Doradztwo zawodowe i profesjonalna aktywizacja zawodowa

pozostale kursy i studia podyplomowe

Doradztwo zawodowe i profesjonalna aktywizacja zawodowa

Studia podyplomowe  Doradztwo zawodowe i profesjonalna aktywizacja zawodowa  systematyzują wiedzę z obszaru poradnictwa zawodowego.
Przygotowują pod względem merytorycznym i praktycznym do pełnienia roli doradcy zawodowego oraz doskonalą umiejętności pracy z grupą. Umożliwiają nabycie praktycznych kompetencji w zakresie poradnictwa zawodowego, w szczególności udzielania osobom poszukującym pracy porad dotyczących ich sytuacji zawodowej, prawnej i społecznej.
Uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności w zakresie działania w poradnictwie zawodowym, otrzymują  wiedzę dotyczącą uregulowań prawnych w zakresie prawa pracy, informacji zawodowej i rynku pracy. Poznają metody pracy z osobami bezrobotnymi, wykluczonymi, młodzieżą, studentami i osobami z niepełnosprawnymi.

Przebieg i organizacja studiów:

 • Program studiów obejmuje 360 godzin dydaktycznych realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów.
 • Studia trwają 3 semestry, 360 godzin.
 • Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
 • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych  Doradztwo zawodowe
  i profesjonalna aktywizacja zawodowa.

Program studiów:

Tematyka studiów podyplomowych poświęcona jest zagadnieniom z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, socjologii,  prawa pracy i metodyki poradnictwa zawodowego. Zajęcia mają charakter modułowy i obejmują m.in.:

 • Podstawy teoretyczne doradztwa edukacyjnozawodowego-
 • Zawodoznawstwo
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego
 • Rynek pracy – informacja edukacyjna i zawodowa
 • Metodyka pracy doradcy zawodowego
 • Planowanie kariery
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego –
 • Trening osobisty 80 godz. ogółem
 • Praktyka 60 ogółem

Adresaci:

 • Nauczyciele
 • Pracownicy HR
 • Szkoleniowcy/Trenerzy
 • Edukatorzy
 • Pośrednicy pracy
 • Nauczyciele/Pedagodzy
 • Pracownicy UP, OPS , Fundacji, Stowarzyszeń
 • Wszyscy zainteresowani pracą z ludźmi

Profil absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Doradztwo-zawodowe i profesjonalna aktywizacja zawodowa posiada wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii. Nawiązuje kontakty i swobodnie porozumiewa się z ludźmi reprezentującymi różnorodne grupy społeczne (dzieci, młodzież, osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne). Dostrzega aktualne potrzeby rynku pracy. Jest przygotowany do udzielanie pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych młodzieży i osobom dorosłym w wyborze ścieżki edukacyjnej, zawodu, szkoleń, planowania kariery zawodowej. Współpracuje z innymi profesjonalistami i organizacjami, mającymi na celu doskonalenie i poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie doradztwa zawodowego.

Osoby posiadające uprawnienia pedagogiczne mogą pracować w szkole w charakterze  doradcy zawodowego.

Warunki ukończenia:

 • Uczestnictwo w zajęciach programowych
 • Zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • Napisanie i obrona pracy dyplomowej

Wykładowcy

W skład kadry prowadzącej wchodzą specjaliści z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego, pracownicy naukowi a także praktycy pracujący w zawodzie doradcy zawodowego.

Koszt studiów:

Studia trwają 3 semestry, koszt jednego semestru 1750 zł. Możliwość opłaty w ratach.

Kontakt : Katarzyna Świątkowska 513 198 892, k.swiatkowska@cognitus.pl