Informacje Rekrutacji

Informacje Rekrutacji

Jak zostać studentem SWPR?

Rekrutacja na studia licencjackie oraz podyplomowe prowadzona jest poprzez Internetowy System Rekrutacyjny dostępny pod adresem:

https://ehms.swpr.edu.pl/e-rekrutacja/


Przed przystąpieniem do procesu rejestracji na studia przygotuj:
  1. dane z dowodu osobistego lub paszportu
  2. zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 236×295 pikseli +/- 3 piksele. Fotografia powinna być zgodna z wymaganiami przy wydawaniu dowodów osobistych
  3. skan świadectwa dojrzałości (matury) – w przypadku studiów I stopnia lub skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia – w przypadku studiów podyplomowych

 

Następnie:
  1. kliknij na  link e-rekrutacji https://ehms.swpr.edu.pl/e-rekrutacja/
  2. zaakceptuj informację o przetwarzaniu danych osobowych
  3. wypełnij wszystkie obowiązkowe pola na formularzu rejestracyjnym
  4. załącz zdjęcie oraz skan matury lub skan dyplomu ukończenia studiów ( status zdjęcia na koncie rejestracyjnym nie ma wpływu na proces kwalifikacji. Zdjęcie musi mieć status “zaakceptowane” przed wydrukiem ankiety osobowej)
  5. po zakończonym procesie rejestracji otrzymasz swój login (numer UID) oraz hasło do systemu. Zapamiętaj lub zapisz/wydrukuj dane logowania do systemu rejestracyjnego – posłużą Ci do wszystkich dalszych kontaktów z Uczelnią.
  6. po zaakceptowaniu zdjęcia przez Dziekanat wydrukuj (z menu “Druki”):

a) ankietę osobową (podanie o przyjęcie) (kandydaci na studia podyplomowe Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii drukują i wypełniają dodatkową ankietę)

b) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

c) umowę o studiowanie (w dwóch egzemplarzach)

 

Podpisz dokumenty i dostarcz do Dziekanatu patrz Dyżury Dziekanatu

 

Zapamiętaj lub zapisz/wydrukuj dane logowania do systemu rejestracyjnego – posłużą Ci do wszystkich dalszych kontaktów z Uczelnią.

 

W razie trudności w procesie rejestracji zapraszamy do kontaktu z naszym Dziekanatem tel. 797349169

 

Aby uzyskać Indeks SWPR wystarczy złożyć wymagane dokumenty! O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Trzeba się jednak liczyć z tym, że ilość miejsc na pierwszym

 


W sytuacjach nadzwyczajnych (brak dostępu do internetu, błędy systemu itp.) aby zarejestrować się na studia należy dostarczyć do dziekanatu:

W przypadku studiów I stopnia:

W przypadku studiów podyplomowych:

Składanie dokumentów w dziekanacie  patrz Dyżury Dziekanatu

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa, e-mail: swpr@swpr.pl (zwana dalej SWPR).
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@swpr.pl
 3. Dane będą przetwarzane w związku z realizacją kształcenia; organizacją konferencji lub innego wydarzenia naukowego, edukacyjnego; diagnozą i terapią dzieci w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SWPR oraz z innymi działaniami realizowanymi w SWPR.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183), art.6 ust. 1 lit.b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; ) oraz lit.c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 5. Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pani/a wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów.
 6. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom w celu marketingu innych produktów i usług niż produkty i usługi SWPR.
 7. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia.
 8. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub do czasu ustania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 9. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 11. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 12. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.