Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

(doskonalące)

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem (magisterskim lub licencjackim). Naszym celem jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne Słuchaczy do pracy  placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz penitencjarnych. Program studiów ma na celu wyposażenie naszych Słuchaczy w narzędzia wspierające działania wychowawcze i opiekuńcze.

Organizacja i przebieg zajęć

program Studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk
zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów, sobotnio-niedzielnych
absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej

Program studiów

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, są to m.in.:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • metodyka oddziaływań resocjalizacyjnych
 • psychologia kliniczna
 • patologie społeczne
 • diagnostyka pedagogiczna i resocjalizacyjna
 • interwencja kryzysowa

Ponadto w programie studiów uwzględniono przedmioty opierające się na nowoczesnych rozwiązaniach pracy socjalnej oraz uwzględniające specyfikę pracy w placówkach penitencjarnych.

Profil absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych dysponuje przygotowaniem teoretycznym i praktycznym w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Posiada rzetelne kompetencje i kwalifikacje pogłębione praktykami w obszarach wchodzących w skład tych specjalności.

Posiada umiejętności:

 • organizowania i realizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego
 • współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym
 • diagnozowania sytuacji socjalnej i wychowawczej podopiecznych
 • wspierania rozwoju dziecka w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii
 • wykorzystywania umiejętności praktycznych i metodycznych w pracy opiekuńczej
Warunki ukończenia studiów
 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • pozytywnej oceny praktyk
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat
 • ustny egzamin końcowy jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych  lub napisanie i obrona pracy dyplomowej
Uprawnienia studiów

Absolwenci naszych studiów mogą podejmować pracę między innymi:

 • w świetlicy szkolnej, terapeutycznej, środowiskowej,
 • jako pedagog szkolny,
 • jako pedagog-wychowawca w szkole, internacie, ośrodku szkolno-wychowawczym
 • w placówkach wsparcia dziennego,
 • w placówkach interwencyjnych,
 • w placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych,
 • w zakładach poprawczych,
 • w schroniskach dla nieletnich,
 • w instytucjach penitencjarnych (zakładach karnych jako wychowawcy),
 • w policji (prewencja),
 • w ośrodkach diagnostycznych i konsultacyjnych,
 • w telefonach zaufania,
 • w organizacjach pozarządowych, zajmujących się problemami patologii społecznej i uzależnieniami,
 • w placówkach i stowarzyszeniach pracujących z dziećmi i młodzieżą.

 

Kontakt:  22 644 07 97;  kom: 797 349 169

Koszt studiów 1500 zł za semestr (studia trwają 2 semestry)