Arteterapia

arteterapia - studia podyplomowe

Arteterapia

Collegium Verum zaprasza na dwusemestralne  studia podyplomowe z zakresu Arteterapii.  Naszym celem jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy o sztuce i twórczości, a także praktycznym wykorzystywaniu ich w celach terapeutycznych.

Nazwa zawodu: Arteterapeuta; kod zawodu: 323013 według klasyfikacji zawodów i specjalności opracowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Adresaci

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, pedagogów specjalnych, animatorów kulturalno-oświatowych,  pracowników placówek oświatowo-wychowawczych i terapeutycznych  z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim).

Celem studiów jest :

– podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia terapii przez sztukę,

– zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,

– przygotowanie uczestników do organizacji i realizacji zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne,

– rozwinięcie kompetencji arteterapeutycznych.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAJĘĆ:

– studia trwają dwa semestry,

– program studiów obejmuje:

– 350 godzin dydaktycznych

– zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych,

– absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Podyplomowych Studiów  w zakresie Arteterapii,

PROGRAM STUDIÓW:

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów z zakresu :

-pedagogiki, pedagogiki twórczości, psychologii i klinicznej i psychopatologii  teorii i filozofii sztuki, teorii i technik arteterapeutycznych, choreoterapii i muzykoterapii , sztuk plastycznych, dramoterapii i innych,

Uczestnik studiów będzie miał okazję  do wyboru własnej, przyszłej metody terapeutycznej.

Na arteterapii rozwinie swoje umiejętności w zakresie teatru, malarstwa, grafiki, rzeźby oraz wpływania na rozwój tych uzdolnień u innych.

PROFIL ABSOLWENTA:

Absolwent Studiów Podyplomowych jest przygotowany teoretycznie i praktycznie do podjęcia samodzielnej pracy animatora terapeuty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi oraz z określonymi dysfunkcjami.

POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI:

– zastosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, psychoterapii oraz nauk o sztuce w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń rozwoju człowieka,

– posługiwanie się metodami stymulującymi rozwój postawy twórczej

– dokonywanie pozytywnych zmian w rozwoju osobistym poprzez działania artystyczne

– prowadzenie działań terapeutycznych w formie warsztatów

– realizowanie własnych projektów artystycznych

– pracy związanej z animacją i upowszechnianiem kultury.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:

– uczestnictwo w zajęciach

– zdobycie zaliczeń z  wszystkich przedmiotów

– uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego po  2 semestrze.

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania samodzielnego stanowiska animatora działań twórczych i arteterapeutycznych w  szpitalach, domach opieki społecznej, domach dziennego pobytu, domach kultury, szpitalach, domach opieki społecznej, sanatoriach, hospicjach ,zakładach karnych, poprawczych, pogotowiach opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz w stowarzyszeniach i fundacjach obejmujących różne formy terapii przez sztukę.

Studia nadają kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod związanych z terapią przez sztukę.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu arteterapii.

Koszt studiów: 2.000 zł  za semestr

Rekrutacja odbywa się przy pomocy Internetowego Systemu Rekrutacji. Szczegóły tutaj: https://collegiumverum.pl/informacje/ 

Kierownik studiów:

mgr Małgorzata Fus – aktorka, związana przez wiele lat  z warszawskim teatrem Syrena oraz teatrem Dramatycznym, specjalista dramy, doświadczony trener emisji głosu i wystąpień  publicznych, wykładowca akademicki.

Małgorzata Fus 48/608 422 160

Email: mfus@verum.edu.pl