PM 1 On-line

PM 1 On-line

Nowość
Pedagogika Montessori – edukacja przedszkolna. (2 semestry) –  ON-LINE

SWPR MOODLE  http://www.swpronline.pl/moodle/

Prowadzimy nabór na studia rozpoczynające się w październiku 2015.

Zapraszamy!

PEDAGOGIKA MONTESSORI – EDUKACJA ELEMENTARNA [PMEE 2- ON]

Prowadzimy nabór na podyplomowe, 2-semestralne: PEDAGOGIKA MONTESSORI – EDUKACJA ELEMENTARNA – PMEE 2 ON LINE

Na studia zapraszamy osoby z wyższym wykształceniem zawodowym (licencjat) lub magisterskim (w tym osoby w trakcie tych studiów).
Program studiów PMEE 2 on-line obejmuje tematy związane z wprowadzeniem podstaw antropologicznych Pedagogiki Montessori, w tym: podstawowymi pojęciami oraz zasadami pedagogicznymi, rolą nauczyciela, zasadami posługiwania się pomocami edukacyjnymi z ich funkcją terapeutyczną i rehabilitacyjną.
Szkolenie w części warsztatowej polega na zapoznaniu z technikami pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi – Materiałem Montessori. Omówione będzie przeznaczenie i wskazany wzorcowy sposób posługiwania się nimi w pracy z dzieckiem – przedstawiona zostanie m.in. metodyka kształcenia multisensorycznego, przyrodniczego, matematycznego i językowego.

Profil absolwenta:

Posiada umiejętności:

– organizowania i realizacji procesu dydaktycznego na poziomie montessoriańskiego
wychowania przedszkolnego,
– współpracy ze środowiskiem rodzinnym,
– prowadzenia zajęć edukacyjnych w placówkach montessoriańskich oraz w samodzielnie
utworzonych stanowiskach pracy edukacyjnej lub w innych sytuacjach pedagogicznych,
uwzględniających w nauczaniu indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia (nauczanie
domowe, praca z dziećmi leżącymi)

Organizacja i przebieg zajęć:

Czas trwania: dwa semestry.
Program Studiów obejmuje 200 godz. oraz 50 godz. praktyk.

Około 70 % programu kształcenia odbywa się na platformie e-learningowej SWPR,
pozostałe 30% (2 zjazdy w semestrze) zajęć prowadzone jest w formie stacjonarnej.
Zajęcia te odbywają się w soboty i niedziele w siedzibie Uczelni.
Każdy, drugi zjazd w semestrze połączony jest z sesją egzaminacyjną.
Kalendarz zjazdów i regulamin studiów dostępny na moodle.

Warunki i tryb realizacji poszczególnych przedmiotów, ustalane są przez osoby prowadzące zajęcia.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów: Pedagogika Montessori – edukacja elementarna.

Program studiów:

Program obejmuje następujące zagadnienia realizowane w formie wykładów, ćwiczeń
i  zajęć na platformie zdalnego nauczania:

PM1 On_Line
Lp. Pełna nazwa przedmiotu                                                               godz.       forma zaliczenia
1. Podstawy Pedagogiki Montessori                                                   20                E
2. Metodyka nauczania multisensorycznego                                    50                E
3. Metodyka nauczania czytania i pisania                                         40                ZO
4. Metodyka nauczania matematyki                                                  50                 E
5. Edukacja przyrodnicza                                                                     20                 E
6. Metodyka nauczania dzieci w wieku 0-3                                         5                 ZO
7. Pracowna projektów dydaktycznych (Materiał M.)                     15                 ZAL
8. Praktyka pedagogiczna – rola nauczyciela                                    50                ZAL

Program studiów obejmuje tematy z zakresu psychologii, montessoriańskiej metodyki przedszkolnej oraz przedmioty z zakresu Pedagogiki Montessori, w tym związane z umiejętnościami posługiwania się montessoriańskimi pomocami dydaktycznymi tak, aby absolwent studiów mógł posługiwać się nimi
w codziennej praktyce nauczycielskiej w wybranym przez siebie zakresie.

Warunki ukończenia studiów:

uczestnictwo w zajęciach programowych i sesjach egzaminacyjnych
uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
uzyskania pozytywnej oceny praktyk pedagogicznych
napisanie i obrona pracy dyplomowej jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych
korzystanie z platformy edukacyjnej SWPR oraz moodle.montessori.pl

Uprawnienia absolwentów:

Podyplomowe studia Pedagogika Montessori – edukacja przedszkolna, nadają kwalifikacje umożliwiające prowadzenie zajęć wychowawczo dydaktycznych w przedszkolach montessoriańskich.

Zapisy:

– nadesłanie formularza zgłoszeniowego, poprzez e-mail na adres podany na formularzu:
Pobierz formularz>>>
– dostarczenie formularza listownie, faksem lub osobiście:
Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin ul. M. Grzegorzewskiej 10,
02-778 Warszawa  tel. 22 644 07 97, 22 644 04 55, fax: 22 644 07 97
– po zakwalifikowaniu, dostarczenie dokumentów – według informacji podanych w zakładce: Informacje

Opłatę wpisową należy wpłacić na konto: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie 93160011270003012283881001; Fortis Bank Polska SA; [z dopiskiem: PM 1 On-line]

Dane rachunku bankowego SWPR dla wpłat zagranicznych:
NRB: 93 1600 1127 0003 0122 8388 1001
IBAN: PL93 1600 1127 0003 0122 8388 1001
BIC: PPABPLPK

Koszt studiów: 2200 zł za semestr

Kierownik studiów: mgr Jarosław Jordan
tel. 503 068 390,
skype: jaroslaw662
jordan@montessori.pl,
www.montessori.pl