Coaching i Mentoring

coaching mentoring swpr

Coaching i Mentoring

OPIS STUDIÓW:

Studia dostarczają wiedzy o coachingu i mentoringu oraz o narzędziach wykorzystywanych w procesie coachingowym i mentoringowym. Pozwalają rozwijać umiejętności coacha/mentora  oraz pogłębiać samoświadomość. Studia skierowane są  do trenerów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, pracowników socjalnych, pracowników biznesu i administracji publicznej oraz do innych osób , które do pracy z ludźmi potrzebują nowych narzędzi i technik, aby jeszcze lepiej wspierać ich w rozwoju.

PRZEBIEG I ORGANIZACJA STUDIÓW

Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć:

1. 80 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 4 zjazdów  / w tym 10 godzin superwizji/

2. 50 godzin praktyk

 • coaching z klientem 30 godzin (co najmniej 3 klientów)
 • coaching wzajemny uczestników 10 h ( 5 sesji na uczestnika.)
 • mentoring wzajemny uczestników lub z klientem (10 h)
 • nagranie sesji demo z klientem (około godziny)

3. 50 godzin e-learningu

 • przyswojenie zamieszczonego materiału
 • przeczytanie proponowanej literatury
 • zaliczenie testów egzaminacyjnych

Studia trwają dwa semestry. W pierwszym semestrze odbywają się 3 zjazdy, które służą nabywaniu umiejętności praktycznych (60 godzin). W drugim semestrze odbywa się jeden zjazd podsumowujący nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne. Na ostatnim zjeździe przewidziana jest superwizja dla uczestników. W trakcie trwania studiów uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z proponowanym materiałem
i literaturą obowiązkową z zakresu coachingu i mentoringu. Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym,
w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych, 4 razy w trakcie roku. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych Coaching i Mentoring

 PROGRAM STUDIÓW

Studia coaching i mentoring  ukierunkowane są na zdobywanie praktycznych umiejętności. Uczestnicy przy wykorzystaniu e-leranigu zdobywają wiedzę teoretyczną a w trakcie zjazdów doskonalą praktyczne umiejętności. Już na pierwszym zjeździe studenci prowadzą sesję coachingowe wykorzystując narzędzia,
w które zostaną wyposażeni. Każdy zjazd zaplanowany jest w formie ćwiczeń i sesji wzajemnych uczestników oraz sesji demonstracyjnych. W trakcie ostatniego zjazdu uczestnicy na forum grupy przeprowadzają sesję
z klientem (studentem) i otrzymują informacje zwrotne. Jest to warunkiem zaliczenia studiów.

W trakcie studiów realizowane będą następujące przedmioty:

Teoria i praktyka coachingu, Teoria i praktyka mentoringu, Specyfika pracy coacha –kluczowe kompetencje, Specyfika pracy mentora – kluczowe kompetencje, Etyka i standardy pracy, Kształtowanie postawy coacha i mentora, Istota procesu coachingowego, Praktyka coachingu  –podejście, metody, techniki, Narzędzia w coachingu, Zawansowane narzędzia w coachingu, Metody i narzędzia mentoringu,  Budowanie marki osobistej coacha i mentora.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent studiów Coaching i Mentoring posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zasad i założeń coachingu i mentoringu oraz  potrafi:

 • efektywnie komunikować się  z klientami.
 • prowadzić profesjonalne sesje coachingu i mentoringu
 • budować relacje międzyludzkie oparte na zaufaniu i szacunku
 • stosować wachlarz narzędzi i technik przydatnych w realizacji sesji coachingowych
 • budować autorytet mentora niezbędny w realizacji sesji mentoringowych
 • formułować cele i zadania rozwojowe oraz stwarzać przestrzeń do ich realizacji dla klienta
 • stosować techniki motywacyjne i budować atmosferę proaktywnego działania

WARUNKI UKOŃCZENIA

 • Uczestnictwo w zajęciach programowych
 • Zaliczenie testów z obszaru teorii.
 • Zaliczenie praktyk i dostarczenie nagranej sesji demo.

Studia trwają dwa semestry.

KOSZT STUDIÓW:

2300 PLN za całe studia. Możliwość opłaty w ratach.

KONTAKT:

Katarzyna Świątkowska – Akredytowany Coach ICF na poziomie ACC.

k.swiatkowska@cognitus.pl, tel. 513 198 892