Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego – online

seria pedagogiczna swpr

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego – online

 

NAZWA STUDIÓW  

Trzysemestralne studia podyplomowe w trybie online:

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

 

ADRESACI  

Oferta skierowana jest do osób, które chcą pracować z cudzoziemcami, dorosłymi i dziećmi, wykorzystując wiedzę z zakresu nauczania języka polskiego. Szczególnie zapraszamy absolwentów studiów humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, a także kierunków medycznych.

 

CEL STUDIÓW  

Przygotowujemy specjalistów w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi systemu kształcenia, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod: przeznaczonych do pracy z dziećmi młodszymi (przedszkole, klasy 1-3), odpowiednich do pracy z młodzieżą i z osobami dorosłymi, oraz przydatnych do działań edukacyjnych w grupach wielowiekowych i wielojęzycznych. Dostarczamy dydaktykom narzędzia metodyczne służące przybliżaniu cudzoziemcom polskiej literatury, kultury i historii jako wiedzy niezbędnej w rozumieniu kodów kulturowych i zjawisk społecznych współczesnej Polski.

 

RAMOWY

PROGRAM STUDIÓW 

 

 

 

 

KWALIFIKACJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Podstawy języka polskiego

Leksykologia i leksykografia

Metodyka nauczania języka – dzieci

Metodyka nauczania języka – dorośli

Historia, literatura i kultura Polski – dzieci

Historia, literatura i kultura Polski – dorośli

Psychologia uczenia się z elementami psychologii międzykulturowej

Warsztat pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego i drugiego

Praktyki

 

 

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponuje kwalifikacjami do nauczania języka polskiego osób niepolskojęzycznych, jak również do przygotowywania cudzoziemców do państwowych egzaminów certyfikatowych. Wyposażony jest także w bogaty materiał metodyczny pozwalający na twórcze prowadzenie zajęć od poziomu A0 do C2.

Perspektywy zawodowe związane z kierunkiem studiów ogniskują się wokół podmiotów prowadzących działalność na rzecz adaptacji cudzoziemców, w szczególności uchodźców, do aktywizacji zawodowej i życia w Polsce. Są to fundacje i organizacje pomocowe, jednostki samorządowe działające na rzecz integracji cudzoziemców w systemie polskim, placówki edukacyjne, świetlice, instytucje kultury, ośrodki wsparcia dla uchodźców, organizacje świadczące pomoc dzieciom.

 

CZAS STUDIÓW Studia online, niestacjonarne, trzy semestry,

 

 

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Zaliczenie wszystkich ćwiczeń i wykładów, zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów, odbyte praktyki (30 godz.).

 

 

REKRUTACJA                  

 

 

 

KOSZT STUDIÓW

 

Collegium Verum, 02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10,

tel.22 6440455, 797349169; https://ehms.collegiumverum.pl/e-rekrutacja/

1500 zł semestr