Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży

4-LETNIE STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

kierunek studiów: PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Studia z zakresu psychoterapii są realizowane w nurcie INTEGRALNYM, opartym na personalistycznej koncepcji człowieka.

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 857) została wprowadzona nowa dziedzina, w której można uzyskać tytuł specjalisty –  psychoterapia dzieci i młodzieży.

Jednocześnie, zgodnie z art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 24 lutego 2017 r.  o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2020, poz. 1169) minister właściwy do spraw zdrowia,  na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie ochrony zdrowia, w drodze decyzji, może uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

Osoby, którym zostanie uznany dorobek, po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochronie zdrowia, uzyskają tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opublikowało kryteria oceny wniosku o uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w dziedzinie  psychoterapii dzieci i młodzieży za równoważne ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w ww. dziedzinie dostępne tutaj: KRYTERIA

W każdym z czterech wariantów zawartych w wyżej wskazanych kryteriach, jest warunek ukończenia podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, w wymiarze co najmniej 1200 godzin.

Celem oferowanych studiów podyplomowych PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY jest spełnienie wyżej wymaganego warunku,,  a także wykształcenie psychoterapeutów dzieci i młodzieży chcących pracować poza systemem świadczeń refundowanych.

Collegium Verum nie akredytowało programu tych studiów w CMPK, lecz jest on zgodny z programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. Zobacz: Program-Specjalizacji-Psychoterapii-Dzieci-i-Mlodziezy w podejściu E (integracyjne).

Program obejmuje 856 h zajęć teoretyczno-praktycznych.

Ponadto słuchacz zobowiązany jest do odbycia podczas studiów  360 godzin stażu kierunkowego w placówkach zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem z użyciem psychoterapii.

Ukończenie studiów umożliwia również uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty wydanego przez współpracujący z Collegium Verum, Polsko-Niemiecki Instytut Psychoterapii Integralnej.

Istnieje również możliwość odbycia staży w zagranicznych ośrodkach terapeutycznych i leczniczych.

Studia trwają 8 semestrów (cztery lata).

Roczny koszt studiów dla słuchaczy rozpoczynających kształcenie od r.ak. 2023/2024 to:

14 900 zł płatne maksymalnie w 10 ratach, każda do 10 dnia miesiąca począwszy od października do lipca.

Czesne nie obejmuje ewentualnych opłat za staże, które słuchacze ponoszą bezpośrednio na rzecz ośrodka (osób) stażowego.

Opiekun kierunku: dr Teresa Stankiewicz

tel.: 669 044 967;    mail:  tes.stankiewicz@verum.edu.pl

Informacje o kierunku i rekrutacji można również uzyskać pod numerem  601 21 14 65

tel. do dziekanatu: 22 644 07 97; 22 644 04 55;