Integracja sensoryczna (SI)

Pedagogika Montessori

Integracja sensoryczna (SI)

Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej (SI)

Studia przygotowują do prowadzenia diagnozy i terapii w zakresie integracji sensorycznej.

Studia mają charakter praktyczny.

Zapraszamy osoby po studiach licencjackich lub magisterskich.

Przebieg i organizacja studiów:

– studia trwają  3semestry

– zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie

– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów SI

obejmuje warsztaty, ćwiczenia (375 godzin) w tym praktyki specjalistyczne (60 godzin). Uczelnia posiada własną pracownię SI, zapewniając praktyki.  Oprócz praktyk studenci odbywają zajęcia praktyczne w pracowni SI.

W ramach studiów słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu:

 • Neuropsychologia dziecięca
 • Budowa i funkcjonowanie zmysłów
 • Neurologia dziecięca
 • Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego
 • Rozwój motoryczny małego dziecka
 • Rehabilitacja w Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza SI u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • Diagnoza SI u dzieci neurotypowych
 • Ocena neurorozwojowa dziecka z niepełnosprawnością ruchową i zaburzeniami SI
 • Plan terapii
 • Stymulacja systemów sensorycznych
 • Obronność dotykowa – rozpoznanie i terapia
 • Próby Obserwacji Klinicznej, kwestionariusze sensomotoryczne
 • Prezentacja i omówienie testów integracji sensorycznej
 • Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej – opracowanie wyników
 • Obserwacja Kliniczna
 • Wywiad, wnioski z obserwacji klinicznej i testów, zasady pisania diagnozy
 • Terapia SI dziecka z MPD
 • Terapia SI dziecka z Autyzmem
 • Stymulacja sensoryczna niemowląt
 • Dieta sensoryczna
 • Zastosowanie metody SI w terapii logopedycznej
 • Rozwój mowy a Integracja Sensoryczna
 • Diagnozowanie – studium przypadku

Warunki ukończenia studiów:

– uczestnictwo w zajęciach programowych

– pozytywne wyniki przewidzianych zaliczeń i egzaminów

– zaliczenie praktyk

– egzamin końcowy (przygotowanie i omówienie studium przypadku)

– wniesienie wszystkich wymaganych opłat

Koszt studiów 2ooo złotych za semestr

Absolwenci studiów SWPR – 10% zniżki

Opłaty prosimy wnosić:

Collegium Verum

93160011270003012283881001

BNP Paribas Bank Polska SA

Opiekun Kierunku: mgr Violetta Gdańska

Kontakt:

22 644 07 97; 22 644 04 55;

mail: collegium@verum.edu.pl