Praktyki

Praktyki

WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK

Wymiar praktyki dla stacjonarnych i niestacjonarnych licencjackich studiów pierwszego stopnia za na kierunku Pedagogika trwa pół roku (720 godzin).

Za odbycie praktyki student otrzymuje 44 punkty ECTS.

CELE PRAKTYK

 • praktyczne przygotowanie studentów do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i terapeutycznych

MIEJSCE PRAKTYK

 • studenci specjalności terapia osób ze spektrum zaburzeń autystycznych odbywają praktyki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, centrach wczesnego wspomagania rozwoju, placówkach oświatowych, ośrodkach wczesnej interwencji i w ośrodkach terapii zajęciowej

FORMY PRAKTYK

 • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają praktykę pedagogiczną: – hospitacyjną (śródroczną), asystencką (po I roku nauki), terapeutyczną na II roku nauki
 • na koloniach i obozach wypoczynkowych praktyka wychowawcza powinna trwać minimum dwa tygodnie.
 • praktyki wychowawcze na koloniach i obozach wypoczynkowych odbywają się po I lub II roku studiów
 • praktyki pedagogiczne odbywają się: hospitacyjna śródroczna w semestrze II, asystencka we wrześniu po I roku nauki, terapeutyczna w styczniu na II roku studiów

ZASADY ZALICZENIA PRAKTYK

 • szczegółowe zasady organizacji, dokumentowania i przebiegu praktyk pedagogicznych określają instrukcje praktyk pedagogicznych, opracowane przez opiekunów praktyk
 • instrukcje praktyk pedagogicznych podlegają zatwierdzeniu przez dziekana

UWAGA! Studenta odbywającego praktykę pedagogiczną obowiązuje posiadanie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na czas praktyki.

NADZÓR ORGANIZACYJNY NAD PRZEBIEGIEM PRAKTYK

Nadzór pedagogiczny nad przebiegiem praktyk na Wydziale Nauk Społecznych sprawuje Dziekan , który jest odpowiedzialny za koordynację praktyk objętych programem studiów oraz Kierownik praktyk. Zakres ich obowiązków obejmuje:

 • przygotowanie harmonogramu praktyk studenckich
 • opracowanie szczegółowych programów praktyk studenckich
 • po zakończeniu praktyk zaliczanie ich pod względem merytorycznym
 • zaliczenie praktyk, wpisy do indeksów i wypełnianie protokołów semestralnych

W strukturze organizacyjnej uczelni następujące osoby uczestniczą w procesie realizacji praktyk:

 • Dziekan  – dr Teresa Stankiewicz (nadzór nad systemem praktyk studenckich), tes.stankiewicz@verum.edu.pl
 • Kierownik Praktyk – mgr Ewa Schumacher (przygotowanie i prowadzenie praktyk, udzielanie informacji, zaliczanie praktyk), schumi@szkolajp2.pl