4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

kierunek studiów: PSYCHOTERAPIA

Program czteroletniej szkoły psychoterapii Collegium Verum w formule studiów podyplomowych obejmuje następujące zakresy zagadnień: Podstawy antropologii filozoficznej w psychoterapii; Psychologia rozwojowa; Wybrane elementy wiedzy medycznej; Podstawy psychopatologii; Farmakoterapia; Psychologiczne podstawy pomocy psychoterapeutycznej; Diagnostyka, czynniki zmiany i interwencji w psychoterapii; Psychoterapia – zagadnienia ogólne i szczegółowe; Podstawowe założenia i praktyka procesu terapeutycznego z uwzględnieniem czynników leczniczych w danym podejściu; Główne nurty w psychoterapii; Społeczno-kulturowe uwarunkowania zdrowia psychicznego; Psychoterapia integratywna w odniesieniu do holistycznej wizji człowieka, dziecka i rodziny; Prawny wymiar pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej; Podstawy deontologii psychoterapeutycznej; treningi psychologiczne; praca indywidualna i grupowa pod superwizją.

Program studiów zawiera moduł z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży, który umożliwia studentom ubieganie się o uznanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska psychoterapeuty dzieci i młodzieży.

 

REGULAMIN STUDIÓW: REGULAMIN psychoterapia.

Szczegółowy program studiów: program studiów psychoterapia.

 

Efektem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności do prowadzenia integratywnej psychoterapii. Łączy ona dorobek wiodących szkół psychoterapii takich jak nurt behawioralno-poznawczy, psychodynamiczny, Gestallt, psychoterapii systemowej, Analizy transakcyjnej z wymiarem duchowości chrześcijańskiej. Podstawę programu stanowi holistyczna wizja człowieka uwzględniająca jedność psycho-fizyczną i duchową człowieka. Program w szczególny sposób przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej z parą i rodziną, wprowadza w specyfikę pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz do pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lub z problemem uzależnień behawioralnych. Wprowadzając do wybranych nurtów psychoterapii, których skuteczność została naukowo potwierdzona, program przygotowuje studentów do uwzględniania w pracy terapeutycznej wymiaru duchowego.

Studia dają kwalifikacje do samodzielnej pracy w charakterze psychoterapeuty oraz przygotowują do egzaminu certyfikującego, którego uzyskanie uprawniać będzie do pracy w systemie lecznictwa w Polsce.

Studia są adresowane do osób, które ukończyły studia uzyskując tytuł magistra na kierunkach: psychologia, medycyna z specjalizacją w psychiatrii, lub posiadają certyfikat psychoterapeuty uzależnień, bądź są w procesie certyfikacji. W przypadku innych kierunków studiów społecznych lub humanistycznych decyzję o przyjęciu podejmują władze Uczelni.

Studia trwają 4 lata. Program liczy łącznie ok. 1500 godz. zajęć.

Koszt studiów to 4000 zł za semestr płatne jednorazowo lub w 5 ratach.

Konsultantem merytorycznym jest ks. prof. dr hab. Romuald Jaworski i dr Teresa Stankiewicz.

tel: 22 644 07 97; 22 644 04 55; kom: 669 044 967