Praktyki

Praktyki

Program montessoriańskich praktyk pedagogicznych
dla studentów SWPR w Warszawie.

Semestr V i VI

Praktyki podzielone są na dwie części:
1. Część badawcza – obserwacja pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz obserwacja pracy uczniów uczestniczących w tych zajęciach.
2. Część praktyczna – własne działania dydaktyczne.

Celem nadrzędnym praktyk pedagogicznych przeprowadzanych w placówkach montessoriańskich przez studentów i słuchaczy Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, jest umożliwieni im opanowania umiejętności postrzegania szczególnej roli, jaka jest przypisana nauczycielom, od których wymagana jest aktywność wynikająca z zasad Pedagogiki Montessori.

ponadto:

 • kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania,
 • kształtowanie umiejętności analizy pracy prowadzącego zajęcia nauczyciela oraz jego uczniów,
 • kształtowanie umiejętności analizowania efektów pracy prowadzącego zajęcia nauczyciela oraz jego uczniów,
 • formułowanie własnych wniosków wynikających
  z przebiegu obserwowanych zajęć,
 • kształtowanie umiejętności weryfikowania własnych wniosków poprzez wspólne omawianie obserwowanych zajęć z nauczycielem prowadzącym zajęcia bądź dyr. placówki,
 • poznanie organizacji pracy różnych typów placówek montessoriańskich,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy
  z dzieckiem z wykorzystaniem montessoriańskich pomocy dydaktycznych oraz zdobycie umiejętności analizy krytycznej własnych działań pedagogicznych.

 

Głównym zadaniem studentów podczas praktyk pedagogicznych jest subiektywna analiza czynników metodycznych i pedagogicznych, ułatwiających lub utrudniających wypełnianie roli nauczyciela realizującego założenia Pedagogiki Montessori w codziennej pracy
w hospitowanej placówce.

Podczas zajęć codziennych studenci mogą realizować zadania powierzone im przez prowadzącego zajęcia,
o ile zadania te nie przekraczają posiadanych przez nich umiejętności lub nie wywołują poczucia braku wystarczających kompetencji do realizowania tych zadań w sposób odpowiedzialny.

Studenci realizują zadania wyznaczone im przez Dyrektora placówki, o ile są one zgodne z wytycznymi określonymi przez kierownika praktyk.
Samodzielną pracę pedagogiczną z wybranym uczniem, praktykant podejmuje wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora placówki lub prowadzącego zajęcia.

Zadania szczegółowe.

 1. Obserwacja pracy nauczyciela.
 2. Sporządzenie notatki z rozmowy z nauczycielem.
 3. Analiza obserwacji z uwzględnieniem zebranych od nauczyciela informacji tłumaczących  powody zaistniałych zdarzeń pedagogicznych.
 4. Obserwacja wybranych uczniów, odnotowanie ich zachowań i reakcji z nauczycielem prowadzącym.

Część praktyczna  (własne działania dydaktyczne)

Praktykant zobowiązany jest do wykonania działań pedagogicznych oraz do ich udokumentowania w formie określonej przez kierownika praktyk.

Program praktyk nauczycielskich realizowany jest  w sposób  nieciągły (w wybrane dni robocze).

Wytyczne dla praktykantów:
Proszę:
samodzielnie nawiązać kontakt (telefoniczny, osobisty) z dyrekcją wskazanych placówek w celu uzyskania zgody na odbycie praktyk na ich terenie.
Ustalić terminy (data, pora dnia) odwiedzin placówki, a także miejsca, w których będziecie mogli przebywać (sale, klasy, inne pomieszczenia)
Realizować zalecenia organizacyjne obowiązujące w danej placówce (zmiana obuwia, miejsca, z którego prowadzicie obserwacje, in.)
Nie nawiązywać kontaktu z dziećmi; nie pytać, nie pomagać, nie interweniować (nie dotyczy sytualcji losowych)
Ustalić z dyr. i nauczycielem prowadzącym zajęcia terminy, w których będzie można przeprowadzić z nimi rozmowę.
W trakcie obserwacji spisywać pytania do nauczyciela
( lub dyrektora placówki). Następnie zanotować uzyskane odpowiedzi.
(proszę potraktować to rzetelnie – jest to podstawa naszej dokumentacji praktyk)
UWAGA: Kopię pytań i odpowiedzi proszę przekazać dyrektorowi placówki – o ile wyrazi takie życzenie)
Na zakończenie praktyk – uzyskać zgodę na spotkanie końcowe (podsumowujące) z dyrektorem placówki
(lub wskazana przez niego osobą) Podczas tego spotkania przedstawić swoje pytania końcowe, przemyślenia, uwagi. Napisać sprawozdanie z tego spotkania. Wypełnić indywidualny dziennik praktyk.
Przed uzyskaniem zgody na pracę z dzieckiem, poinformować nauczyciela prowadzącego (dyrektora)
o wyborze materiału M., który planujecie prezentować.
Przebieg swoich zajęć udokumentować.
Nie fotografować (nie filmować) bez uzyskania zgody.
Zaliczenie praktyk polega na przedstawieniu sprawozdania z praktyk i omówieniu całości dokumentacji praktyk, w tym – przede wszystkim – własnych uwag i wniosków. Termin składania sprawozdania 2 tyg. po zakończeniu praktyk.