Pedagogika

Pedagogika z dydaktyką swpr

Pedagogika

Collegium Verum (dawniej: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin) od założenia w 2001 roku kształci Pedagogów.
Od 2008 roku posiadamy uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia (trzyletnich, licencjackich) na kierunku PEDAGOGIKA

W bieżącym roku akademickim ZAPRASZAMY na następujące specjalności (nienauczycielskie):

 • Psychopedagogika
 • Pedagogika zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Animator kultury
 • Terapia osób ze spektrum autyzmu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) i współpraca z jego rodziną

Studia na kierunku Pedagogika prowadzimy w profilu PRAKTYCZNYM, co oznacza, że poprzez zajęcia prowadzone przez Praktyków i dzięki obowiązkowym, 6-cio miesięcznym praktykom zawodowym doskonale przygotowujemy do PRACY ZAWODOWEJ

Specjalność: PSYCHOPEDAGOGIKA

Specjalność Psychopedagogika łączy wiedzę pedagogiczną z wiedzą i umiejętnościami psychologicznymi. Studenci dowiadują się jak:

 • pracować z człowiekiem w każdej fazie życia i rozwoju,
 • wspomagać młodzież szkolną mającą problemy z nauką,
 • prowadzić zajęcia w grupach,
 • prowadzić rehabilitację osób o specjalnych potrzebach wychowawczych i edukacyjnych
 • prowadzić warsztaty, treningi psychoedukacyjne stymulujące optymalny rozwój dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Psychopedagog jest specjalistą przygotowanym do prowadzenia samodzielnie oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań z grupy ryzyka społecznego, potrafi planować i organizować oraz przeprowadzić zajęcia psychoedukacyjne. Posiadając umiejętności z zakresu diagnozy psychologicznej oraz pedagogicznej w sytuacjach wychowawczych, potrafi odpowiedzialnie przygotować i wdrożyć działania o charakterze naprawczym czy rehabilitacyjnym.

Program

W programie studiów specjalności psychopedagogika, obok przedmiotów typowo psychologicznych, znajdują się zajęcia i warsztaty, które przygotowują studentów do samodzielnego prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych oraz rozwijają umiejętności twórcze i kreatywne.

Program studiów zorientowany jest na rozwijanie odpowiednich kompetencji zawodowych. Obok wiedzy teoretycznej absolwenci nabędą i rozwiną umiejętności i doświadczenie, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • diagnozowania indywidualnych potrzeb oraz potencjalnych możliwości dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, jak również środowiska społecznego, w którym funkcjonują podopieczni,
 • diagnozowania sytuacji wychowawczych i wdrażania działań o charakterze naprawczym oraz stymulującym, wspomagającym optymalny rozwój psychospołeczny podopiecznych,
 • projektowania programów profilaktycznych i terapeutycznych,
 • planowania, organizowania i przeprowadzania zajęć wychowawczych, profilaktycznych, psychoedukacyjnych,
 • prowadzenia treningów twórczości oraz warsztatów dotyczących rozwijania kompetencji wychowawczych, kształtowania inteligencji emocjonalnej, rozwijania zdolności komunikacyjnych i kreatywności,
 • prowadzenia interwencji, negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych,
 • prowadzenia oddziaływań z zakresu wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych.

Perspektywy Zawodowe

Absolwenci specjalności Psychopedagogika zdobędą kwalifikacje do pracy w:

 

 • prywatnych gabinetach i poradniach psychologiczno-terapeutycznych, w których będą poszukiwanymi specjalistami potrafiącymi łączyć wiedzę psychologiczną z umiejętnościami pedagogicznymi,
 • placówkach wychowania pozaszkolnego oraz zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
 • domach dziecka, w domach samotnej matki, domach seniora, ośrodkach profilaktycznych i terapeutycznych, oraz jako wychowawca w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, np. w pogotowiu opiekuńczym, czy środowiskowych świetlicach opiekuńczych przy centrach pomocy rodzinie,
 • Ponadto ukształtowane podczas studiów umiejętności miękkie ułatwiają psychopedagogowi odnalezienie się również w branży szkoleniowej – w prowadzeniu warsztatów z komunikacji, inteligencji emocjonalnej, kompetencji wychowawczych, czy treningów twórczości i warsztatów rozwijających kreatywność u dzieci i młodzieży.

Specjalność: PEDAGOGIKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

Specjalność ta jest odpowiedzią na poważny problem dotyczący kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Coraz częściej mamy do czynienia z diagnozą psychiatryczną i uzależnieniami dlatego Absolwent tej specjalności zostanie przygotowany do świadczenia pomocy pedagogicznej dzieciom i młodzieży w sytuacji uzależnienia i diagnozy psychiatrycznej.

Program

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

 • antropologii filozoficznej
 • pedagogiki, pedagogiki klinicznej
 • psychologii, psychiatrii
 • socjologii
 • komunikacji interpersonalnej
 • wiedzy o uzależnieniach i profilaktyce
 • metod profilaktyki i pomocy pedagogicznej

Perspektywy Zawodowe

Absolwenci pedagogiki w tej specjalności otrzymują kwalifikacje zawodowe do podejmowania pracy w:

 • ośrodkach pomocy dzieciom i młodzieży
 • szpitalach
 • poradniach
 • ośrodkach terapeutycznych
 • gabinetach terapii

Specjalność: ANIMATOR KULTURY

Specjalność ta jest ukierunkowania przede wszystkim na wszechstronny rozwój studenta w szeroko pojętym rozumieniu kultury, a także na wyposażenie go w metody pozwalające na:

 • planowanie procesu animacji kultury,
 • aktywizowanie społeczeństwa,
 • planowanie i organizowanie czasu wolnego,
 • kształtowanie postaw twórczych,
 • upowszechnianie kultury.

Absolwenci tej specjalności nie tylko rozumieją kulturę, ale potrafią umiejętnie wchodzić w relacje z ludźmi, rozbudzać ich zainteresowania i postawy twórcze, odkrywać talenty i wspierać zainteresowania, wydobywać z ludzi to, co najlepsze.

Program

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

 • filozofii, estetyki
 • pedagogiki
 • psychologii
 • socjologii
 • komunikacji, w tym komunikacji medialnej
 • wiedzy o literaturze, teatrze, muzyce, filmie, tańcu, malarstwie
 • marketingu
 • organizacji wydarzeń kulturalnych
 • prowadzenia grup
 • zdobywania grantów
 • metod pracy w animacji kultury
 • działań inkluzyjnych

Perspektywy Zawodowe

Absolwenci pedagogiki w specjalności Animator kultury otrzymują kwalifikacje zawodowe do podejmowania pracy w:

 • mediach
 • firmach eventowych
 • galeriach sztuki
 • muzeach
 • domach kultury
 • bibliotekach
 • placówkach wychowawczych
 • domach opieki społecznej
 • świetlicach

Dodatkowy ATUT

W czasie studiów, studenci otrzymają:

 • kurs pisarski
 • kurs reportażu
 • kurs tworzenia i prowadzenia teatru

Specjalność: TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Absolwenci specjalności  terapia osób ze spektrum autyzmu posiadają kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, terapii zaburzeń emocjonalnych i społecznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wdrażania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji i in. Są wyposażeni w umiejętności prowadzenia działań pro-inkluzyjnych (w tym edukacji włączającej) wobec osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Program

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

 • diagnoza psychopedagogiczna
 • planowanie pracy terapeutycznej
 • podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • praca  z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (spektrum autyzmu)
 • metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 • metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji
 • wspieranie rodziny dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • terapia ucznia z dysleksją w starszym wieku szkolnym
 • terapia dziecka z trudnościami w nabywaniu kompetencji językowych
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • wspieranie rozwoju ucznia zdolnego
 • arteterapia

Perspektywy Zawodowe

Absolwenci specjalności  terapia osób ze spektrum autyzmu otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w poradniach specjalistycznych,
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • ośrodkach rewalidacyjno-opiekuńczych,
 • pracowniach terapeutycznych,
 • ośrodkach terapii zajęciowej dla dzieci i osób dorosłych,
 • organizacjach wspierających osoby z ASD,
 • w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich) jako terapeuci dzieci z spektrum zaburzeń autystycznych (ASD – autistic spectrum disorder).

Dodatkowy ATUT

KURSY alternatywnych metod pracy terapeutycznej:

 • terapia ręki
 • czytanie globalne – metoda Domanów
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • drama
 • techniki relaksacyjne
 • techniki pamięciowe (mnemotechniki)
 • arteterapia
 • rysunek w diagnozie i terapii
 • techniki terapii behawioralnej
 • trening umiejętności wychowawczych
 • metoda M. Ch. Knillów
 • papieroplastyka

Specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i współpraca z jego rodziną

Absolwenci specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i współpraca z jego rodziną posiadają kompetencje do projektowania i realizowania zajęć terapeutycznych, diagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych małych dzieci  oraz prowadzenia strategii zapobiegawczych wobec dzieci zagrożonych niepowodzeniem szkolnym. Ponadto posiadają kompetencje do prowadzenia skutecznej współpracy i wspierania rodziców dziecka objętego wczesną terapią.

Program

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

 • pedagogika dziecka do 10 roku życia
 • pedagogika specjalna, inkluzyjna
 • psychologia rozwojowa i psychiatria
 • podstawy neonatologii i pediatrii
 • pielęgnacja, żywienie i opieka nad małym dzieckiem
 • genetyczne uwarunkowania dysfunkcji
 • psychopedagogiczna diagnoza potrzeb małego dziecka i jego rodziny
 • wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • współpraca ze środowiskiem rodzinnym
 • wczesna interwencja logopedyczna
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami wzroku, słuchu
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju (intelektualnego, spektrum autyzmu)
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przewlekle chorego
 • arteterapia w pracy z małym dzieckiem
 • profilaktyka niepowodzeń szkolnych i in.

Perspektywy Zawodowe

Absolwenci specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i współpraca z jego rodziną otrzymują kwalifikacje zawodowe do pracy:

 • w ośrodkach wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych
 • w przedszkolach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych (po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich) do prowadzenia zajęć WWRD (wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

Dodatkowy ATUT

kursy alternatywnych metod pracy terapeutycznej:

 • terapia ręki
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • techniki terapii behawioralnej
 • masaż twarzy wg Castillo-Moralesa.
 • metoda M. Ch. Knillów
 • papieroplastyka
 • alternatywne metody komunikacji (AAC)