Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa, e-mail: swpr@swpr.pl (zwana dalej SWPR).
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@swpr.pl
 3. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją kształcenia; organizacją konferencji lub innego wydarzenia naukowego, edukacyjnego; diagnozą i terapią dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SWPR oraz z innymi działaniami realizowanymi w SWPR.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), art.6 ust. 1 lit.b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; ) oraz lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 5. Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pani/a wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów.
 6. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom w celu marketingu innych produktów i usług niż produkty i usługi SWPR.
 7. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.
 8. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub do czasu ustania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 9. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 12. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.