Rekrutacja do sieci mikroszkół

Rekrutacja do sieci mikroszkół

Sieć Mikroszkół Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin (SWPR) złożona jest z niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej realizujących edukację początkową, czyli przedszkolną i wczesnoszkolną.

Każda Mikroszkoła to grupa maksymalnie szesnaściorga dzieci, w wieku od 5 do 8 lat, która pod opieką jednego nauczyciela realizuje podstawę programową przewidzianą dla pierwszego etapu edukacji.

SWPR pełni opisaną w Ustawie o systemie oświaty funkcję „osoby prowadzącej” szkołę. Nauczyciel prowadzi działalność gospodarczą (np. jednoosobową – tzw. „samozatrudnienie”) i łączy go z SWPR umowa precyzująca prawa, obowiązki i inne zależności stron. Nauczyciel jest w istocie współtwórcą, współzałożycielem i współwłaścicielem każdej Mikroszkoły.

Nauczycielom, którzy wraz z SWPR chcieliby założyć Mikroszkołę oferujemy:

  • Możliwość realizacji pasji zawodowej przy wsparciu i współdziałaniu organu prowadzącego i przy maksymalnie możliwym poziomie samodzielności i niezależności.
  • Innowacyjny Model Edukacji dzieci bazujący na edukacji zindywidualizowanej przy zastosowaniu: metody naukowej, metodyprojektów edukacyjnych, elementów metodyki M. Montessori, oraz zajęć artystycznych i ruchowych.
  • Źródło dochodów oparte na modelu procentowego udziału wynagrodzenia nauczyciela w przychodach Mikroszkoły. Dochód nauczyciela stanowi określony w umowie z SWPR procent pozyskiwanej dotacji z budżetu gminy oraz z wpływów z czesnego. Jego wysokość uzależniona jest m.in. od:

– liczby uczniów (w tym uczniów z niepełnosprawnością);

– tego, czy nauczyciel prowadzi również nauczanie języka obcego, religii, zajęcia terapeutyczne, samodzielnie dba o czystość pomieszczeń;

– tego, czy nauczyciel prowadzi Mikroszkołę w wynajmowanym lokalu czy we własnym (wówczas z wpływów pokrywane są zryczałtowane koszty amortyzacji, remontów oraz mediów, co stanowi dodatkowy przychód nauczyciela).

  • Wypełnianie określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w statucie zadań i obowiązków przynależnych osobie prowadzącej szkołę oraz dyrektorowi szkoły niepublicznej.
  • Obsługę kadrowo-księgowo-prawną zarówno Mikroszkoły jak i  działalności gospodarczej prowadzonej przez nauczyciela.
  • Dofinansowanie szkoleń, konferencji i innych form doskonalenia zawodowego realizowanych w SWPR lub w innych ośrodkach, w wysokości stanowiącej ustalony procent od wpływów Mikroszkoły.
  • Doposażenie Mikroszkoły w pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć, ew. w sprzęt i meble w wysokości uzależnionej od wpływów.
  • Wsparcie terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Zastępstwo w przypadku choroby nauczyciela (na zasadach określonych w umowie).
  • Współdziałanie w rekrutacji uczniów.

Zainteresowane osoby, zwłaszcza dysponujące własnym lokalem prosimy o kontakt z:

dr Teresa Stankiewicz:  tes.stankiewicz@gmail.com   tel: 669 044 967