Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Zasady składania prac dyplomowych

zasady konstruowania prac dyplomowych

wzór strony tytułowej i stron początkowych pracy licencjackiej

Zarządzenie Rektora i Regulamin Antyplagiatowy

Ostateczny termin składania prac i innych wymaganych dokumentów 21 dni przed planowanym terminem obrony.

Praca może zostać przyjęta tylko wtedy, gdy student spełnia poniższe wymagania:

  • posiada zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów (wirtualna karta okresowych osiągnięć zawiera wszystkie wpisy, w tym ocenę za ostatni semestr seminarium dyplomowego)
  • praca dyplomowa jest napisana czcionką Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza
  • podpisane dodatkowe (oprócz tych zawartych w pracy licencjackiej) oświadczenia pobierz dodatkowe oświadczenia
  • do pracy w twardej oprawie dołączona jest wersja elektroniczna (pndrive) zgodna z wersją papierową, z pominięciem oświadczeń autora i promotora)) zapisana w formacie odt, doc lub docx wraz z załącznikami

Wzór strony tytułowej w pracy dyplomowej na studiach podyplomowych

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (licencjackiego)

Student jest dopuszczony do egzaminu dyplomowego jeśli spełnia wszystkie następujące warunki:

  • ma zdane egzaminy i uzyskał zaliczenia wszystkich przedmiotów wymaganych planem studiów
  • ma zarejestrowane prawidłowo wszystkie oceny (tzn. oceny w indeksie i protokołach są zgodne),
  • posiada zaliczenie ostatniego semestru seminarium dyplomowego
  • ma uregulowane płatności (potwierdzone na Karcie Obiegowej)
  • złożył wszystkie wymagane dokumenty (patrz Zasady składania prac dyplomowych)

Zarządzenie Rektora nr 1/2015/2016 w sprawie wznowienia studiów

Zarządzenie Rektora nr 1/2015/2016