Instruktor edukacji włączającej

Instruktor edukacji włączającej

Wychodząc naprzeciw działaniom proinkluzyjnym,  dążącym do pełnego wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowaliśmy ofertę innowacyjnych studiów podyplomowych dedykowanych nauczycielom, pedagogom, psychologom, dyrektorom oraz innym specjalistom z zakresu budowania i monitorowania strategii interdyscyplinarnego wspierania uczniów.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry: 320 godzin

Zajęcia są podzielone na trzy bloki tematyczne:

Inkluzja w teorii

 • teoria edukacji inkluzyjnej i integracyjnej;
 • strategie pro-inkluzyjne w edukacji;
 • rola i zadania instruktora edukacji włączającej
 • podstawy zarządzania placówką oświatową;
 • wybrane zagadnienia z prawa oświatowego;

Inkluzja w szkole

 • przygotowanie szkoły do działań inkluzyjnych (wymiar materialny, metodyczny, organizacyjny);
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 • programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej;
 • diagnostyka psychopedagogiczna;
 • metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • metodyka pracy w grupach zróżnicowanych;
 • projektowanie indywidualnych programów edukacyjnych;

Inkluzja w środowisku

 • strategie współpracy z rodzicami
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • komunikacja;
 • mediacje w edukacji;
 • marketing

Absolwent uzyskuje tytuł Instruktora edukacji włączającej, który określa umiejętności z zakresu organizowania, koordynowania i ewaluowania działań pro-inkluzyjnych w placówce oświatowej oraz w środowisku lokalnym na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwent będzie przygotowany:

 • do wprowadzania działań proinkluzyjnych w szkole i środowisku lokalnym,
 • diagnozowania sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich rodzin oraz nauczycieli pracujących ze wskazaną grupą dzieci,
 • do koordynowania działań zespołów nauczycielskich w obszarze projektowania indywidualnych programów edukacyjnych  oraz właściwego doboru metod i form pracy w procesie indywidualizacji procesu kształcenia i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • do wsparcia nauczycieli w działaniach inkluzyjnych,
 • do ewaluacji działań placówki w obszarze działań inkluzyjnych.

Absolwent może ubiegać się o zatrudnienie:

 • w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych jako zewnętrzny specjalista koordynujący placówki oświatowe ogólnodostępne
 • w instytucjach wpierających i nadzorujących edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ZAPISY:

Rekrutacja odbywa się przy pomocy Internetowego Systemu Rekrutacji. Szczegóły tutaj: https://collegiumverum.pl/informacje/

dostarczenie  wydrukowanego z systemu formularza listownie lub osobiście: Collegium Verum ul. M. Grzegorzewskiej 10,

02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55,

Opłaty za studia należy wnosić na konto: Collegium Verum 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA

KOSZT STUDIÓW: 1500  ZŁ ZA SEMESTR