Dla autorów

Zapraszamy Autorów do publikowania książek w Wydawnictwie Collegium Verum

Wydawnictwo Collegium Verum zaprasza Autorów prac naukowych, publicystycznych i innych do publikowania w naszej oficynie wydawniczej. Pierwszym etapem współpracy jest złożenie przez Autora tekstu do recenzji kwalifikującej. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji Wydawnictwa, Autor książki i Wydawnictwo zawierają porozumienie co do warunków publikacji.

Możliwości obejmują:

a) finansowanie publikacji przez Autora książki,
b) współfinansowanie publikacji przez Autora i Wydawnictwo,
c) pełne finansowanie publikacji przez Wydawnictwo (w wyjątkowych wypadkach).

Po uzgodnieniach i podpisaniu umowy Wydawnictwo oferuje usługę wydawniczą, która obejmuje pełny zakres prac redakcyjnych, wydruk i kolportaż książki.

Autorów zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu.

Zasady Etyki stosowanej przez Wydawnictwo

Wydawnictwo zobowiązuje autora do podpisania deklaracji o autorskim charakterze przedstawianej publikacji, wykluczającej plagiat, autoplagiat, ghostwriting czy guest authorship.

Wydawnictwo zobowiązuje się na piśmie do respektowania praw autorskich autorów;

Wydawnictwo zobowiązuje się do ścisłej współpracy z autorem w trakcie procesu redakcyjnego i wydawniczego uzyskując zgody autora co do proponowanych zmian i znaczących merytorycznie ingerencji.

Wydawnictwo dba o bezpieczeństwo danych osobowych autorów;

Wydawnictwo zapewnia wysoką jakość procesu wydawniczego, uwzględniającego rzetelną pracę redakcyjną i wydawniczą;

Wydawnictwo podejmuje się publikowania prac, które mają wkład w rozwój nauki;

W doborze utworów do publikacji Wydawnictwo kieruje się wyłącznie kryteriami merytorycznymi. Decyzję o wydaniu pracy podejmuje Rada Wydawnictwa, której przewodniczy Rektor CV biorąc pod uwagę charakter Wydawnictwa, tematykę pracy oraz jej wkład w rozwój nauki.

Autor zobowiązuje się w przegotowaniu opracowania uwzględnienia aktualnego stanu wiedzy przedmiotowej, zastosowania aparatu naukowego w postaci przypisów i bibliografii oraz zachowania naukowej metody badawczej;

Autor zobowiązuje się, iż jego utwór zostanie stworzony pod względem merytorycznym, formalnym oraz językowym z należytą starannością i na właściwym poziomie naukowym;

Autor zobowiązuje się do tego, że utwór będzie mieć charakter oryginalny, szanujący prawa autorskie innych autorów oraz dobra osobiste osób trzecich.

Autor zobowiązuje się, iż jego prawa autorskie do utworu nie będą ograniczone prawami osób trzecich, a korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez Wydawcę jest zgodnie z treścią umowy.

Procedury recenzji

Publikacje wydawane przez Wydawnictwo Collegium Verum podlegają recenzji wewnętrznej Wydawnictwa, która zakłada ocenę zgodności utworu z charakterem Wydawnictwa, zachowania wymogów formalnych i merytorycznych. Decyzja o wydaniu publikacji zapada podczas posiedzenia Rady Wydawniczej zwykłą większością głosów;

Publikacje wydawane przez Wydawnictwo CV podlegają w dalszym etapie recenzji zewnętrznej, której autorem jest specjalista w danej dziedzinie, nie związany w stosunku zależności służbowej z autorem utworu;

Recenzja zawiera krótki opis utworu oraz wniosek praktyczny, którym jest przekazanie bądź nie przekazywanie do publikacji danego utworu;

W sytuacjach wątpliwych ostateczną decyzję podejmuje Rada Wydawnictwa, po konsultacjach z autorem i naniesieniem przez niego postulowanych ewentualnych poprawek.