Pedagogika Montessori. Edukacja Szkolna

Pedagogika Montessori. Edukacja Szkolna

Pedagogika Montessori. Edukacja Szkolna (2 semestry)

Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w październiku.

(decyduje kolejność zgłoszeń)

Zapraszamy!
PEDAGOGIKA MONTESSORI. Edukacja Szkolna.[PM 3]

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin zaprasza na zaoczne studia podyplomowe, 2 – semestralne, doskonalące:
Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zawodowym (licencjat) lub magisterskim.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych w montessoriańskich placówkach oświatowych, w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe każdego ucznia (nauczanie domowe, praca z dziećmi leżącymi)
Studium adresowane jest do pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, do nauczycieli pracujących z dziećmi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej oraz do innych osób, które są zainteresowane przedstawionym programem.
Program studiów obejmuje tematy związane z wprowadzenie podstaw antropologicznych Pedagogiki Montessori, w tym: podstawowymi pojęciami oraz zasadami pedagogicznymi, rolą nauczyciela, zasadami posługiwania się pomocami edukacyjnymi z ich funkcją terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz psychologii, glottodydaktyki, genetyki, diagnozy pedagogicznej, korekcji dysleksji, zaburzeń autyzmu. Szkolenie w części warsztatowej polega na zapoznaniu z technikami pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi – Materiałem Montessori. Omówione będzie przeznaczenie i wskazany wzorcowy sposób posługiwania się nimi w pracy z dzieckiem – przedstawiona zostanie metodyka kształcenia multisensorycznego, matematycznego i językowego.

Celem studium jest:

Przekazanie  aktualnych informacji o nauczaniu metodami montessoriańskimi.
Wyposażenie w umiejętność posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent kursu mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.
Wyposażenie w umiejętność samodzielnego projektowania i wykonywania trwałych pomocy dydaktycznych, uwzględniając w ich konstrukcji zasadę samokontroli.
Ułatwienie dokonania samodzielnego wyboru pomiędzy tradycyjnymi  i alternatywnymi rozwiązaniami metodycznymi i organizacyjnymi pracy przedszkola i szkoły ze wskazaniem na możliwości korzystania z elementów Pedagogiki Montessori. Umożliwienie stosowania licznych rozwiązań metodycznych przy prowadzeniu nauczania  zindywidualizowanego.
Słuchacz zdobywa umiejętność dokonania samodzielnego wyboru pomiędzy tradycyjnymi i alternatywnymi rozwiązaniami metodycznymi i organizacyjnymi, prowadzonymi w swojej codziennej praktyce na wybranym przez siebie stanowisku pracy pedagogicznej.

Organizacja i przebieg zajęć

Program Studiów obejmuje 260 godzin dydaktycznych + 50 godzin praktyk  (organizacja placówki montessoriańskiej)
Zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów  sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia  Podyplomowych Studiów – Pedagogika. Edukacja szkolna
Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, konwersatoria, zajęcia warsztatowe.  W trakcie kursu będą wykorzystywane oryginalne montessoriańskie pomoce dydaktyczne.
Uczestnicy kursu będą mogli hospitować zajęciach przedszkolne lub szkolne  w placówkach montessoriańskich – wskazanych przez prowadzących.
Uczestnicy kursów korzystają z serwisu e-learningowego: moodle.montessori.pl
UWAGA – przyjęcie na studia odbywa się na podstawie egzaminów wstępnych. Egzaminy wstępne – wg określonych procedur – pozwolą na określenie stopnia opanowania materiału związanego z podstawami teoretycznymi Pedagogiki Montessori oraz umiejętności posługiwania się materiałem dydaktycznym z zakresu nauczania przedszkolnego i  wczesnoszkolnego. Uzyskane przez kandydata wyniki umożliwią ew. skierowanie go na studia [PM 1] lub [PM 2].

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów:

Lp. Pełna nazwa przedmiotu Godz. ECTS Forma zal
1. Psychologia i człowiek 15 3 ZO
2. Glottodydaktyka 30 4 E
3. Pedagogika Montessori – badania porównawcze 5 2 ZO
4. Wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami genetycznymi 30 3 E
5. Monachijska Diagnostyka Wieku Rozwojowego 10 2 ZO
6. Metody korekcji dysleksji 30 2 ZO
7. Zaburzenia autystyczne 20 2 ZO
8. Metodyka nauczania multisensorycznego w kl. IV-VI 5 2 E
9. Metodyka nauczania czytania i pisania w kl. IV-VI 20 2 ZO
10. Metodyka nauczania matematyki w kl. IV-VI 55 3 E
11. Pracowna projektów dydaktycznych
(Materiał M.)
30 3 ZO
12. Seminarium dyplomowe 10 2 ZAL
Praktyka pedagogiczna – organizacja placówki 50 ZAL
260
Zapisy:

nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
Pobierz formularz>>>

dostarczenie formularza osobiście, listownie lub faksem:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/rekrutacja

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA;
[z dopiskiem: PM Edu. szk.]

Warunki ukończenia studiów
uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
zaliczenie praktyk pedagogicznych
napisanie i obrona pracy dyplomowej jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych
korzystanie z platformy edukacyjnej moodle.montessori.pl (w wybranym zakresie)

Koszt studiów: 1800 zł za semestr

Kierownik studiów: mgr Jarosław Jordan

Dodatkowe informacje: Jarosław Jordan tel. 503 068 390,
jordan@montessori.pl,
informacje szczegółowe: www.montessori.pl