Projekty z Funduszy Europejskich

projektFunduszyEuropejskich

Projekty z Funduszy Europejskich

Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska

Collegium Verum

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. „Wdrożenie kompleksowej polityki dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole
Wyższej Przymierza Rodzin”

Celem projektu jest zwiększenie dostępności szkolnictwa wyższego poprzez dostosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Polega ono na dostosowaniu infrastruktury uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na stworzeniu i implementacji podstaw polityki włączania osób z niepełnosprawnościami różnego typu w funkcjonowanie uczelni. Polityka ta będzie rozwijana po zakończeniu projektu. Docelowo projekt zapewni przygotowanie uczelni do przyjęcia studentów z niepełnosprawnościami różnego typu.

Dofinansowanie projektu z UE: 930 232,02 PLN


Projekt realizowany jest przy współpracy z :

 


Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Opis Projektu

Osiągnięcie celów szczegółowych:
1. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w szkolnictwie na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
Kwestia włączenia osób niepełnosprawnych do rynku pracy i umożliwienie im podnoszenia kompetencji zawodowych, jest istotna zarówno ze względu na potrzeby gospodarki i rynku pracy, który boryka się z narastającym deficytem pracowników, jak i z uwagi na potrzeby społeczeństwa, w szczególności – osób z niepełnosprawnościami, dla których dobrostanu możliwość podjęcia i wykonywania pracy ma ogromne znaczenie. Świadomość specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest jednak wciąż niska w społeczeństwie, także wśród grupy docelowej. W efekcie realizacji projektu podniesione zostaną kompetencje grupy docelowej w zakresie polityki włączającej, zasad budowania otwartej społeczności i wdrażania w życiu akademickim procedur wolnych od wykluczenia.
Kadra zarządzająca, dydaktyczna i administracyjna uczelni nabędzie umiejętności i wiedzę dotyczące posługiwania się się nowoczesnymi narzędziami TIK, zarówno w obszarze dydaktycznym (tworzenie dostosowanych cyfrowych materiałów dydaktycznych), jak i posługiwania się narzędziami informatycznymi do zarządzania studiami (zdalna obsługa czynności administracyjnych, obieg dokumentów) . Informatyzacja obiegu dokumentów, poza zwiększeniem dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększy też kompetencje zawodowe kadry dydaktyczno-naukowej oraz studentów, przygotowując ich do korzystania z technologii cyfrowych w codziennej pracy.
2. Wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego
W wyniku realizacji projektu podniesione zostaną kompetencje kadry zarządzającej uczelnią w zakresie polityki włączającej, zasad budowania otwartej społeczności i wdrażania procedur umożliwiających OzN – zarówno studentom, jak i pracownikom – funkcjonowanie na uczelni na równoprawnych zasadach. Niesformalizowane i fragmentaryczne praktyki wspierania osób niepełnosprawnych zyskają formę zinstytucjonalizowanych procedur. Zmiany organizacyjne zostaną włączone w oficjalne dokumenty uczelni: regulamin studiów i zarządzenia rektora, co zagwarantuje trwałość efektów projektu. Zmiany organizacyjne poprawią dostępność uczelni dla osób niepełnosprawnych poprzez:
zmiany regulaminów studiów, gwarantujące dopasowanie trybu studiów do szczególnych, indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami
zmiany procedur administracyjnych pozwalające na zdalną komunikację pomiędzy studentami, a uczelnią i wykładowcami. W tym zdalne składanie wniosków i podań oraz odbieranie decyzji oraz wymiana informacji związanych z przebiegiem procesu dydaktycznego
wdrożenie dokumentu Polityka dostępności uczelni, równych szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych dostosowań, który będzie stanowił punkt wyjścia dla dalszych działań w tym zakresie.
W wyniku realizacji projektu zarówno kadra dydaktyczna, jak i administracyjna uczelni posiądzie wiedzę nt. przepisów, wytycznych i dobrych praktyk dot. tworzenia organizacji otwartej na osoby niepełnosprawne i realizującej politykę włączania ich w funkcjonowanie uczelni na równoprawnych zasadach.
3. Poprawa dostępności szkolnictwa wyższego
W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności SWPR dla osób niepełnosprawnych, zarówno studentów, jak i wykładowców, i pracowników administracyjnych, poprzez:
usunięcie barier architektonicznych – montaż windy i dostosowanie wejścia do budynku uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością
dostosowanie trybu komunikacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z zastosowaniem TIK: strona internetowa zgodna z WCAG 2.0, wprowadzenie możliwości załatwienia spraw administracyjnych elektronicznie (w tym zdalne składanie wniosków, podań etc. oraz odbieranie decyzji bez konieczności wizyty na uczelni)
wyposażenie stanowisk administracyjnych w pętle induktofoniczne. stworzenie i udostępnienie studentom i wykładowcom narzędzi do komunikacji zdalnej, usprawniających proces dydaktyczny z punktu widzenia OzN
powołanie stanowiska Pełnomocnika ds. dostępności, monitorującego poziom dostępności oferty edukacyjnej oraz uczelni jako takiej i wprowadzanych na niej zmian do potrzeb OZN.


Miejsca realizacji Projektu i Harmonogram realizacji wsparcia

Projekt będzie realizowany w siedzibie Collegium Verum

Harmonogram udzielania wsparcia


Dokumenty Projektu do pobrania:
Zapytania ofertowe w trybie rozeznania rynku/bez trybu:

3. dotyczące wyboru wykonawcy usługi modernizacji stron internetowych Collegium Verum w ramach projektu „Wdrożenie kompleksowej polityki dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin”.

Zapytanie ofertowe – modernizacja stron internetowych

Załącznik nr 1 Formularz oferty_modernizacja stron

Załączniki nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

informacja o wyborze oferty_modernizacja stron

2. dotyczące wyboru Wykonawcy Usługi pełnienia funkcji Pełnomocnika rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Collegium Verum w ramach projektu „Wdrożenie kompleksowej polityki dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin”.

Zapytanie ofertowe – Pełnomocnik ds OzN

Załącznik nr 1 Formularz oferty_Pełnomocnik

Załączniki nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  1. na nawiązanie sformalizowanej współpracy w ramach projektu „Wdrożenie kompleksowej polityki dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin”, a zwłaszcza współudział w zadaniu „Wprowadzenie kompleksowej polityki dostępności uczelni dla osób niepełnosprawnych do dokumentów regulujących funkcjonowanie uczelni” oraz realizację zadania „Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej w zakresie metod wsparcia osób niepełnosprawnych na uczelni”

SWPR – zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załączniki nr 2 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Doświadczenie osób Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz osób

Załącznik nr 5 Szczegółowe wymagania wobec przedmiotu zamówienia

Informacja o wyborze oferty _OzN

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. „Wielka Mała Szkoła”

Celem projektu jest Wzrost kompetencji kluczowych 170 uczniów w wieku 6-16 lat i 30 rodziców z 4 szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego i małopolskiego dzięki realizacji III misji Uczelni

Dofinansowanie projektu z UE: 350 812,50 PLN


Partnerem w realizacji Projektu

jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej “FALA” https://fala.edu.pl/

Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej Fala - logo

Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa


Opis Projektu

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych 170 uczniów w wieku 6-16 lat i 30 rodziców z 4 szkół podstawowych z woj. dolnośląskiego (3) i małopolskiego(1) dzięki realizacji trzeciej misji lidera projektu w okresie od X 2018 do XII 2019.

Uczniowie w okresie I-VI i IX-XII 2019 r. będę brali udział w pozalekcyjnych warsztatach opartych na wybranych scenariuszach projektów edukacyjnych kształcących kompetencje matematyczno-przyrodnicze, TIK i przedsiębiorczości -podczas których będą pracować zespołowo w grupach różnowiekowych nad rozwiązywaniem problemów naukowych i społecznych. Zgodnie z metodyką projektów, każdy warsztat będzie kończył się podsumowaniem -refleksją nad efektami uczenia się, kształcąc tym samym kompetencję uczenia się. Zapisy z tego podsumowania, w tym prace uczniów (dok. fotogr) będą umieszczane na platformie edukacyjnej i będą służyły m.in wymianie doświadczeń i podnoszeniu kwalifikacji kadry nauczycielskiej i dydaktycznej uczelni.

Wybrani uczniowie i rodzice wezmą udział w V 2019 w Pikniku Naukowym w SWPR, a uczniowie w Obozie Naukowym w VII 2019.

Przygotowane podczas realizacji projektu programy edukacyjne wzbogacą zasoby merytoryczne uczelni i posłużą do kształcenia studentów. Sami studenci również podniosą swoje kwalifikacje poprzez współpracę przy organizacji pikniku naukowego i letniego Obozu Naukowego w SWPR. Każda ze szkół wykorzysta doświadczenia z udziału w Pikniku Naukowym do organizacji podobnej inicjatywy dla społeczności lokalnych w VI 2019.

 W wyniku projektu powstanie 12 scenariuszy, 170 uczniów zostanie przeszkolonych, szczególnie w zakresie kompetencji mat-przyrodniczych, TIK, przedsiębiorczości i uczenia się, u co najmniej 90% z nich nastąpi przyrost kompetencji. 30 rodziców zostanie przeszkolonych z kompetencji wychow-społ. U co najmniej 80% z nich nastąpi przyrost komp.


Miejsca realizacji Projektu

Projekt będzie realizowany w siedzibie SWPR oraz w szkołach:

  • SP we Włodowicach
  • SP AMS we Wrocławiu
  • SP AMS w Woliborzu
  • SP AMS w Krakowie

Dokumenty Projektu do pobrania:

Formularz_zgłoszeniowy

RODO – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (Rodzice uczniów)

Informacje o scenariuszach

Wytyczne do scenariuszy

Konspekt dla scenariuszy

Warsztaty Reportażu podczas Letniego Obozu Naukowego z Hanną Bogoryja Zakrzewską