RZECZNICTWO I OCHRONA PRAW PACJENTA

pozostale kursy i studia podyplomowe

RZECZNICTWO I OCHRONA PRAW PACJENTA

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny  prawa pacjenta i prawa regulującego ochronę zdrowia, administrację, organizację i wykonywanie funkcji rzecznika praw pacjenta.

 

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia są adresowane do osób z wykształceniem licencjackim i wyższym, aspirujących do wykonywania zadań rzecznika praw pacjenta oraz osób, które w ramach kompetencji wykonywanego zawodu świadczą usługi ochrony praw pacjenta. Problematyka zajęć pogłębiać będzie także zakres kompetencji członków komisji lekarskich, komisji orzekających, osób wykonujących funkcje reprezentowania praw pacjentów, prawników i pracowników szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zakres merytoryczny zajęć jest przydatny dla prawników realizujących obsługę prawną jednostek systemu ochrony zdrowia, jak adwokaci, radcy prawni, biegli sądowi, czy pracownicy instytucji ubezpieczeniowych.

 

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

 

Kadrę naukową stanowić będą pracownicy naukowi związani ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin, a także specjaliści związani z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Biurem Rzecznika Praw Dziecka, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowym Centrum ds. HIV/AIDS, oraz z ośrodkami i placówkami służby zdrowia w Warszawie.

 

KWALIFIKACJE I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów dają kompetencje do realizowania pozycji zawodowych takich, jak:

 

 • edukator praw pacjenta,
 • rzecznik praw pacjenta,
 • pracownik realizujący funkcje związane z prawami pacjenta, podstawami prawnymi i administracyjno-organizacyjnymi działalności służby zdrowia,
 • pracownik zajmujący się organizowaniem, koordynacją i monitorowaniem systemu ochrony zdrowia w kontekście zabezpieczenia i dochodzenia praw pacjenta.

 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do wykonywania funkcji dochodzenia praw pacjenta.  Ukończenie studiów pomoże w profesjonalnym realizowaniu doradztwa prawno-administracyjnego dla pacjentów, w ramach systemu ochrony zdrowia oraz w efektywnym wypełnianiu obowiązków zawodowych.

 

PROGRAM STUDIÓW:

 

Ramowy program studiów obejmuje m.in. zagadnienia takie, jak:

 

 • Prawa pacjenta o charakterze podmiotowym,
 • Prawa pacjenta o charakterze społecznym,
 • Prawo do ochrony zdrowia w aspekcie prawa międzynarodowego, prawa europejskiego i polskiego prawa konstytucyjnego,
 • Realizacja praw pacjenta w sytuacjach trudnych,
 • Dochodzenie roszczeń w trybie sądowym i pozasądowym,
 • Sposoby wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia: bezpośrednie, poprzez publiczne jednostki organizacyjne, poprzez zlecanie zadań, poprzez zakup usług medycznych; mechanizmy finansowania ochrony zdrowia.
 • Organizacja i zasady działania Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Zadania Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka w sferze ochrony zdrowia,
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące podziału zadań w publicznej sferze ochrony zdrowia,
 • Administracja rządowa i samorządowa w sferze ochrony zdrowia,
 • Podmioty lecznicze, zasady i formy działalności oraz rodzaje odpowiedzialności,
 • Zadania władz publicznych dotyczące realizacji zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

PRAKTYKI

 

W Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz w instytucjach i współpracujących placówkach i instytucjach systemu służbyzdrowia.

 

REALIZACJA PROGRAMU

Program zajęć zrealizowany będzie w trybie weekendowym (ok. 16 zjazdów), łącznie 2 semestry. Forma zajęć obejmuje wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów
 • pozytywna ocena praktyk
 • wniesienie wszystkich wymaganych opłat
 • przedłożenie i obrona pracy projektowej, lub ustny egzamin końcowy jako potwierdzenie zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych  lub napisanie i obrona pracy dyplomowej.
WARUNKI PRZYJĘCIA

Ukończone studia wyższe licencjackie, lub wyższe magisterskie, lub ich odpowiednik; przyjęcia odbywają się bez postępowania kwalifikacyjnego – decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów:

*       podanie do Rektora Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin,
*       odpis dyplomu ukończonych studiów,
*       2 zdjęcia legitymacyjne,
*       kwestionariusz osobowy
*       wypis z dowodu osobistego
Dokumenty, z adnotacją: Studia podyplomowe: Rzecznictwo i ochrona praw pacjenta należy kierować na adres:

 

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie,

02-778 Warszawa, ul. M.Grzegorzewskiej 10

Tel/Fax: +48 22 644 07 97

Tel:+48 22 644 04 55 / email: swpr@swpr.edu.pl

TERMIN składania dokumentów: do 20 września 2014 r.

TERMIN rozpoczęcia studiów: październik 2014 r. (osoby przyjęte zostaną indywidualnie zawiadomione).

Koszt studiów to 2000 zł za semestr