Pedagogika Montessori – edukacja elementarna

Pedagogika Montessori – edukacja elementarna

UWAGA! ZMIANA OD PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Pedagogika Montessori – edukacja elementarna

Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w październiku.

 Zapraszamy!

PEDAGOGIKA MONTESSORI – EDUKACJA ELEMENTARNA

COLLEGIUM VERUM (dawniej: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin) prowadzi nabór na zaoczne studia podyplomowe:

Pedagogika Montessori – edukacja przedszkolna PM 2  (dwusemestralne)
oraz
Pedagogika Montessori – edukacja wczesnoszkolna PM 3  (trzysemestralne)
Program pierwszych dwu semestrów obu studiów jest ten sam.

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim)
z przygotowaniem pedagogicznym tj.  posiadające kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia do pracy w przedszkolach i szkołach publicznych
lub osoby z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim) bez przygotowania pedagogicznego (np. Rodzice, terapeuci..) które chcą stosować w edukacji zasady Pedagogiki Montessori. (np. homeschooling, poradnie..)

Absolwent studium uzyskuje wykształcenie i kwalifikacje  pedagogiczne  do pracy w montessoriańskich przedszkolach lub w montesoriańskich przedszkolach i szkołach podstawowych. (kl. I-III)

Organizacja i przebieg zajęć

Program Studiów obejmuje PM 2 – 290, PM 3 – 435 godzin dydaktycznych.  Ponadto: praca własna studenta oraz 60/120 godzin praktyk.
Zajęcia prowadzone są w systemie studiów zaocznych w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (2/m-c)
lub UWAGA!
(od X. 2020 r.) w systemie studiów on-line poprzez plaformy edukacyjne moodle i Teams.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów: Pedagogika Montessori – edukacja przedszkolna lub Pedagogika Montessori – edukacja elementarna.

Program studiów

Program obejmuje zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Tematy – m. in. z zakresu psychologii uczenia się, pedagogiki, dydaktyki, metodyki tj. przedmioty z zakresu Pedagogiki Montessori, w tym związane z umiejętnościami posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak aby absolwent studiów mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.

Profil absolwenta

Posiada umiejętności:

 • organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie  wychowania i nauczania  przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego,
 • współpracy ze środowiskiem rodzinnym,
 • prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach montessoriańskich oraz w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych,  uwzględniających w nauczaniu  indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia (nauczanie domowe)

Zapisy:

 • rekrutacja via Internet: link  podany w zakładce:    Informacje>>>
 • dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
  COLLEGIUM VERUM (dawniej:Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin) ul. M. Grzegorzewskiej 10,
  02-778 Warszawa  tel. +48 22 644 07 97, 22 644 04 55,  22 644 07 97
 • po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: Informacje

 

Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: PM 2 lub PM 3]

Warunki ukończenia studiów

 • uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • uzyskania pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych
 • napisanie i obrona pracy dyplomowej jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych
 • korzystanie z platformy edukacyjnej moodle.montessori.pl (w wybranym zakresie)

Uprawnienia absolwentów:

Podyplomowe studia Edukacja Elementarna – Pedagogika Montessori, nadają kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć wychowawczo dydaktycznych w montessoriańskich przedszkolach i szkołach podstawowych (nauczanie wczesnoszkolne).

Koszt studiów: 1800 zł za semestr

Kierownik studiów:
mgr Jarosław Jordan
tel. 0 503 068 390
mail: jordan@montessori.pl
informacje szczegółowe: www.montessori.pl