4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

kierunek studiów: PSYCHOTERAPIA
UWAGA! Nowa rekrutacja na studia od października 2024 r.

 

Studia z zakresu psychoterapii są realizowane w nurcie INTEGRALNYM, opartym na personalistycznej koncepcji człowieka.

Program studiów zawiera moduł (do wyboru) z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży, który umożliwia studentom ubieganie się o uznanie kwalifikacji w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Program studiów zawiera moduł (do wyboru) z zakresu psychoterapii uzależnień, który umożliwi studentom ubieganie się o uznanie kwalifikacji.

REGULAMIN STUDIÓW: REGULAMIN psychoterapia

Szczegółowy program studiów:

program studiów Psychoterapia 2021_22

program studiów Psychoterapia 2022-23

Program studiów Psychoterapia 2023-24

(studenci psychoterapii mogą korzystać z oferty zajęć innych kierunków w ramach zajęć fakultatywnych, które są aktualizowane co semestr).

Efektem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności do prowadzenia integralnej psychoterapii. Łączy ona dorobek wiodących szkół psychoterapii takich jak nurt behawioralno-poznawczy, psychodynamiczny, Gestallt, psychoterapii systemowej, Analizy transakcyjnej z wymiarem duchowości chrześcijańskiej. Podstawę programu stanowi integralna wizja człowieka uwzględniająca jedność psycho-fizyczną i duchową człowieka. Program w szczególny sposób przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej z parą i rodziną, wprowadza w specyfikę pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz do pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lub z problemem uzależnień behawioralnych. Wprowadzając do wybranych nurtów psychoterapii, których skuteczność została naukowo potwierdzona, program przygotowuje studentów do uwzględniania w pracy terapeutycznej wymiaru duchowego.

Studia dają kwalifikacje do samodzielnej pracy w charakterze psychoterapeuty oraz przygotowują do egzaminu certyfikującego, którego uzyskanie uprawniać będzie do pracy w systemie lecznictwa w Polsce.

Studia są adresowane do osób, które ukończyły studia uzyskując tytuł magistra.

Na podstawie art 5 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002123) psychoterapię w ramach opieki zdrowotnej może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy lekarza, lub magistra oraz która udokumentuje ukończenie podyplomowego szkolenia oraz zda właściwy egzamin certyfikujący.

Studia trwają 4 lata. Program liczy łącznie 1200 godzin zajęć w postaci wykładów i ćwiczeń oraz 500 godzin praktyk.

Roczny koszt studiów dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od r.ak. 2024/2025 to:

12 900 zł płatne maksymalnie w 10 ratach, każda do 10 dnia miesiąca począwszy od października do lipca.

Koszt nie ulegnie zmianie w kolejnych latach studiów. Przy zapisie prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 500 zł, która będzie zaliczona na poczet czesnego.

 

Kierownictwo merytoryczne nad studiami sprawuje ks. prof. dr hab. Romuald Jaworski

Opiekun kierunku: dr Teresa Stankiewicz tel.: 669 044 967;  mail:  tes.stankiewicz@verum.edu.pl

Informacje o kierunku i rekrutacji można również uzyskać pod numerem  601 21 14 65

tel. do dziekanatu: 22 644 07 97; 22 644 04 55;