Geography of tourism / Geografia turystyczna

pozostale kursy i studia podyplomowe

Geography of tourism / Geografia turystyczna

POSTGRADUATE STUDIES PARTLY IN ENGLISH
„GEOGRAPHY OF TOURISM” / „GEOGRAFIA TURYSTYCZNA”

WHY GEOGRAPHY OF TOURISM?

World Tourism Organization has announced that the number of tourists in the world has increased 4 times more than world population in the period of the last 20 years. Tourism is responsible for the largest movement of people all over the world, tourism is one of the most powerful forces in the modern world and one of the world’s largest business sectors. It is becoming increasingly important for Polish economy as well. More than 13 million tourists arrived in Poland in 2011 and, according to Polish Institute of Tourism national forecasts, further increase is obvious. Number of Poles going abroad for tourism purposes is also permanently increasing (7 million in 2011). Therefore, more experts in tourism will be needed to deal with planning, developing and organizing tourism on institutional international, national and local level, as well as in business sector (tourist destination management, tour-operators, travel agencies etc.).

Graduate profile

The goal of three-semester studies is to educate a modern staff prepared for developing sustainable tourism in Poland and abroad:

 • a graduate student will have knowledge of the geographical aspects of tourism: from defining, knowing and comparing world’s and national tourist regions, destinations and attractions, to understanding the impacts of tourism on natural environment and host communities,
 • a graduate student will have a knowledge of the strong impact of environmental conditions, infrastructure and social conditions on the formation and development of tourist region,
 • a graduate should have wider geographical view on tourist region than any investor, economist, civil engineer, transport expert, ecologist, local resident or local politician; the geographer’s complex interdisciplinary view consolidates them all in purpose of efficient regional planning and minimizing negative consequences of tourism,
 • after the studies graduates should be able to use acquired tourism-geographical knowledge, deal with contemporary researching geographical and tourism methods (analysis, synthesis, deduction, induction, general methods of description and comparison of collected quantitative and qualitative data); graduates should be able to use experiences of the world’s developed tourism areas and already known tourism processes for their own research and further business,
 • graduates will be able to communicate in English about tourism topics,
 • graduates will improve their communication skills.
Why partly in English?
 • tourism is a huge worldwide activity and Poland is just one part of it; since international communication in whole tourism sector is mainly in English, during this studies students have a good opportunity to improve the language which will be probably required in their possible future job after the studies,
 • some lecturers are foreign experts,
 • subject English language is incorporated and reinforced in this studies to help students in better understanding lectures in English and further in their work.
Studies organization:
 • part-time studies: lectures, seminars and exercises on Saturdays and Sundays,
 • field trips in 2nd and 3rd semester (field trip partly subsidized by SWPR),
 • exams sessions: February 2014, June 2014, February 2015,
 • exams can be conducted in written or oral way, depends on lecturer, in language of the lectures,
 • studies will finish with writing the final theses and final exam.
Title of qualification awarded
 • Diploma of postmaster studies Geography of Tourism
Entry requirements
 • at least finished formal education of Bologna’s first circle (undergraduate studies lasting at least three years), preferred wide range of natural sciences studies, human sciences studies and studies of economy
 • candidates should be able to follow lectures in English: according to European self assessment’s grid of understanding, reading and writing languages (http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-…), level A2 or above is required)
How to apply:
 • deadline 13th September 2013
 • the application should be delivered to: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
Tuition fee:
 • 1 600 PLN per semester
 • discount for already a SWPR student or employees in tourism – special discount for 1st edition of studies
more information:

SWPR – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

tel. (22) 644 07 97, 644 04 55; fax: (22) 644 07 97 www.swpr.edu.pl; swpr@swpr.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE CZĘŚCIOWO w JĘZYKU ANGIELSKIM
„GEOGRAFIA TURYSTYCZNA” /„GEOGRAPHY OF TURISM”
Dlaczego Geografia turystyczna?

Światowa Organizacja Turystyki ogłosiła, że liczba turystów wzrosła 4-krotnie szybciej, niż populacja światowa w ciągu ostatnich 20 lat. Turystyka odpowiada za największy przepływ ludzi, jest jedną z największych dźwigni nowoczesnego świata i jednym z największych sektorów biznesu. Staje się coraz bardziej znacząca także w polskiej gospodarce. W 2011 r. do Polski przyjechało ponad 13 mln turystów; przewidywany jest dalszy wzrost zainteresowania naszym krajem. Rośnie również liczba Polaków wyjeżdżających za granicę – w 2011 r. było to 7 mln. Potrzebna będzie zatem większa liczba ekspertów zajmujących się planowaniem, rozwojem oraz organizowaniem turystyki na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, a także specjalistów zajmujących się rozwojem turystyki jako biznesem.

Sylwetka absolwenta

Trzysemestralne studia podyplomowe „Geografia turystyczna” to studia interdyscyplinarne przeznaczone dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o świecie, zwłaszcza w kontekście geograficzno-kulturowym, które planują podjęcie pracy jako:

 • promotor turystyki w regionie,
 • doradca ds. organizacji ruchu turystycznego na szczeblu samorządowym,
 • specjalista ds. planowania turystycznego,
 • organizator ruchu turystycznego,
 • organizator imprez turystycznych,
 • specjalista promujący Polskę w zagranicznych placówkach,
 • pracownik biura podróży.

Absolwent studiów podyplomowych „Geografia turystyczna” zdobędzie szeroką wiedzę o regionach geograficznych i kulturowych Polski i świata oraz pozna metody organizowania ruchu turystycznego, tworzenia produktów turystycznych oraz promowania regionów. Pozna także zagadnienia biznesu w turystyce. Absolwent studiów zdobędzie również wiedzę o geograficznych aspektach turyzmu, takich jak uwarunkowania przyrodnicze ruchu turystycznego, rola turystyki w rozwoju regionów oraz skutki antropopresji spowodowanej nadmiernym ruchem turystycznym.

Część zajęć będzie prowadzona w języku angielskim; główny nacisk będzie położony na praktyczne wykorzystanie języka w branży turystycznej.

Zajęcia będą prowadzić specjaliści zajmujący się geografią fizyczną, geografią regionalną świata, historią sztuki oraz praktycy organizowania ruchu turystycznego.

Dlaczego zajęcia będą prowadzone po angielsku?

międzynarodowa komunikacja w turystyce odbywa się głównie w języku angielskim; podczas studiów studenci będą mieli możliwość rozszerzenia umiejętności językowych,
niektórzy z wykładowców są zagranicznymi ekspertami, co pozwoli studentom na jednoczesne zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności językowych podczas zajęć,
lektorat z j. angielskiego stanowi zasadniczą część studiów, co pozwoli studentom na pełne uczestnictwo w wykładach.

Organizacja studiów:
 • studia zaoczne: wykłady, ćwiczenia, seminaria, lektoraty będą się odbywać w soboty i niedziele,
 • praktyki terenowe na pierwszym i drugim semestrze (koszty będą częściowo pokryte przez SWPR),
 • sesje egzaminacyjne: luty 2014, czerwiec 2014, luty 2015,
 • egzaminy ustne lub pisemne będą w języku, w jakim będą prowadzone wykłady,
 • studia podyplomowe zakończą się egzaminem oraz obroną pracy dyplomowej.
Uzyskany dyplom
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie geografii turystycznej
Wymagania wstępne:
 • ukończone co najmniej studia licencjackie; preferowane będą kierunki przyrodnicze, humanistyczne i ekonomiczne
 • kandydaci powinni posiadać znajomość j. angielskiego na poziomie B1
Termin i miejsce składania podań o przyjęcie na studia:
 • 13 wześnia 2013 r.
 • Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
Opłata za studia
 • 1 600 zł / semestr
 • dla SWPR studentów i pracowników biur podróży obowiązuje specjalna zniżka na pierwszą edycję studiów

więcej informacji:

SWPR – Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa

tel. (22) 644 07 97, 644 04 55; fax: (22) 644 07 97 www.swpr.edu.pl; swpr@swpr.edu.pl