Publikacje

“Badania cech teksturalnych osadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczania ich wieku”

30.00

Elżbieta Mycielska-Dowgiałło i Jacek Rutkowski

Pracę, którą oddajemy obecnie do rąk czytelnika można uznać za ciąg dalszy, wydanego12 lat temu podręcznika pt.: “Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników” W stosunku do większości zagadnień, omawianych już wcześniej, obecna prezentacja stanowi znaczne ich rozszerzenie, równocześnie parę tematów jest publikowanych po raz pierwszy. Do tych drugich można zaliczyć interpretację analizy kształtu, obtoczenia i ułożenia ziarn frakcji gruboklastycznych w osadach (D. Giriat, J. Rutkowski, E. Smolska), analizę powierzchni ziarn kwarcowych frakcji pylastej (B.Woronko), analizę minerałów nieprzeźroczystych (A. Barczuk, K. Nejbert) oraz ocenę statystyczną wyników badań na przykładzie zmienności składu petrograficznego żwirów w glinach lodowcowych (R. Zabielski). Parę zagadnień, które były prezentowane w poprzednim podręczniku nie znalazło się w obecnym opracowaniu ze względu na osobne pozycje książkowe, które ukazały się w ostatnich latach. Dotyczy to osadów biogenicznych, badanych na dużą skalę w torfowiskach i jeziorach (K. Tobolski 2000, 2004) i dendrochronologii (A. Zielski, M. Krąpiec 2004). Redaktorzy podręcznika mają nadzieję, że przedstawione materiały, Kładące nacisk na interpretację wyników zaowocują, podobnie jak poprzednio, wielu nowymi i cennymi opracowaniami, które pozwolą odczytywać to, co dotychczas było niemożliwe. Życzymy tego serdecznie.

 

Kategoria: