4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

kierunek studiów: PSYCHOTERAPIA

Studia z zakresu psychoterapii są realizowane w nurcie INTEGRATYWNYM, opartym na personalistycznej koncepcji człowieka.

Program studiów zawiera moduł z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży, który umożliwia studentom ubieganie się o uznanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska psychoterapeuty dzieci i młodzieży.

 

REGULAMIN STUDIÓW: REGULAMIN psychoterapia

Szczegółowy program studiów: program studiów Psychoterapia 2022-23

(studenci psychoterapii mogą korzystać z oferty zajęć innych kierunków w ramach zajęć fakultatywnych, które są aktualizowane co semestr).

Efektem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności do prowadzenia integratywnej psychoterapii. Łączy ona dorobek wiodących szkół psychoterapii takich jak nurt behawioralno-poznawczy, psychodynamiczny, Gestallt, psychoterapii systemowej, Analizy transakcyjnej z wymiarem duchowości chrześcijańskiej. Podstawę programu stanowi integralna wizja człowieka uwzględniająca jedność psycho-fizyczną i duchową człowieka. Program w szczególny sposób przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej z parą i rodziną, wprowadza w specyfikę pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz do pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lub z problemem uzależnień behawioralnych. Wprowadzając do wybranych nurtów psychoterapii, których skuteczność została naukowo potwierdzona, program przygotowuje studentów do uwzględniania w pracy terapeutycznej wymiaru duchowego.

Studia dają kwalifikacje do samodzielnej pracy w charakterze psychoterapeuty oraz przygotowują do egzaminu certyfikującego, którego uzyskanie uprawniać będzie do pracy w systemie lecznictwa w Polsce.

Studia są adresowane do osób, które ukończyły studia uzyskując tytuł magistra na kierunkach: psychologia, medycyna z specjalizacją w psychiatrii, lub posiadają certyfikat psychoterapeuty uzależnień, bądź są w procesie certyfikacji. W przypadku innych kierunków studiów społecznych lub humanistycznych decyzję o przyjęciu podejmują władze Uczelni.

Studia trwają 4 lata. Program liczy łącznie 1500 godzin zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń oraz 970 godzin praktyk.

Koszt studiów to 4000 zł za semestr płatne jednorazowo lub w 5 ratach.

Kierownictwo merytoryczne nad studiami sprawuje ks. prof. dr hab. Romuald Jaworski

Kierownictwo administracyjne: dr Teresa Stankiewicz

tel.: 669 044 967;    mail:  tes.stankiewicz@verum.edu.pl

tel. do dziekanatu: 22 644 07 97; 22 644 04 55;