. Pierwszą stronę należy rozpocząć od imienia i nazwiska Autora (wyśrodkować). W przypisie dolnym korzystając z odsyłacza w formie przypisy nr 1 należy podać jednostkę afiliacyjną; e-mail (służbowy lub prywatny), ewentualnie nr ORCID.
 6. Od nowego wiersza, wyśrodkowany i pogrubiony tytuł pracy.
 7. Pod tytułem artykułu należy podać ponumerowane śródtytuły (kursywą).
 8. Artykuł winien otwierać abstrakt (do pół strony znormalizowanego maszynopisu). Pod nim słowa kluczowe w j. polskim.
 9. Tytułu śródtytułów powinny być po numerowe, pogubione, wyrównane do lewej.
 10. Artykuł zamyka wyśrodkowany tytuł w języku angielskim, angielski abstrakt i słowa kluczowe.
 11. Autorzy proszeni są o podanie swoich danych do wiadomości Redakcji (adres do korespondencji, telefon). Na końcu artykułu należy umieścić bibliografię z podziałem na źródła i opracowania (o ile z tych pierwszych korzysta Autor).
 12. Tekst, w którym nie zastosowano się do zasad jego przygotowania, będzie odsyłany do Autora w celu poprawy.

 

Sposób cytowania:

 1. Zaleca się stosowanie przypisów na dole strony.
 2. W przypadku cytowania książki: inicjał imienia, nazwisko, tytuł pracy, wraz w podtytułem, miejsce i rok wydania (bez nazwy wydawnictwa), strony. Np. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999, s. 55.
 3. W przypadku cytowania artykuły z czasopisma: inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykuły kursywą, nazwa czasopisma w cudzysłowie, rocznik, numer oraz rok wydania w nawiasie, numery stron. Np. A. Andrzejuk, Mieczysława Gogacza dochodzenie do pedagogiki, „Studia Philosophiae Christianae” 32 (1996) 2, s. 77-104.
 4. W przypadku cytowania z pracy zbiorowej: inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykułu kursywą, znak ‘[w:]’, nazwa pracy zbiorowej, pod skrócie ‘red.’ inicjał imienia i nazwisko redaktora lub redaktorów, miejsce i rok wydania (bez nazwy wydawnictwa), strona. Np. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, [w:] Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 213-221.
 5. W przypadku cytowania pracy tłumaczonej na język polski: podać po skrócie ‘tłum.’ inicjał imienia i nazwisko tłumacza. Np. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, tłum. J. Kochanowicz, Kraków 2005. Nie stosuje się skrótów: tł. i przekł., lub innych.
 6. Cytowanie ze strony internetowej: inicjał imienia, nazwisko, tytuł pracy, nazwa strony internetowej wyróżniony cudzysłowem, w nawiasie kwadratowym litera ‘[w:]’ z dwukropkiem, adres strony internetowej, w nawiasie kwadratowym „stan z dn.” z datą pobrania. Np. D. Zalewski, Wady młodości, „Edukacja Klasyczna”, [w]: https://www.edukacja-klasyczna.pl/wady-mlodosci [stan z dn. 3.06.2023].
 7. W przypadku kolejnego cytowania tej samej pozycji należy stosować skrót ‘dz. cyt.’ umieszczony po inicjale imienia i nazwisku autora.
 8. Odwołanie do pozycji stosowanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym stosuje się słowo: „Tamże”.
 9. W przypadku następujących bezpośrednio po sobie odwołań do różnych prac tego samego autora stosuje się słowo: „Tenże”.
 10. Nie stosuje się łacińskich odpowiedników takich jak: op. cit., idem, ibidem.
 11. Przy cytowaniu źródeł (np. Platon, Arystoteles, Seneka, Tomasz z Akwinu, Biblia) zaleca się cytowanie tradycyjny, tj. numer księgi i numer wiersza. Np. Listy moralne do Lucyliusza, 16, 2.
 12. Przy cytowaniu aktów prawnych należy podać ich stronę internetową.
Procedura recenzowania

PROCEDURA RECENZOWANIA zgodna z wytycznymi MNiSW
Podstawowe zasady recenzowania publikacji w roczniku:
„Paideia”

 1. Do oceny artykułów publikowanych w czasopiśmie „Paideia” rekomendowani są recenzenci wyznaczani przez Radę Naukową Zeszytów.
 2. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 3. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
 4. Przyjętym przez wydawnictwo rozwiązaniem jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Wszystkie publikacje są, przed wysłaniem do recenzenta, kodowane.
 5. Raz w roku publikowana jest na stronie czasopisma lista recenzentów (imię, nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja). Nazwiska recenzentów podawane są w kolejności alfabetycznej. Ponadto są zamieszczeni w periodyku, który był przez nich recenzowany.
 6. Z każdym z recenzentów podpisywana jest odrębna umowa regulująca zasady współpracy między recenzentem a wydawcą.
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzji artykułu znajduje się na stronie rocznika.
 8. Wraz z opublikowaniem kolejnego numeru rocznika, umieszczane są na stronie rocznika, dla każdego artykułu oddzielnie, ich oceny.
 9. W roczniku „Paideia” stosuje się zasady etyczne dotyczące periodyków naukowych zgodne z wytycznymi COPE (Committe on Publication Ethic), obejmujące zarówno postępowanie Redakcji, Recenzentów oraz Autorów. Zob. https://publicationethics.org/
 10. Nadesłanie tekstu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora, że jest to jego oryginalne opracowanie, że nie był wcześniej publikowane w części lub w całości oraz że w trakcie recenzji nie zostanie złożone do oceny w innym periodyku lub pracy monograficznej lub zbiorowej.
 11. Przypadki nierzetelności naukowej, szczególnie plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship będą ujawniane przez Redakcję.
 12. W przypadku przedruków należy podać miejsce pierwodruku.
 13. Autorzy są zobowiązani do zastosowania wytycznych dotyczących przygotowania tekstu do druku.
Rada naukowa

Prof. dr hab. Artur ANDRZEJUK, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polski Uniwersytet na Uchodźctwie w Londynie (Wielka Brytania)

Prof. dr hab. Stanisław GAŁKOWSKI, Akademia Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie

Prof. dr hab. Mieczysław GOGACZ, emerytowany prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (członek honorowy)

Prof. dr hab. Henryk KIEREŚ, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Maria KULTAIEVA, Państwowy Uniwersytet w Charkowie (Ukraina)

Prof. dr hab. Natalia LOSEVA, Państwowy Uniwersytet w Doniecku, obecnie Uniwersytet w Winnicy (Ukraina)

Prof. dr hab. Władysław MISIAK, Uniwersytet Warszawski

Ks. prof. dr hab. Andrzej MARYNIARCZYK SDB, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. doc. dr hab. Eva NANIŠTOVÁ, Pan-European University w Bratysławie (Słowacja)

Ks. prof. dr hab. Marian NOWAK, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. dr hab. Tomasz RUDOWSKi, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Marek BUDAJCZAK, prof. nadzw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Mariusz GIZOWSKI, prof. nadzw. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Dr hab. GODOŃ, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Barbara KIEREŚ, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

s. Dr hab. Maria OPIELA BDNP, prof. nadzw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Doc dr hab. Andrej RAJSKÝ, prof. Trnavska Univerzita (Słowacja)

Dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Ks. dr hab. Tomasz STĘPIEŃ, prof. nadzw. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dr hab. Sławomir SZTOBRYN, prof. nadzw. Akademii Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej

Dr hab. Marcin WASILEWSKI, prof. nadzw. Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dr hab. Alicja ŻYWCZOK, prof. nadzw. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ks. dr hab. Kazimierz GRYŻENIA SDB, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Sławomira LISEWSKA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Dr Izabela RUTKOWSKA, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Dr Anna SZUDRA-BARSZCZ, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Krzysztof KNYŻEWSKI, European Association for Security w Gdyni

Dr Joanna WOLF, Uniwersytet Wiedeński, (Austria)

 

Stan z dn. 6.08.2019

Redakcja

Dr hab. Mikołaj KRASNODĘBSKI, prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie (redaktor naczelny, historia filozofii i edukacji, filozofia wychowania, redakcja językowa: j. niemiecki, j. rosyjski, j. ukraiński).

Dr Teresa STANKIEWICZ (zastępca redaktora naczelnego, filozofia, pedagogika, teologia, redakcja językowa: j. polski)

Dr Stefan SZARY (filozofia współczesna, redakcja językowa: j. niemiecki)

Dr Marek STANKIEWICZ (antropologia kulturowa, redakcja językowa: j. angielski)

Dr Grzegorz BACZEWSKI (etyka, bioetyka, redakcja językowa: greka, łacina, j. angielski, j. francuski, j. włoski, hiszpański)