Publikacje

Zeszyt naukowy nr 8 Seria pedagogiczna nr 4 (2012)

Pobierz cały zeszyt

Spis treści:

1.  Stefan Szary, Paideia w filozofii Sørena Kierkegaarda

2.  Natalia Losyewa, Daria Gubar, Humanistyczne idee rosyjskich i ukraińskich pedagogów w  XIX i XX w.

3.  Sebastian Taboł, Stan badań nad działalnością naukową Frantiśka Drtiny (1861-1925)

4.  Jan Grac, Wychowawcze działanie przykładu rodziców jako przedmiot  interdyscyplinarnych analiz

5.  Marek Stankiewicz, Apartheid oświatowy a Kościół Rzymskokatolicki w RPA

6.  Julia Siemińska, Rok 1968 w kulturze jako mit, kod i pokolenie. Inspiracje współczesności

RECENZJE, SPRAWOZDANIA, VARIA

1. Mikołaj Krasnodębski: Wojciech Chudy, Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, opracowała A. Szudra, Lublin 2009

2.  Stefan Szary: Mikołaj Krasnodębski, W poszukiwaniu duchowej elegancji. Z dr.  Mikołajem Krasnodębskim w Polskim Radio w Chicago rozmawiają Krzysztof Arsenowicz i Paweł Manelski, Chicago-Warszawa 2011

3.  Marek Jastrzębski: Mikołaj Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania.  Paideia od Sokratesa do Zenona, Warszawa 2011

4.  Etienne Gilson, Etyka studiów wyższych (tłum. M. Zembrzuski)