Szkoła psychoterapii

Szkoła psychoterapii

SZKOŁA PSYCHOTERAPII COLLEGIUM VERUM

Szkoła Psychoterapii oferuje zajęcia dydaktyczne w ramach studiów podyplomowych, kursu oraz treningów psychologicznych:

 • 2-letnie studia podyplomowe w zakresie Specjalista psychoterapii uzależnień z rekomendacją Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przygotowujące do egzaminu państwowego;
 • 4-letnie studia podyplomowe w zakresie Psychoterapii (studia w przygotowaniu, spodziewany czas rekrutacji – wrzesień 2020 r.);
 • 3-semestralne Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii;
 • Treningi psychologiczne (trening intrapsychiczny i interpersonalny) – oferta adresowana do osób zainteresowanych rozwojem osobistym;
 • Fakultatywny jednosemestralny moduł / kurs w zakresie Profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci szkolnych.

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka oferty.

2-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ Z REKOMENDACJĄ

KRAJOWEGO BIURA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

Cel studiów

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki i terapii osób uzależnionych w aspekcie wiedzy psychologicznej, klinicznej oraz oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W trakcie zajęć studenci uzyskają wiedzę i praktyczne kompetencje w zakresie:

 • metod terapeutycznych i umiejętnego ich stosowania;
 • samodzielnego opracowania i realizacji diagnozy;
 • opracowania planu terapeutycznego według indywidualnych potrzeb pacjenta;
 • przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych i profilaktycznych.

 

Adresaci Studiów

Studia podyplomowe w zakresie Specjalisty psychoterapii uzależnień są adresowane do osób, które posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osób, które uzyskały tytuł magistra w ramach studiów na kierunkach: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Kwalifikacje i perspektywy zawodowe

Program zakłada przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi w charakterze specjalisty psychoterapii uzależnień w systemie lecznictwa uzależnień. Program stanowi pierwszy etap w procesie przygotowania do egzaminu państwowego, uzyskania certyfikatu KBPN. Uzyskanie certyfikatu Specjalisty psychoterapii uzależnień wiąże się z możliwością pracy w systemie lecznictwa uzależnień.

Studenci studiów uzyskują status specjalisty psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, co również stanowi podstawę do wykonywania świadczeń pod pewnymi warunkami.

Jednocześnie realizowany program kształcenia poszerza kwalifikacje osób zatrudnionych, bądź aspirujących do pracy, w punktach konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, w charakterze familiologa, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni zdrowia psychicznego, pracownika socjalnego, kuratora rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej, pracownika klubów i świetlic środowiskowych.

 

Więcej informacji na stronie:

Specjalista psychoterapii uzależnień

4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII

kierunek studiów: PSYCHOTERAPIA

(program studiów w przygotowaniu, spodziewany czas rozpoczęcia rekrutacji – wrzesień 2020 r.)

Program czteroletniej szkoły psychoterapii Collegium Verum w formule studiów podyplomowych obejmuje następujące zakresy zagadnień:

Podstawy antropologii filozoficznej w psychoterapii; Psychologia rozwojowa; Wybrane elementy wiedzy medycznej; Podstawy psychopatologii; Farmakoterapia; Psychologiczne podstawy pomocy psychoterapeutycznej; Diagnostyka, czynniki zmiany i interwencji w psychoterapii; Psychoterapia – zagadnienia ogólne i szczegółowe; Podstawowe założenia i praktyka procesu terapeutycznego z uwzględnieniem czynników leczniczych w danym podejściu; Główne nurty w psychoterapii; Społeczno-kulturowe uwarunkowania zdrowia psychicznego; Psychoterapia integratywna w odniesieniu do integralnej wizji człowieka, dziecka i rodziny; Prawny wymiar pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej; Podstawy deontologii psychoterapeutycznej; treningi psychologiczne; praca indywidualna i grupowa pod superwizją;

Efektem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności do prowadzenia integratywnej psychoterapii. Łączy ona dorobek wiodących szkół psychoterapii takich jak nurt behawioralno-poznawczy, psychodynamiczny, Gestallt, psychoterapii systemowej, Analizy transakcyjnej z wymiarem duchowości chrześcijańskiej. Podstawę programu stanowi integralna wizja człowieka uwzględniająca jedność psycho-fizyczną i duchową człowieka. Program w szczególny sposób przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej z parą i rodziną, wprowadza w specyfikę pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz do pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lub z problemem uzależnień behawioralnych. Wprowadzając do wybranych nurtów psychoterapii, których skuteczność została naukowo potwierdzona, program przygotowuje studentów do uwzględniania w pracy terapeutycznej wymiaru duchowego.

Studia dają kwalifikacje do samodzielnej pracy w charakterze psychoterapeuty oraz przygotowują do egzaminu certyfikującego, którego uzyskanie uprawniać będzie do pracy w systemie lecznictwa w Polsce.

Studia są adresowane do osób, które ukończyły studia uzyskując tytuł magistra na kierunkach: psychologia, medycyna z specjalizacją w psychiatrii, lub posiadają certyfikat psychoterapeuty uzależnień, bądź są w procesie certyfikacji. W przypadku osób po innych kierunkach studiów społecznych lub humanistycznych decyzję o przyjęciu podejmuje Kierownik studiów po konsultacji z komisją rekrutacyjną.

Konsultantem merytorycznym jest ks. prof. dr hab. Romuald Jaworski i dr Włodzimierz Wieczorek.

Studia trwają 4 lata. Program liczy łącznie ok. 1500 godz. zajęć.

Koszt semestru – 4000 zł

Cena:

4 000 zł za semestr

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE https://collegiumverum.pl/studium-pomocy-psychologicznej-i-socjoterapii/

Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców ze szkół, poradni, placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz trenerów, mediatorów, coachów, nauczycieli, asystentów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych aktywnym uczeniem się i doskonaleniem umiejętności pomocy psychologicznej, socjoterapii i rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych.

STUDIA PRZYGOTOWUJĄ DO :
 • pracy z pojedynczą osobą (dzieckiem, dorosłym,osobą z grupy klasowej, terapeutycznej,wychowawczej),
 • pracy z dwójką i trójką osób (uczniowie, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, podgrupa w grupie terapeutycznej lub klasie),
 • pracy z rodziną,
 • pracy z grupą (socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną, klasową),
 • konstruowania scenariuszy i realizowania zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych,profilaktycznych,rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych (z różnymi grupami, w tym klasowymi,,a także z pojedynczymi osobami ),
 • systemowej analizy i rozumienia procesów zachodzących w osobie, rodzinie, grupie.

Studium oparte jest /1/na metodologii aktywizującej- zapewniając ciągłą pracę nad sobą, nabywanie praktycznych umiejętności pracy z innymi , analizowania i refleksji, oraz /2/ na systemie kształcenia modułowego-

 • cele i treści kształcenia wynikają z przyszłych zadań zawodowych: zadania w trakcie szkolenia są takie same lub podobne, jak rzeczywiste zadania zawodowe,
 • działania uczestnika Studium podczas ćwiczeń praktycznych są zbliżone lub identyczne z tymi w pracy zawodowej,
 • jednostki modułowe integrują treści kształcenia z różnych dziedzin wiedzy (psychologia kliniczna i rozwojowa, teoria komunikacji międzyludzkiej,psychoterapia)
 • proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania (uczestnik w trakcie warsztatów samodzielnie prowadzi sesje pracy z jednostką, diadą, triadą, grupą).

Studium zawiera 360 godzin praktycznych zajęć, realizowanych w blokach tematycznych w trakcie weekendowych zjazdów i jedno lub dwudniowych superwizji.

Cena

1540 zł za semestr

TRENINGI PSYCHOLOGICZNE

(TRENING INTRAPSYCHICZNY I INTERPERSONALNY)

– oferta adresowana do osób zainteresowanych rozwojem osobistym

Szkoła psychoterapii osobom zainteresowanym rozwojem osobistym treningi interpersonalne, które są jedną z metod edukacji psychologicznej. Podczas treningów uczestnicy wchodzą ze sobą w intensywne relacje, uzyskują informacje zwrotne, mogą modelować swoje zachowania i postawy, rozwijają umiejętności komunikowania się. Treningi stwarzają wyjątkową możliwość dowiedzenia się, jak jesteśmy postrzegani przez innych, jakie uczucia budzimy w innych, co nam pomaga a co utrudnia nawiązywanie, pogłębianie i podtrzymywanie relacji z innymi ludźmi.

Treningi stwarzają bezpieczną i nacechowaną akceptacją przestrzeń otwierania się, autentycznego wyrażania własnych emocji i nastrojów, słuchania i bycia z innymi. Dzięki nim można dowiedzieć się więcej o sobie, podjąć próbę zmiany wzorców kontaktowania się z innymi. Treningi nie są ukierunkowane na ocenianie i zmianę zachowań. Nie koncentrują się na doświadczeniach z przeszłości, a raczej na doświadczeniu siebie w relacjach z innymi w konkretnych relacjach tu i teraz.

Trening interpersonalny stwarza możliwość:

 • głębszego poznania siebie, identyfikowania i wyrażania własnych potrzeb;
 • zrozumienia powodów, dla których przyjmuję określone wzorce kontaktowania się z innymi;
 • uzyskania informacji zwrotnych w atmosferze zrozumienia, akceptacji i życzliwości;
 • kształtowania empatycznej dojrzałości;
 • rozwijania umiejętności słuchania i komunikowania się a przez to budowania satysfakcjonujących relacji z innymi osobami;
 • rozwijania strategii zaradczych w sytuacjach konfliktowych;
 • pokonywania barier i lęków w relacjach z innymi;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • rozwoju osobistego i zawodowego – szczególnie w zawodach wymagających wysokich umiejętności interpersonalnych – m.in. nauczyciele, osoby w związkach, rodzice, psychoterapeuci, osoby duchowne, osoby pełniące funkcje kierownicze, wychowawcy, pracownicy służby zdrowia, osoby zajmujące się twórczością.

Liczba miejsc w grupie: od 12 do 16 osób;

Czas trwania: Trening trwa 40 godzin – od czwartku do niedzieli;

Miejsce realizacji treningu: Dom Stowarzyszenia Przymierze Rodzin w Podkowie Leśnej lub siedziba Collegium Verum, ul. M. Grzegorzewskiej 10, Warszawa;

Koszt treningu: 1200 zł

Cena obejmuje: koszt treningu, nocleg i wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja);

Prowadzący: Trening prowadzą doświadczeni trenerzy treningów psychologicznych, wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu treningów, psychoterapii i szkoleń w zakresie psychoterapii, związani ze szkołą psychoterapii Collegium Verum.

Termin:

Warunek udziału: rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie Uczelni

Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. +48 22 644 07 97

collegium@verum.edu.pl

Przedpłata 300 zł.

ZAPRASZAMY

FAKULTATYWNY JEDNOSEMESTRALNY MODUŁ / KURS W ZAKRESIE

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I UZALEŻNIEŃ DZIECI SZKOLNYCH

Moduł / kurs Profilaktyka zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci szkolnych stanowi jednosemestralny program realizowany w formule fakultatywnej kontynuacji studiów podyplomowych realizowanych w Collegium Verum lub jako kurs w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień adresowany do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie, a nie będące słuchaczami innych studiów podyplomowych w Collegium Verum, mogą w nim uczestniczyć i otrzymać zaświadczenie o ukończeniu jednosemestralnego kursu w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień.

Program kształcenia obejmuje obszar wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwy dla realizatorów profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci w wieku szkolnym.

Ogólna charakterystyka

Moduł jest skierowany przede wszystkim do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę i rozwinąć kompetencje w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień, prowadzenia zajęć dydaktycznych wśród dzieci, budowania, realizacji i ewaluacji programów w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, m.in. agresji, przemocy w szkole, przemocy w Internecie, używania substancji i uzależnień chemicznych oraz behawioralnych.

Moduł / kurs daje uczestnikom wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:

epidemiologii używania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych oraz uzależnień czynnościowych; przyczyn i mechanizmów psychologicznych i społecznych zachowań ryzykownych, przemocowych, używania szkodliwego oraz uzależnień; rodzaju zaburzeń zachowania i psychicznych związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych oraz z uzależnieniami behawioralnymi;

podstaw diagnostyki szkolnej; podstaw umiejętności tworzenia systemowego programu profilaktyki; spójnego łączenia działań profilaktycznych z działaniami szkoły i środowiska lokalnego; programów profilaktycznych, których skuteczność została udowodniona metodami naukowymi; współczynników oceny skuteczności programów profilaktyki; czynników społeczno-kulturowych promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej.

Warunki ukończenia modułu / kursu:

Ukończenie modułu wiąże się z zaliczeniem ćwiczeń i wykładów, napisaniem i obroną pisemnej pracy zaliczeniowej.

Po ukończeniu modułu / kursu studenci studiów podyplomowych w Collegium Verum otrzymują świadectwo ukończenia studiów, na kierunku który realizowali w ramach poprzednich semestrów z rozszerzeniem nazwy o sformułowanie: „z przygotowaniem w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień” oraz odpowiednio uzupełniony wykaz zrealizowanych przedmiotów.

Osoby, które nie były uczestnikami innych studiów podyplomowych w Collegium Verum kończąc kurs otrzymują zaświadczenie o ukończeniu jednosemestralnego kursu w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień.

Koszt modułu:

1500 zł za semestr.

Program zakłada realizację zajęć w obszarach takich, jak:

 • wprowadzenie do profilaktyki szkolnej
 • umiejętności społeczne w pracy profilaktycznej
 • diagnoza profilaktyczna w szkole
 • czynniki chroniące i czynniki ryzyka
 • tworzenie i ewaluacja szkolnych programów profilaktycznych
 • specyfika profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych
 • specyfika profilaktyki uzależnień behawioralnych
 • profilaktyka zachowań przemocowych i cyberprzemocy
 • plany oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych
 • profilaktyka w przypadku dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi