Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

pozostale kursy i studia podyplomowe

Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim). Naszym celem jest profesjonalne przygotowanie praktyczne i teoretyczne słuchaczy do pracy w charakterze asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zakres programowy szkoleń został potwierdzony przez Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (DSR-I-074-258-I-KN/12)

Organizacja i przebieg studiów
 • studia trwają trzy semestry obejmują 360 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin treningu interpersonalnego oraz dodatkowo 30 godzin praktyk
 • zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Asystent rodziny i koordynator rodzinnej opieki zastępczej

Zajęcia prowadzą pracownicy wyższych uczelni, specjaliści w dziedzinie pracy socjalnej, doświadczeni trenerzy z II stopniem licencji oraz grup psychoedukacyjnych, psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci posiadający doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej, praktycy związani bezpośrednio ze środowiskiem rodzin zastępczych.

Program studiów

1. Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • Trening interpersonalny prowadzony przez trenerów z II stopniem licencji PTP
 • Trening komunikacyjno- mediacyjny z uwzględnieniem specyficznych problemów dziecka i rodziny
 • Warsztaty z wybranych zagadnień psychologii dziecka
 • Podstawy prawne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Systemowe rozumienie rodziny
 • Warsztaty: analiza sytuacji rodziny
 • Sytuacja dziecka w rodzinie: wybrane zagadnienia dysfunkcji rodziny
 • Planowanie pracy z dzieckiem i rodziną
 • Metodyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
 • Współpraca z rodziną biologiczną – warsztaty
 • Wsparcie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej – warsztaty
 • Etyka pracy asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej opieki zastępczej
 • Praktyki w wybranych formach pracy z dzieckiem i rodziną, np. Ośrodku pomocy społecznej, Powiatowym centrum pomocy rodzinie, Organizacji pozarządowej pracującej/wspierającej rodziny, w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w instytucjonalnym domu dziecka, u pedagoga szkolnego, w rodzinie biologicznej.

2. Program jest realizowany w formie treningów, warsztatów, ćwiczeń i wykładów.

3. Program obejmuje zakres programowy szkolenia na asystenta rodziny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2011 r.

 

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych jest odbycie treningu interpersonalnego rozpoczynającego proces kształcenia oraz treningów psychoedukacyjnych i uzyskanie opinii od prowadzących trenerów.

Profil absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Asystent rodziny i koordynator rodzinnej opieki zastępczej będzie posiadał wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie zajęć warsztatowych, jak również praktyk zawodowych, które pozwolą mu na realizację zadań pomocy społecznej i realizację celów pracy socjalnej wobec jednostki, rodziny – grupy społecznej, społeczności lokalnej.

Kompetencje, które posiądzie absolwent studiów to:
 • umiejętności metodyczne konieczne do realizacji zadań stawianych asystentom rodziny i koordynatorom pieczy zastępczej, tj. umiejętności w zakresie rozumienia sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, stosowania metod i technik interwencji socjalnej, przywracania lub podtrzymywania właściwych relacji między jednostkami a ich środowiskiem, budowanie kompetencji działań samopomocowych;
 • umiejętności nawiązywania prawidłowej komunikacji interpersonalnej, negocjacji i mediacji;
 • umiejętności rozwiązywania problemów niewydolności w funkcjonowaniu osób i rodzin, zwłaszcza z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, bezdomności, starości, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, przestępczości, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzeń losowych, migracji oraz uchodźstwa;
 • umiejętności menedżerskie.
Warunki ukończenia studiów
 • czynne uczestnictwo w zajęciach
 • odbycie wybranych praktyk.
Uprawnienia studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych Asystent rodziny oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej otrzymują po ukończeniu zajęć oraz odbyciu praktyk świadectwo potwierdzające ukończenie studiów, z zaznaczeniem, iż objęły one zakres programowy szkolenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 sierpnia 2011 r.

 

Opiekun kierunku: dr Magda Lejzerowicz, mag00@poczta.onet.pl

 

Koszt studiów 1550 zł za semestr