Terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

CEL STUDIÓW

Innowacyjne studia łączące terapię małego dziecka i terapię ucznia w wieku wczesnoszkolnym i późniejszym, także w okresie adolescencji skierowane są do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą: terapeutów, pedagogów, psychologów, rodziców, wychowawców, pedagogów poradni psychologiczno – pedagogicznych, logopedów i innych specjalistów zainteresowanych problematyką pomocy dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry – 350 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, średnio dwa razy w miesiącu.

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów obejmuje kształcenie w następujących obszarach:

 • diagnoza psychopedagogiczna
 • projektowanie pracy i terapii
 • podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • metodyka pracy z dziećmi o całościowym zaburzeniu rozwoju
 • metodyka pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce
 • wpieranie rozwoju małych dzieci zagrożonych zaburzeniem
 • metodyka pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji
 • wspieranie rodziny dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • terapia ucznia w starszym wieku szkolnym
 • metody profilaktyki uzależnień i zdrowia psychicznego
 • terapia wychowawcza w przedszkolu i szkole
 • terapia dziecka z trudnościami w nabywaniu kompetencji językowych
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • wspieranie rozwoju ucznia zdolnego
 • arteterapia, w tym drama i techniki teatralne
 • innowacyjne sposoby komunikacji

Ponadto student w cenie studiów może wybrać szkolenie z zakresu:

 •  terapia ręki
 • czytanie globalne – metoda Domanów
 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • drama
 • techniki relaksacyjne
 • techniki pamięciowe (mnemotechniki)
 • arteterapia
 • rysunek w diagnozie i terapii
 • techniki terapii behawioralnej
 • trening umiejętności wychowawczych
 • metoda M. Ch. Knillów
 • papieroplastyka
PROFIL ABSOLWENTA
 • Absolwent będzie przygotowany do zaprojektowania  i realizacji terapii dziecka zagrożonego zaburzeniem jak i ucznia prezentującego zaburzenia o różnej sile i specyfice.
 • Będzie przygotowany do diagnozowania potrzeb dzieci z zakresu indywidualizacji procesu kształcenia jak i skutecznego wspierania jego rodziny.
 • Absolwent będzie miał poszerzoną wiedzę z zakresu nowoczesnych koncepcji psychologicznych i pedagogicznych dedykowanych dzieciom i młodzieży.

ZAPISY:

Rekrutacja odbywa się przy pomocy Internetowego Systemu Rekrutacji. Szczegóły tutaj: https://collegiumverum.pl/informacje/

dostarczenie  wydrukowanego z systemu formularza listownie lub osobiście: Collegium Verum ul. M. Grzegorzewskiej 10,

02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55,

Opłaty za studia należy wnosić na konto: Collegium Verum 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA

KOSZT STUDIÓW: 1500  ZŁ ZA SEMESTR