Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii

studium pomocy psychologicznej socjoterapii

Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii

Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców ze szkół, poradni, placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz trenerów, mediatorów, coachów, nauczycieli, asystentów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych aktywnym uczeniem się i doskonaleniem umiejętności pomocy psychologicznej, socjoterapii i rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.

Studia przygotowują do :
 • pracy z pojedynczą osobą (dzieckiem, młodzieżą,dorosłym,osobą z grupy klasowej, terapeutycznej,wychowawczej),
 • pracy z dwójką i trójką osób  (uczniowie, nauczyciel-rodzic, rodzic-dziecko, podgrupa w grupie terapeutycznej lub klasie),
 • pracy z rodziną /mediacje rodzinne /
 • pracy z grupą (socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną, klasową),
 • konstruowania scenariuszy i realizowania zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych,profilaktycznych,rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych (z różnymi grupami,  w tym klasowymi,a także z pojedynczymi osobami ),
 • systemowej analizy i rozumienia procesów zachodzących w osobie, rodzinie, grupie.

Studium oparte jest na metodologii aktywizującej- zapewnia ciągłą pracę nad sobą, nabywanie praktycznych umiejętności pracy z innymi , analizowania i refleksji, oraz  na systemie kształcenia modułowego-

 • cele i treści kształcenia wynikają z przyszłych zadań zawodowych: zadania w trakcie szkolenia są takie same lub podobne, jak rzeczywiste zadania zawodowe,
 • działania uczestnika Studium podczas ćwiczeń praktycznych są zbliżone lub identyczne z tymi w pracy zawodowej,
 • jednostki modułowe integrują treści kształcenia z różnych dziedzin wiedzy (psychologia kliniczna i rozwojowa, teoria komunikacji międzyludzkiej,psychoterapia)
 • proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania (uczestnik w trakcie warsztatów samodzielnie prowadzi sesje pracy z jednostką, diadą, triadą, grupą).

Studium zawiera 360 godzin praktycznych zajęć-trening i warsztaty- realizowanych w blokach tematycznych w trakcie weekendowych zjazdów.

RAMOWY PROGRAM:
 • PSYCHOLOGICZNY TRENING GRUPOWY /50 g./- praca nad sobą, pogłębianie samoświadomości, rozumienia siebie i innych, zjawisk zachodzących w grupie,
 • WARSZTAT PRACY Z JEDNOSTKĄ /50 g./- uczenie się pracy w kontakcie indywidualnym np. z uczniem, wychowankiem, uczestnikiem grupy terapeutycznej, rodzicem
 • WARSZTAT PRACY Z DIADĄ I TRIADĄ /30 g. /-uczenie się pracy z dwiema i trzema osobami , np. uczniami,rodzicami,rodzicem i dzieckiem czy podgrupą w grupie terapeutycznej
 • WARSZTAT PRACY Z RODZINĄ /30 g. /- uczenie się prowadzenia mediacji rodzinnych
 • WARSZTAT- METODY ROZWOJU KOMPETENCJI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH /20 g. /-systematyzacja metod i technik pracy z grupą socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną
 • WARSZTAT-SCENARIUSZE ROZWOJU KOMPETENCJI EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH  / 30 g. /- uczenie się konstruowania i  analizowania scenariuszy zajęć psychoedukacyjnych i profilaktycznych, warsztatów umiejętności psychospołecznych i kompetencji emocjonalno-społecznych
 • WARSZTAT- SCENARIUSZE ROZWOJU KOMPETENCJI  EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH /40 g /- ćwiczenie przeprowadzania zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, umiejętności psychospołecznych, opartych na scenariuszach,
 • WARSZTAT PRACY Z GRUPĄ /50 g. /- uczenie się stylu prowadzenia grupy opartego na procesie grupowym, zauważania, kierowania i panowania nad zjawiskami zachodzącymi w grupie
 • SUPERWIZJA /60 g./- uczenie się analizy własnej praktyki oraz rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w osobie, rodzinie i grupie z perspektywy systemowej, porządkowanie i pogłębianie wiedzy nt. pomagania.

Zajęcia w Studium odbywają się w małych grupach ze stałym prowadzącym, spełniającym funkcję tutora.
Warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia jest gotowość do aktywnej pracy nad sobą i  stosowania nabywanych umiejętności – w swoim miejscu pracy lub jako wolontariusz.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIUM :
 • uczestnictwo w zajęciach
 • praktykowanie- działania psychoedukacyjne, profilaktyczne, zajęcia socjoterapeutyczne w miejscu pracy lub innym,wybranym przez siebie (minimum 120 godzin)
 • prowadzenie opisu-osobistej dokumentacji własnych działań
 • złożenie pisemnej pracy opisującej wybrane fragmenty własnej praktyki

Absolwenci otrzymują świadectwo -wg.wzoru MNiSW- ukończenia studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii.

Uwaga: w Studium mogą uczestniczyć osoby nie posiadające ukończonych studiów wyższych, otrzymają one zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii, a po ukończeniu studiów wyższych – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt Studium – 1540 zł za semestr

-300 zł za promotorstwo pracy dyplomowej,płatne przy składaniu pracy

-110 zł za  odrabianie nieobecności na superwizji grupowej

Rekrutacja elektroniczna trwa do 15.11.2021 -(wzór do pobrania)   Należna rozmowa wstępna telef. z kierownikiem – 694-125-855.

Terminy zajęć Studium 2021-2023 – wg.terminów zjazdów uczelni Początek zajęć : 19-21.11.2021

Zjazd weekend: pt.15.30-21.30; sb. 9.00-18.00; ndz. 9.00-17.00.

Psychologiczny trening grupowy  19-21.11.2021 i 3-5.12.2021

Warsztat pracy z jednostką  17-19.12.2021 i 14-16.01.2022
Warsztat pracy z diadą i triadą 28-30.01.2022
Warsztat pracy z rodziną  11-13.02.2022
Warsztat-Metody pracy z grupą 25-27.02.2022
Warsztat-Scenariusze w pracy z grupą /konstruowanie/  18-20.03.2022

Warsztat-Scenariusze w pracy z grupą /prowadzenie/ 1-3.04.2022
Warsztat pracy z grupą- w sem.zimowym X.2022/ II.2023
Superwizja- grupowa- j.w.

Zajęcia w Collegium Verum ,Warszawa.Marii Grzegorzewskiej 10.                           / pt. 15.30-21.30; sb 9.00-18;  ndz. 9.00 – 17.00  /

Uwaga –  w uzasadnionych,losowych przypadkach,.np.Covid, terminy mogą być skorygowane w grupie uczestników

-ukończenie Studium i spełnienie  warunków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego umożliwia staranie się o rekomendację I stopnia trenera umiejętności psychospołecznych oraz o certyfikat  socjoterapeuty PTP.

-osoby,które uczestniczyły w Studium,ale go nie ukończyły,mogą dołączyć do aktualnej edycji

UZUPEŁNIAJĄCE STUDIA PODYPLOMOWE –  110 godzin

Program uzupełniający dla absolwentów d. Studium Socjoterapii oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii z lat 1987-2011, zawierający 110 g. zajęć :

 • WARSZTAT-METODY PRACY Z GRUPĄ / 20 g. /
 • WARSZTAT-SCENARIUSZE W PRACY Z GRUPĄ / 30g./ – uczenie się konstruowania i analizowania scenariuszy zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,programów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych./
 • WARSZTAT-SCENARIUSZE W PRACY Z GRUPĄ /40 g.-/- ćwiczenie realizowania przygotowanych, własnych scenariuszy zajęć,
 • SUPERWIZJA /20 g.- 2 x po jednym dniu -analiza realizacji własnych scenariuszy /
 • UWAGA Osoby,które uczestniczyły w Studium,ale go nie ukończyły,mogą mieć zaliczone odbyte wcześniej zajęcia i dołączyć do aktualnej edycji.
 • Absolwenci innych kursów socjoterapii chcących wziąć udział muszą uzupełnić różnice programowe.
Warunki ukończenia  Studium:
udział w zajęciach; skonstruowanie i zrealizowanie własnych scenariuszy; złożenie pisemnej pracy  opisującej  realizację scenariuszy

Przyjęcia-rejestracja elektroniczna oraz złożenie Świadectwa/Zaświadczenia ukończenia Studium Socjoterapii lub Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w latach 1987-2011 w ODN, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie.

Zgłoszenia lub Skierowania przyjmowane są w sposób ciągły a zajęcia realizowane w trwającej edycji Studium.
Uczestnicy studiów uzupełniających mają zaliczany dawny,odbyty program Studium i otrzymają świadectwo ukończenia pełnych  studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii .

Koszt – 1540 zł

Kierownik i realizator Studium- Marek Dramiński, /psycholog, psychoterapeuta,trener,superwizor, autor programu / Tel.  694 125 855   adres mailowy: marek.t.draminski@wp.pl

Historia Studium:

Studium realizowane jest od 1987 roku w Warszawie-w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli /1987-1990/, Wydziale Doskonalenia Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Warszawie /1991-1992 /,Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych /1992-2005 /,Wydziale i Pracowni Metod i Szkoleń Psychospołecznych MSCDN /2005-2011 /, a z rozszerzonym programem od roku akad. 2010/2011 w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin./akt. nazwa Collegium Verum /

Uwaga. Ukończenie programu Studium oraz spełnienie wymogów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego umożliwia staranie się o rekomendacje trenerskie I stopnia- trenera umiejętności psychospołecznych  PTP oraz o certyfikat socjoterapeuty PTP.

Dokumenty Rekrutacyjne dla studiów podyplomowych:
 • kwestionariusz kształcenia podyplomowego: http://www.collegiumverum.edu.pl/rekrutacja/
 • Zgłoszenie/Skierowanie dla kandydatów na >pobierz skierowanie< Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii  – kandydaci na  studia wypełniają obydwa kwestionariusze
 • 2 zdjęcia,
 • odpis lub kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • poświadczenie wniesienia zaliczki 300 zł na poczet I semestru /bezzwrotnej w przypadku rezygnacji/

rachunek bankowy:        93 1600 1127 0003 0122 8388 1001                 BNP Paribas Bank Polska SA

Wywiad z Markiem Dramińskim o Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii