Bibliotekoznawstwo i animacja kultury

bibliotekoznawstwo swpr

Bibliotekoznawstwo i animacja kultury

Zapraszamy wszystkich chcących pracować w bibliotece i zodobyć kwalifikacje animatora kultury:  w szczególności nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych, absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich).

Organizacja i przebieg zajęć:
 • studia trwają dwa semestry,
 • program studiów obejmuje ok 400 godzin dydaktycznych, plus 60 godzin praktyk.
 • zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych, w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych,
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwo i animacja kultury.
Program studiów obejmuje 4 moduły:
 1. Ogólny – poświęcony teoretycznym zagadnieniom bibliotekoznawstwa i praktycznej nauki zawodu.
 2. Metodyczny – poświęcony metodyce pracy z dziećmi, dorosłymi i seniorami w przestrzeni bibliotecznej.
 3. Animacja kultury – poświęcony warsztatowi animatora kultury
 4. Terapuetyczny – poświęcony metodom terapii osób o szczególnych potrzebach.
Profil absolwenta:

Absolwent Studiów Podyplomowych jest przygotowany do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację.
Posiada kompendium wiedzy teoretycznej oraz umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej. Zna organizację działalności bibliotek; zasady i sposoby opracowywania zbiorów; metody pracy z użytkownikami bibliotek. Jest przygotowany do pełnienia funkcji pracownika stosującego nowoczesne technologie informacyjne, potrafi tworzyć bazy danych. Absolwent zostaje zapoznany z problematyką edytorstwa, edukacji medialnej i edukacji regionalnej a także ochrony i konserwacji zbiorów. Posiada przygotowanie metodyczne do pracy z osobami w różnym wieku korzystającymi z biblioteki, Zdobywa warsztat terapeutyczny do pracy z osobami o szczególnych potrzebach i przygotowanie animatora kultury.

Warunki ukończenia studiów:
 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zaliczenie wszystkich zajęć
 • prowadzenie dokumentacji praktyki
 • złożenie pisemnego opisu przebiegu własnej praktyki
Praktyki:

Słuchacze, którzy nigdy nie pracowali w bibliotekach, odbywają obowiązkową 60 godzinną praktykę zawodową w bibliotekach różnych typów. Zadaniem praktycznym zajęć w bibliotece, podczas trwania studiów, jest nabycie umiejętności w opracowaniu i udostępnianiu zbiorów, tworzeniu warsztatu informacyjnego biblioteki oraz organizacji podstawowych form pracy z czytelnikiem.

 

Koszt studiów: 2000 za semestr

Opiekun kierunku: dr hab Iwona Rusek
Email: iwona.rusek@verum.edu.pl

tel: 22 644 07 97; 644 04 55