PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I UZALEŻNIEŃ DZIECI i młodzieży

PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I UZALEŻNIEŃ DZIECI i młodzieży

Kurs stanowi jednosemestralny (ok. 180 godzin) program realizowany jako fakultatywna kontynuacja studiów podyplomowych realizowanych w Collegium Verum lub samodzielne, dwusemestralne studia podyplomowe.

Obejmuje on obszar wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych właściwy dla realizatorów profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci i młodzieży.

Ogólna charakterystyka

Program jest skierowany przede wszystkim do osób, które chciałyby pogłębić wiedzę i rozwinąć kompetencje w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień, prowadzenia zajęć dydaktycznych wśród dzieci, budowania, realizacji i ewaluacji programów w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych, m.in. agresji, przemocy w szkole, przemocy w Internecie, używania substancji i uzależnień chemicznych oraz behawioralnych.

Kurs/Studia daje uczestnikom wiedzę i umiejętności w zakresie m.in.:

epidemiologii używania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych oraz uzależnień czynnościowych; przyczyn i mechanizmów psychologicznych i społecznych zachowań ryzykownych, przemocowych, używania szkodliwego oraz uzależnień; rodzaju zaburzeń zachowania i psychicznych związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych oraz z uzależnieniami behawioralnymi; podstaw diagnostyki szkolnej; podstaw umiejętności tworzenia systemowego programu profilaktyki; spójnego łączenia działań profilaktycznych z działaniami szkoły i środowiska lokalnego; programów profilaktycznych, których skuteczność została udowodniona metodami naukowymi; współczynników oceny skuteczności programów profilaktyki; czynników społeczno-kulturowych promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej; prawnych i organizacyjnych podstaw profilaktyki.

Warunki ukończenia:

Ukończenie kursu/studiów wiąże się z zaliczeniem ćwiczeń i wykładów.

Po ukończeniu Kursu/Studiów studenci studiów podyplomowych  otrzymują:
– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z wykazem zrealizowanych przedmiotów.

LUB

Oddzielne zaświadczenie o ukończeniu kursy z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień dzieci i młodzieży.

Koszt:

1500 zł za semestr.

Program zakłada realizację zajęć w obszarach takich, jak:

  • wprowadzenie do profilaktyki szkolnej
  • umiejętności społeczne w pracy profilaktycznej
  • diagnoza profilaktyczna w szkole
  • czynniki chroniące i czynniki ryzyka
  • tworzenie i ewaluacja szkolnych programów profilaktycznych
  • specyfika profilaktyki uzależnień chemicznych
  • specyfika profilaktyki uzależnień behawioralnych
  • profilaktyka zachowań przemocowych i cyberprzemocy
  • plany oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych
  • profilaktyka w przypadku dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi