Nowe wyzwania w edukacji turystycznej

tyrystyka niepelnosprawnych

Nowe wyzwania w edukacji turystycznej

dysfunkcje turystyczne w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych,
aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych
New Challenges in Tourism education (tourism dysfunctions in areas culturally diversified and with high natural values, tourism activity of disable tourists)

* Projekt powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
** Grant uzyskany w ramach Działania IV (Współpraca instytucjonalna); nr wniosku: FSS/2009/II/D4/W/0004

Opis projektu

Na podstawie analiz dotyczących ruchu turystycznego i jego dynamicznego rozwoju w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat można wnioskować, że jednym z głównych problemów tej gałęzi gospodarki są dysfunkcje turystyczne w zakresie społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Bardzo istotnym problemem jest również utrudniony udział w ruchu turystycznym osób niepełnosprawnych. Wynika to z braku elementarnej wiedzy pracowników sektora turystycznego w zakresie tej problematyki, co skutkuje brakiem informacji kierowanej do turystów. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom dysfunkcji turystycznych generowanym przez polskich turystów oraz wsparcie rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych. Cel ten będzie realizowany poprzez opracowanie i wdrożenie nowych programów nauczania na kierunku Turystyka i Rekreacja, a także przygotowanie i publikację podręcznika akademiciego zawierającego wiedzę dotyczacą dysfunkcji turystycznych w obszarach odmiennych kulturowo i przyrodniczo cennych oraz w zakresie udziału w ruchu turystycznym osób niepełnosprawnych. W skład grupy partnerskiej realizującej projekt wchodzą pracownicy instytucji wnioskującej posiadający bogaty dorobek naukowy i doświadczenie międzynarodowe w zakresie społeczno-kulturowych dysfunkcji turystycznych oraz turystyki osób niepełnosprawnych, a także pracownicy The Icelandic Tourism Research Centre posiadający bogaty dorobek naukowy oraz doświadczenia praktyczne w zakresie dysfunkcji w obszarach przyrodniczo cennych. Zakładanym rezultatem projektu jest wzrost świadomości beneficjentów bezpośrednich (studentów kierunku turystyka i rekreacja polskich szkół wyższych oraz pracowników branży turystycznej) w zakresie mechanizmów dysfunkcji turystycznych (w tym sposobów ich ograniczania) oraz turystyki osób niepełnosprawnych. Ważnym rezultatem długookresowym jest ograniczenie dysfunkcji turystycznych generowanych przez beneficjentów pośrednich (polskich turystów). Działania wpłyną na podniesienie jakości kształcenia poprzez wprowadzenie nowych treści programowych) oraz na wzmocnienie partnerstwa między SWPR a ITRC.

On a base of analysis concerning tourism industry and it’s dynamic development in Poland during last years, we can resume that one of the basic problem of this sector are socio-cultural and ecological dysfunctions resolving from tourism activity. Another important problem is a very low participation on tourism of handicap citizens. Those problems are an effect of miss of knowledge in this purpose in between responsible personnel working in tourism industry, what impact on miss of necessary information’s addressed to the tourists. The main aim of this project is to prevent the tourism dysfunctions generated by tourist from Poland, and to support the participation on tourism activities of handicaps citizens. The aim will be realized thru the implementation of new teaching programs for students of Tourism and Recreation Department, and thru the publication Academicals Book including the actual knowledge about tourism dysfunctions in areas of cultural diversity and of particular natural values as well as about the possibilities and determinants of participations of handicap citizens in tourism activities. The partnership group for the project is basing on personnel of applicant institution with a rich research curriculum and international experience in regard to socio-cultural tourism dysfunction and tourism of handicap citizens, and on the personnel of The Icelandic Tourism Research Centre with a rich research curriculum and practical experience in regard to the tourism dysfunctions in areas of high natural value. The estimated result of the project is a growth of conscience of the direct beneficiary (Tourism and recreation department students of Polish Academies, and tourism industry personnel) in regard to mechanism of tourism dysfunctions (including practical possibilities to prevent it) and growth of participation of handicap citizens on tourist activities. An important result in a long scale is a limitation of tourist dysfunctions generated by Polish tourist (indirect benefices of the project). The Project will impact on a growth of teaching quality (thru the implementation of new contents of the program) and on reinforcement of the partnership between the SWPR and the ITRC.

Cele projektu

Poprawa jakości nauczania w zakresie społeczno-kulturowych dysfunkcji turystycznych oraz dysfunkcji turystycznych w obszarach przyrodniczo cennych, a także w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych (cel główny).
Przeciwdziałanie degradacji obszarów przyrodniczo cennych w Polsce poprzez działania w obszarze edukacji dotyczące zagrożeń środowiska przyrodniczego wynikających z dynamicznego rozwoju turystyki oraz przeciwdziałanie dysfunkcjom społeczno-kulturowym.
Dostosowanie programu nauczania w zakresie dysfunkcji turystycznych oraz turystyki osób niepełnosprawnych do programów nauczania w krajach UE
Poszerzenie wiedzy, rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach i transfer innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych na kierunku Turystyka i Rekreacja w zakresie dysfunkcji społeczno-kulturowych, dysfunkcji w obszarach przyrodniczo cennych oraz turystyki osób niepełnosprawnych
Współpraca między Wydziałem Turystyki i Rekreacji Szkoły wyższej przymierza Rodzin a The Icelandic Tourism Research Centre poprzez wizyty robocze i seminaria dotyczące nowych programów nauczania na kierunku

Najważniejsi uczestnicy Projektu:

Dr Anna Dłużewska – koordynator projektu
Uczestnik kilku projektów badawczo-rozwojowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Szerokie doświadczenie w zakresie społeczno-kulturowych dysfunkcji turystycznych nabyte w trakcie uczestnictwa w licznych badaniach terenowych prowadzonych poza granicami Polski w obszarach o dużej podatności na dysfunkcje społeczno-kulturowe. Wyniki badań prezentowane w kilkudziesięciu publikacjach naukowych (m. in. w wydawnictwach Oxford University Press, Cambridge Scholars Publishing, CABI, Oxfordshire) oraz na najważniejszych konferencjach turystycznych na świecie. Członek LSA, Eurochrie. Recenzent w Emerald Group Publishing i Routledge. W projekcie odpowiedzialna za koordynację projektu oraz studia i analizy społeczno-kulturowych dysfunkcji turystycznych (turystyka wyjazdowa), przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, przygotowanie części podręcznika akademickiego dla studentów dotyczącej społeczno-kulturowych dysfunkcji turystycznych, części praktycznego przewodnika dotyczącej społeczno-kulturowych dysfunkcji turystycznych (turystyka wyjazdowa) na potrzeby branży turystycznej.

Dr Teresa Skalska

Szerokie doświadczenie badawcze w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych (autorka projektów badawczych, publikacji, opracowań.) Uczestnik konferencji poświeconych problemom uczestnictwa w turystyce osób niepełnosprawnych.. W projekcie odpowiedzialna za studia i analizy turystyki osób niepełnosprawnych obywateli Polskich, przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, przygotowanie części publikacji oraz materiałów informacyjnych na potrzeby branży turystycznej w tym zakresie.

Dr. Edward Hákon Huijbens (dyrektor ITRC).

Uczestnik kilku projektów badawczo-rozwojowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Szerokie doświadczenie w zakresie dysfunkcji turystycznych w obszarach przyrodniczo cennych nabyte w trakcie uczestnictwa w licznych badaniach terenowych prowadzonych w Islandii i innych krajach skandynawskich oraz Wielkiej Brytanii (stopień doktorski). Wyniki badań prezentowane w kilkudziesięciu publikacjach naukowych (m. in. w Tourism Management Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Tourism Geographies. Ecological Economics itd.) oraz na najważniejszych konferencjach turystycznych na świecie. W projekcie odpowiedzialny za studia i analizy dysfunkcji turystycznych w obszarach przyrodniczo cennych w Polsce, prowadzenie seminariów, przygotowanie części podręcznika akademickiego oraz części praktycznego przewodnika dla branży turystycznej. dotyczącej dysfunkcji turystycznych w obszarach przyrodniczo cennych.

Czas realizacji Projektu

1 lipiec 2009 – 30 czerwiec 2011.