Zarządzanie domami opieki nad osobami w podeszłym wieku

pozostale kursy i studia podyplomowe

Zarządzanie domami opieki nad osobami w podeszłym wieku

Studia adresowane są do osób chcących otworzyć działalność w zakresie prowadzenia domu świadczącego opiekę nad osobami w podeszłym wielu lub dla menadżerów prowadzących podmioty lecznicze. Prywatne domy lub pensjonaty, w których starsi ludzie znajdą ciepło, opiekę i poczucie bezpieczeństwa to duże wyzwanie dla polityki zdrowotnej i społecznej. Zdrowie publiczne rozszerza medycynę społeczną o problematykę wielosektorowej polityki zdrowotnej i działań ukierunkowanych na zdrowie populacji. Prezentowane wykłady przedstawią współzależność stanu zdrowia od warunków życia, regulacje prawne i systemy ubezpieczeń funkcjonujące w Polsce oraz działania zdrowia publicznego nastawione na grupy ludzi znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych.

Cel Studium:

Celem studiów jest pokazanie podstawowych zagadnień występujących w obszarze zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony zdrowia osób starszych, poszerzenie i pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu zarządzania podmiotami rynku funkcjonującymi w obszarze zdrowia publicznego, wykształcenie i doskonalenie umiejętności aplikacji elementów teorii zarządzania w placówkach świadczących usługi medyczne i opiekuńcze.

Odbiorcy:

Propozycja studiów podyplomowych kierowana jest do osób pracujących w placówkach służby zdrowia, placówkach opiekuńczo – leczniczych w ośrodkach pomocy społecznej oraz administracji publicznej. Propozycja kierowana jest również do kierowników różnych placówek i zakładów świadczących opiekę medyczną i pomoc społeczną. Jest to kompendium profesjonalnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, przekazanej przez wykładowców, którzy są najwyższej klasy specjalistami z tego zakresu.

Program Studiów:

Semestr I (7 x 15 h = 105h)

 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Międzynarodowe problemy zdrowia
 • Polityka społeczna
 • Polityka zdrowotna
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Gerontologia – procesy starzenia się
 • Psychologiczne problemy osób starszych

Semestr II (3 x 15h +3 x 10h + 2 x 20h = 115H)

 • Podstawy zarządzania podmiotami gospodarczymi
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Podstawy marketingu
 • Promocja zdrowia
 • Kontraktowanie usług zdrowotnych
 • Źródła finansowania przedsięwzięć gospodarczych
 • Planowanie działalności rozwojowej – Biznes plan

Czas trwania studiów:  2 semestry – ok. 220 godz. wykładów

Studia w zjazdach sobotnio niedzielnych  średnio 2 raz w miesiącu, przewidywane palny 8 zjazdów na semestr

Forma zakończenia studiów: warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń i pozytywne zdanie przewidzianych w programie egzaminów oraz obrona pisemnej pracy dyplomowej.
Uzyskiwany dokument: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane według wzoru MEN.

 

Opłata    3750,-