Mediacje

pozostale kursy i studia podyplomowe

Mediacje

Ogólna charakterystyka

Studia podyplomowe z zakresu mediacji mają za zadanie zapoznać zainteresowanych z zagadnieniem komunikacji, negocjacji i mediacji oraz przygotować absolwentów do prowadzenia mediacji w ramach wykonywanej pracy (w miejscu zatrudnienia) lub niezależnie, jako specjalista – mediator. Absolwenci studiów mogą prowadzić mediacje szkolne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkołach oraz ubiegać się o wpisanie na listę mediatorów sadowych w sprawach karnych, dla nieletnich oraz rodzinnych.

Ukończenie studiów umożliwia prowadzenie własnej praktyki mediacyjnej i podejmowanie działań na rzecz rozwoju mediacji w Polsce. Studenci w trakcie studiów nabywają umiejętności prowadzenia postępowania mediacyjnego, stosowania technik mediacyjnych, nawiązywania kontaktu ze stronami, sporządzania ugody, protokołu, sprawozdania i innych dokumentów niezbędnych w pracy mediatora. Zajęcia prowadzone są przez praktykujących mediatorów.

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie wyższych studiów (posiadanie minimum stopnia licencjata).

Program studiów
 • Etyka
 • Socjologia – pomoc społeczna, patologie społeczne
 • Psychologia – rozwojowa, rodziny, niepowodzeń szkolnych, konfliktu, przemocy, dynamika procesu
 • Komunikacja
 • Sprawiedliwość naprawcza, facylitacja, arbitraż
 • Mediacje oświatowe, sądowe (z zakresu prawa cywilnego i karnego), społeczne, moderowanie grup społecznych
 • Negocjacje
 • Regulacje prawne
 • Warsztaty – symulacje mediacji
Organizacja zajęć

Zajęcia organizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów – łącznie 400 godzin. Studia prowadzone są w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych, co dwa tygodnie. Studia trwają 3 semestry.

Formy zaliczenia studiów
 • uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych
 • uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów objętych programem nauczania
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Koszt studiów 1300 zł za semestr

e-mail: swpr@swpr.edu.pl