Uczelnia

Kim jesteśmy?

Collegium Verum (wcześniej Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie) jest niepubliczną uczelnią, która swą działalność rozpoczęła w 2001 roku. Założycielem uczelni jest, posiadające status organizacji pożytku publicznego, Stowarzyszenie Przymierze Rodzin.

Od marca 2020 roku, decyzją Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Collegium Verum może posługiwać się określeniem „Uczelnia Katolicka”.

Od momentu swego powstania uczelnia wykształciła około tysiąc absolwentów studiów I stopnia oraz kilka tysięcy słuchaczy studiów podyplomowych.

Kształcenie, jakie ma miejsce na uczelni, skupione jest na indywidualnym podejściu do każdego studenta.

Uczelnia  realizuje misję klasycznego uniwersytetu, opartą na trzech filarach.

Pierwszy zakłada osobowe podejście do każdego studenta, poznanie jego predyspozycji, zdolności oraz celów. Dzięki czemu możliwa jest praca, obejmująca swym zasięgiem zarówno poziom osobisty (indywidualne doskonalenie) studenta, jak i zawodowy.

Drugi skupia się na etyczno-wychowawczej roli uniwersytetu jako miejsca, które kształtuje nie tylko moralne, lecz także kulturowe podstawy funkcjonowania swoich studentów.

Trzeci odnosi się relacji mistrz – uczeń, która tworzy wspólnotę idei. Te odnoszą się do poszukiwania i głoszenia prawdy, a także zaangażowania po stronie wolności w jej każdym wymiarze. W ten sposób uczelnia staje się miejscem kształtowania intelektualnego środowiska, w którym panuje odpowiedzialność za badania naukowe, a przede wszystkim niczym nie skrepowana wolność debaty, poglądów i przekonań.

Podczas naszej działalności uzyskaliśmy pozwolenia Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego na prowadzenie studiów I stopnia na kierunkach: Informatyka, Filologia polska, Historia, Geografia, Turystyka i rekreacja, Zdrowie publiczne, Pedagogika. Uzyskaliśmy pozytywne oceny jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjne na kierunkach: Geografia (2007, 2013), Filologia polska (2007).

W rankingach prowadzonych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w kategorii niepublicznych uczelni zawodowych zajmowaliśmy czołowe miejsca: w 2009 r – IV miejsce, w 2010 – III miejsce, w 2011 – I miejsce, w 2012 (po ujęciu w zestawieniu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych)– II miejsce, w 2013– III miejsce w Polsce. Od roku 2014 ranking w tej kategorii nie jest organizowany.

Misja

Misją Collegium Verum jest oparcie wszystkich obszarów działań na realistycznym fundamencie filozofii personalizmu chrześcijańskiego, a w szczególności:
1) wspieranie świadomego i rozumnego życia osoby zdolnej do poznawania prawdy i działającej w sposób wolny,
2) kształcenie ludzi wrażliwych moralnie i religijnie, potrafiących budować relacje międzyludzkie, rodzinne i społeczne,
3) wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i katolickich tradycji Ojczyzny,
4) budowanie więzi między nauką, wiarą i kulturą, między filozofią i chrześcijaństwem,
5) zachowywanie etycznej refleksji w pracy badawczej, odkrywanie prawdy o rzeczywistości,
6) tworzenie wspólnoty akademickiej zaangażowanej w służbę na rzecz rozwoju człowieka, rodziny, Kościoła i państwa.

Wsparcie studentów

Niewielkie rozmiary kształcenia pozwalają nam na indywidualne podejście do każdego studenta, by zapewnić mu wszechstronne wsparcie, bezpośredni kontakt z wykładowcami i władzami uczelni, zadbać o wysoką jakość kształcenia.

Wsparcie studentów odbywa się na kilku obszarach:

  • wspieramy rozwój intelektualny i osobowy studenta poprzez organizowane 4 razy w semestrze konwersatoria, których tematyka jest definiowana w konsultacji ze studentami i odpowiada na ich aktualne zapotrzebowania i zainteresowania. Gośćmi konwersatoriów są specjaliści polscy i zagraniczni.
  • wspieramy rozwój kulturalny: w ciągu roku akademickiego przewidzianych jest 6 “Spotkań z Twórcą” w tematyce dotyczącej relacji kultury do chrześcijaństwa.
  • wspieramy aktywność naukową: zdolni studenci otrzymują indywidualny program studiów, dostosowany schemat praktyk, organizujemy koła naukowe i wspieramy w organizowaniu konferencji. Od wielu lat studenci ostatniego roku studiów przygotowują konferencję naukową.
  • wspieramy rozwój społeczny poprzez angażowanie studentów w organizowanie wsparcia osobom potrzebującym
  • wspieramy program praktyk poprzez organizowanie bazy placówek na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, w których studenci mogą odbywać praktyki z zamieszczoną charakterystyką miejsca, danymi kontaktowymi i umiejętnościami, jakie student może zdobyć odbywając tam praktyki lub wolontariat.
  • zapewniamy dostępność nauczycieli akademickich nie tylko poprzez obowiązkowe konsultacje w uczelni, ale również w drodze mailowej i przy użyciu Microsoft Teams
  • wspieramy studentów z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie materialne uczelni do wymogów osób z niepełnosprawnościami.
  • wspieramy studentów w ich trudnych sytuacjach życiowych, pomagamy w znalezieniu zatrudnienia, zakwaterowania, organizujemy pomoc prawną i wsparcie psychologiczne.
  • wspieramy studentów poprzez codzienną pracę osób zatrudnionych w administracji, w tym w Dziekanacie i Kanclerza, którzy z życzliwością i starannością oraz bez żadnych opóźnień załatwiają wszystkie sprawy studenckie.