Pedagogika Montessori. Edukacja Wczesnoszkolna

Pedagogika Montessori. Edukacja Wczesnoszkolna

Pedagogika Montessori. Edukacja Wczesnoszkolna (2 semestry)

Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w październiku.

(decyduje kolejność zgłoszeń)

Zapraszamy!

PEDAGOGIKA MONTESSORI. Edukacja Wczesnoszkolna.

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin zaprasza na zaoczne studia podyplomowe, 2 – semestralne, doskonalące:
Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zawodowym (licencjat) lub magisterskim.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych w montessoriańskich placówkach oświatowych, w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe każdego ucznia (nauczanie domowe, praca z dziećmi leżącymi)
Studium adresowane jest do pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, do nauczycieli pracujących z dziećmi na poziomie edukacji wczesnoszkolnej oraz do innych osób, które są zainteresowane przedstawionym programem.
Program studiów obejmuje tematy związane z wprowadzenie podstaw antropologicznych Pedagogiki Montessori, w tym: podstawowymi pojęciami oraz zasadami pedagogicznymi, rolą nauczyciela, zasadami posługiwania się pomocami edukacyjnymi z ich funkcją terapeutyczną i rehabilitacyjną oraz psychologii, etyki i genetyki.
Szkolenie w części warsztatowej polega na zapoznaniu z technikami pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi – Materiałem Montessori. Omówione będzie przeznaczenie i wskazany wzorcowy sposób posługiwania się nimi w pracy z dzieckiem – przedstawiona zostanie metodyka kształcenia multisensorycznego, matematycznego i językowego.

Celem studium jest:

Przekazanie  aktualnych informacji o nauczaniu metodami montessoriańskimi.
Wyposażenie w umiejętność posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent kursu mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.
Wyposażenie w umiejętność samodzielnego projektowania i wykonywania trwałych pomocy dydaktycznych, uwzględniając w ich konstrukcji zasadę samokontroli.

Organizacja i przebieg zajęć

Program Studiów obejmuje 230 godzin dydaktycznych + 50 godzin praktyk  (obserwacja dziecka)
Zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów  sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia  Podyplomowych Studiów – Pedagogika Montessori. Edukacja wczesnoszkolna.
Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, konwersatoria, zajęcia warsztatowe.  W trakcie kursu będą wykorzystywane oryginalne montessoriańskie pomoce dydaktyczne.
Uczestnicy kursu będą mogli hospitować zajęciach przedszkolne lub szkolne  w placówkach montessoriańskich – wskazanych przez prowadzących.
Uczestnicy kursów korzystają z serwisu e-learningowego: moodle.montessori.pl
UWAGA – przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowa kwalifikacyjna – wg określonych procedur – pozwoli na określenie stopnia opanowania materiału związanego z podstawami teoretycznymi Pedagogiki Montessori oraz umiejętności posługiwania się materiałem dydaktycznym z zakresu edukacji przedszkolnej.
Uzyskane wyniki umożliwią określenie ew. zadań dodatkowych, które kandydat zobowiązuje się wykonać podczas studiów.

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń
i warsztatów:

Lp. Pełna nazwa przedmiotu Godz. ECTS Forma zal
1. Etyka i człowiek 10 3 ZO
2. Psychologia rozwojowa 15 3 E
3. Pedagogika Montessori w systemie edukacji 20 2 ZO
4. Edukacja włączająca 10 3 E
5. Wczesnoszkolna metodyka nauczania multisensorycznego 40 2 E
6. Wczesnoszkolna metodyka nauczania czytania i pisania 20 2 ZO
7. Wczesnoszkolna metodyka nauczania matematyki 60 3 E
8. Wspieranie rozwoju dzieci z dysfunkcjami genetycznymi 15 3 ZO
9. Pracowna projektów dydaktycznych
(Materiał M.)
40 2 ZAL
Praktyka pedagogiczna – obserwacja 50 ZAL
230

Zapisy:

nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
Pobierz formularz>>>

dostarczenie formularza osobiście, listownie lub faksem:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/rekrutacja
Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA;
[z dopiskiem: PM Edu. wczesn.]

Warunki ukończenia studiów

uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
zaliczenie praktyk pedagogicznych
korzystanie z platformy edukacyjnej moodle.montessori.pl (w wybranym zakresie)

Koszt studiów: 1600 zł za semestr (przy minimalnej liczbie uczestników – 10)

Kierownik studiów: mgr Jarosław Jordan

Dodatkowe informacje: Jarosław Jordan tel. 503 068 390,
jordan@montessori.pl,
informacje szczegółowe: www.montessori.pl