Dydaktyka języka polskiego jako obcego

seria pedagogiczna swpr

Dydaktyka języka polskiego jako obcego

 

NAZWA STUDIÓW Studia podyplomowe: Dydaktyka języka polskiego jako obcego

 

ADRESACI Osoby posiadające dyplom ukończenia kierunków humanistycznych

 

 

CEL STUDIÓW

 

Przygotowanie do nauczania obcokrajowców języka polskiego na wszystkich poziomach według europejskiego systemu kształcenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekt kulturowy, socjologiczny i historyczny.

 

 

KWALIFIKACJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Słuchacz po ukończeniu studiów posiada pełne kwalifikacje w zakresie nauczania obcokrajowców języka i kultury polskiej : dorosłych, młodzież jak i dzieci, jak również do przygotowywania cudzoziemców do państwowych egzaminów certyfikatowych. Jest wyposażony w bogaty materiał metodyczny pozwalający na twórcze prowadzenie zajęć od poziomu A0 do C2.

 

 

KADRA

 

Kadrę stanowi zespół polonistów, dydaktyków języka polskiego jako obcego z wieloletnim doświadczeniem, przeprowadzający egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. W większości są to wykładowcy Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Warszawskiej, Akademii im. Leona Koźmińskiego

 

 

CZAS TRWANIA STUDIÓW

 

Studia niestacjonarne, dwa semestry, zjazdy sobotnio- niedzielne: semestr zimowy w liczbie godzin 140 semestr leni w liczbie godzin 140 oraz praktyki i hospitacje

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Oryginał dyplomu uczelni wyższej do wglądu, kopia dyplomu ze stopniem magistra poświadczona z oryginałem, podanie, 2 fotografie, wypełniony formularz zgłoszeniowy, opłata za studia

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA

 

Zaliczenie wszystkich ćwiczeń i wykładów, pozytywna ocena z egzaminów przewidzianych w planie studiów, praca zaliczeniowa, zaliczone hospitacje i praktyki w liczbie 12 h

 

REKRUTACJA 15.03- 15.09.2018 w sekretariacie SWPR przy ul. Grzegorzewskiej

Opiekun kierunku: mgr Małgorzata Kierepka e-mail: mkierepka@swpr.pl tel. 605748862

Koszt studiów: 3500 za dwa semestry