Pedagogika Montessori. Edukacja elementarna.

Pedagogika Montessori. Edukacja elementarna.

Pedagogika Montessori. Edukacja elementarna  (2 semestry)

Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w październiku.

(decyduje kolejność zgłoszeń)

Zapraszamy!

Pedagogika Montessori. Edukacja elementarna. [PMEE 2]

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin zaprasza na zaoczne studia podyplomowe, 2 – semestralne, doskonalące: Pedagogika Montessori. Edukacja elementarna.

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zawodowym (licencjat) lub magisterskim.
Absolwenci uzyskują kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach montessoriańskich, w samodzielnie utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych, uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe każdego ucznia (nauczanie domowe, praca z dziećmi leżącymi)
Studium adresowane jest do pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, do nauczycieli pracujących z dziećmi na poziomie edukacji przedszkolnej oraz do innych osób, które są zainteresowane przedstawionym programem.
Program studiów obejmuje tematy związane z wprowadzenie podstaw antropologicznych Pedagogiki Montessori, w tym: podstawowymi pojęciami oraz zasadami pedagogicznymi, rolą nauczyciela, zasadami posługiwania się pomocami edukacyjnymi z ich funkcją terapeutyczną i rehabilitacyjną. Program studiów obejmuje także tematy związane z psychologią. Blok przedmiotów montessoriańskich PMEE 2 i PMEE 3 jest identyczny. Szkolenie w części warsztatowej polega na zapoznaniu z technikami pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi – Materiałem Montessori. Omówione będzie przeznaczenie i wskazany wzorcowy sposób posługiwania się nimi w pracy z dzieckiem – przedstawiona zostanie metodyka kształcenia multisensorycznego, matematycznego i językowego.

Celem studium jest:

Przekazanie  aktualnych informacji o nauczaniu metodami montessoriańskimi.
Wyposażenie w umiejętność posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent kursu mógł posługiwać się nimi w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.
Wyposażenie w umiejętność samodzielnego projektowania i wykonywania trwałych pomocy dydaktycznych, uwzględniając w ich konstrukcji zasadę samokontroli.

Organizacja i przebieg zajęć

Program Studiów obejmuje 443 godzin dydaktycznych ( w tym 310 zajęć montessoriańskich) Ponadto: 60 godzin praktyk  (obserwacja pracy nauczyciela)
Zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów  sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia  Podyplomowych Studiów – Pedagogika Montessori. Edukacja Elementarna.
Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, konwersatoria, zajęcia warsztatowe.  W trakcie kursu będą wykorzystywane oryginalne montessoriańskie pomoce dydaktyczne.
Uczestnicy kursu będą mogli hospitować zajęciach przedszkolne lub szkolne  w placówkach montessoriańskich – wskazanych przez prowadzących.
Uczestnicy kursów korzystają z serwisu e-learningowego: moodle.montessori.pl

Zapisy:

nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:

Informacje Rekrutacji


dostarczenie formularza osobiście, listownie lub faksem:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: http://www.swpr.edu.pl/rekrutacja
Opłatę wpisową i opłaty za studia należy wnosić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: PMEE 2]

Warunki ukończenia studiów

uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
zaliczenie praktyk pedagogicznych
korzystanie z platformy edukacyjnej moodle.montessori.pl (w wybranym zakresie)

Koszt studiów: 1600 zł za semestr (przy minimalnej liczbie uczestników – 10)

Kierownik studiów: mgr Jarosław Jordan

Dodatkowe informacje: Jarosław Jordan tel. 503 068 390,
jordan@montessori.pl,
informacje szczegółowe: www.montessori.pl